Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 4/2015 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 8 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, Zastępca Dyrektora PUP Dariusz Jackowski oraz Monika Szymanowicz Kierownik CAZ w Czarnkowie.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lipca 2015 roku.
 2. Przedstawienie informacji o aktualnym planie finansowo - rzeczowym i jego realizacji w okresie styczeń – lipiec 2015 r.
 3. Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2015 r.
 4. Zaopiniowanie zmian do programu specjalnego.
 5. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Wolne wnioski i głosy.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lipca 2015 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Dariusz Jackowski – – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec czerwca 2015 roku.

Przedstawiono informację o aktualnym planie finansowo - rzeczowym i jego realizacji w okresie styczeń - lipiec 2015 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń – lipiec 2015r. Poinformowała, iż na koniec lipca 2015 r. dysponowano środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację w 2015 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 8 603,2 tys. zł.

W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 1208 osób bezrobotnych, w tym 1006 osób skierowanych w 2015 roku.

W okresie styczeń-lipiec 2015 r. aktywizacją objęto 895 osób bezrobotnych, w tym 695 osób skierowano w 2015 roku.

Zaangażowanie środków w zawartych umowach (łącznie z zobowiązaniami z umów zawartych w 2014 r.) wg stanu na dzień 31 lipca br. wynosi 5 895,6 zł, tj. 68,5% planu finansowego na 2015 rok.

W okresie styczeń-lipiec 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 3 765 979,43 zł, tj. 43,8 % planu finansowego.

W 2015 roku realizowany jest także program specjalny dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Dla osób z III profilem pomocy usługi i instrumenty rynku pracy, takie jak np., szkolenia, staże, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, roboty publiczne dostępne są wyłącznie w ramach programu specjalnego. Takie formy aktywizacji realizowane są właśnie w ramach programu. Na koniec lipca br. do udziału w programie skierowano 95 osób bezrobotnych.

W 2015 roku realizowany jest również Programu Aktywizacja i Integracja PAI. Do programu kierowani są bezrobotni z III profilem pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Program obejmuje działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych, w max. 3 etapach dwumiesięcznych. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej są realizowane przez urząd pracy w formie prac społecznie-użytecznych. Działania w zakresie integracji społecznej, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, są realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Działania te prowadził realizator wybrany w otwartym konkursie ofert.

I etap programu obejmował miesiące kwiecień – maj i realizowany był dla 80 osób bezrobotnych w 7 gminach powiatu (oprócz gminy Drawsko), I etap ukończyło 71 osób. Do II etapu w okresie lipiec – sierpień skierowano 36 osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, jako jeden z pięciu urzędów w Wielkopolsce, przystąpił też do realizacji zleconych działań aktywizacyjnych. Agencja zatrudnienia, wybrana w drodze przetargu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizować będzie pakiet działań, mających doprowadzić uczestników do podjęcia i utrzymania odpowiedniej pracy. Działania rozpoczęły się od lipca br. Urząd skierował do realizatora w ramach rekrutacji podstawowej 220 osób długotrwale bezrobotnych.

Zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych bezrobociu w 2015 r.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniaka poinformowała, iż do zagospodarowania pozostają wolne środki finansowe przeznaczone pierwotnie na realizację następujących zadań: m.in. następujących zadań: bony stażowe, bony zatrudnieniowe, program PAI.

Wolne środki finansowe proponujemy przeznaczyć w na staże oraz na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W planie został zawarty również kolejny wniosek z rezerwy FP, bowiem w dniu 5 sierpnia br. urząd otrzymał informację o pozyskaniu środków w wysokości 616,3 tys. zł na realizację programu aktywizacji 102 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W związku z wolnymi środkami finansowymi na realizację programu specjalnego proponuje się skierować dodatkowe ok. 9 osób bezrobotnych do zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (zadanie takie zaplanowano do realizacji w ramach programu specjalnego).

Zachodzi zatem konieczność dokonania zmian w planie finansowo-rzeczowym.

W sierpniu br. złożony został również wniosek na kwotę 251,2 tys. zł na finansowanie staży oraz refundacji kosztów wyp/dop. stanowiska pracy dla łącznie 30 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku (8 głosów pozytywnych na 8 obecnych członków rady).

Plan finansowo-rzeczowy aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku zatwierdzony na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia dnia 28 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik do protokołu.

Zaopiniowanie zmian do programu specjalnego

Pani Monika Szymanowicz – Kierownik CAZ w Czarnkowie przestawiła informację o realizacji programu specjalnego w 2015r.

Dnia 29 stycznia 2015 roku została podjęta przez Powiatową Radę Zatrudnienia uchwała w sprawie zaopiniowania celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2015 roku programu specjalnego.

Celem programu specjalnego było zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 85 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy poprzez:

 • podniesienie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych podczas odbywania szkolenia i stażu oraz zatrudnienie po zakończeniu szkolenia lub stażu,
 • utworzenie nowych miejsc pracy przez pracodawców, którym zrefundowano koszty wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,
 • ponowną aktywizację zawodową w ramach robót publicznych, a następnie zatrudnienie.

Działania te uzupełnione zostały specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie w formie:

 • warsztatów psychologiczno-motywujących dla wszystkich uczestników programu,
 • ryczałtów na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staże,
 • talonów na zakup roweru, umożliwiającego dojazd do pracy,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1000 zł za uczestnika, zatrudnionego po odbyciu stażu,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1000 zł miesięcznie za skierowanego uczestnika, zatrudnionego w ramach refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1000 zł miesięcznie za uczestnika, zatrudnionego po zakończeniu robót publicznych przez okres 3 miesięcy.

W celu wykorzystania powstających wakatów i umożliwienia udziału w programie kolejnym osobom, do udziału w programie zostały kierowane kolejne kwalifikujące się osoby.

Ponadto, w związku z powstałymi w trakcie realizacji programu wolnymi środkami finansowymi, do programu zostało wprowadzone zadanie w formie refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 9 dodatkowych osób bezrobotnych wraz z jednorazową refundacją kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1 000,00 zł za skierowanego uczestnika, zatrudnionego w ramach refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Łączna liczba uczestników programu to obecnie 104 osoby.

Budżet programu specjalnego pozostaje bez zmian i wynosi 1 133 100,00 zł, w tym:

 • 677 570,00 zł - 10% wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w roku poprzednim programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 • 432 500,00 zł - wnioskowana kwota z rezerwy Funduszu Pracy,
 • 23 030,00 zł - środki własne Funduszu Pracy na rok 2016.

Termin realizacji: marzec 2015 r. – kwiecień 2016 r.

Zgodnie z art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, programy specjalne realizowane są po zaopiniowaniu przez powiatową radę zatrudnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 7 pkt 1 ustawy, powiatowa rada zatrudnienia opiniuje celowość realizacji programu specjalnego, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 • koszty realizacji programu specjalnego, w tym koszty poszczególnych przedsięwzięć.

Ze względu na fakt, że zmianie uległa liczba osób objętych programem i koszty realizacji poszczególnych przedsięwzięć w programie specjalnym, podjęcie uchwały przez PRZ jest uzasadnione.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję zmian w programie specjalnym (8 głosów pozytywnych na 8 obecnych członków rady).

Rozpatrzono wnioski o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu wrócił do sprawy mieszkańca Krzyża Wlkp., która omawiana była na poprzednim posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia 29.06.2015r. kiedy to członkowie PRZ po wysłuchaniu dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o odroczeniu spłaty nienależnie pobranego świadczenia w terminie oraz zaproponowanie pomocy w znalezieniu pracy.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o odroczeniu spłaty nienależnie pobranego świadczenia w terminie (aż znajdzie pracę) oraz skierowanie Pana do pracy np. na roboty publiczne na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. (8 głosów pozytywnych na 8 obecnych członków rady).

Wolne wnioski i głosy

Brak.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Podpis protokolanta: Katarzyna Jessa

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2016-05-18 12:50
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 14:40

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18511
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-18 14:45:00