Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Protokół Nr 1/2019
z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

z dnia 30 stycznia 2019 roku

 

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący PRRP Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRRP i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy uczestniczyło 7 na 10 członków (co oznacza, że PRRP była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, Zastępca Dyrektora PUP Dariusz Jackowski, Marzena Jackowska Kierownik Filii w Trzciance, Monika Szymanowicz Kierownik CAZ w Czarnkowie oraz gościnnie Feliks Łaszcz Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki.

 

Starosta Feliks Łaszcz otworzył posiedzenie PRRP, powitał wszystkich zgromadzonych, następnie wręczył  akt powołania Pani Bożenie Kołodeńskiej – Zozula do Powiatowej Rady Rynku Pracy powołanej na lata 2016 2020.

 

Przewodniczący PRRP zaproponował następujący porządek posiedzenia PRRP, który został jednogłośnie przyjęty:

 1. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy w 2018 roku w porównaniu do roku 2017.
 2. Zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2019 roku.
 3. Przedstawienie informacji z realizacji programów aktywizacji bezrobotnych w 2018 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu planu finansowo- rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2019 roku.
 5. Przedstawienie informacji z realizacji kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców
  w 2018 roku ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 6. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.
 7. Wolne wnioski i głosy.

W trakcie spotkania:

 1. Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec 2018 roku.
  Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła Pani Krystyna Wawrzyniak – Dyrektor PUP, która omówiła zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, poziom zagospodarowanych ofert pracy a także poinformowała jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec listopada 2018 roku w podregionie pilskim.
  Pan Roman Bytyń – Przedstawiciel Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Związek Pracodawców Prywatnych Konfederacja „Lewiatan” zadał pytanie odnośnie definicji bezrobocia rejestrowanego.
  W odpowiedzi Pani Dyrektor wyjaśniła, iż  pod pojęciem bezrobocia rejestrowanego, zgodnie z definicją prezentowaną przez Główny Urząd Statystyczny, kryją się osoby, które nie są zatrudnione i nie wykonują innej pracy zarobkowej, jednocześnie zdolne do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze godzin. Ilość bezrobotnych rejestrowanych jest wykorzystywana do pomiaru stopy bezrobocia (liczy się ją poprzez stosunek liczby bezrobotnych do liczby ludności aktywnej zawodowo). Pani Maria Stawniak – Przedstawiciel Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych Rady woj. wielkopolskiego zadała pytanie, czy bezrobotni przy rejestracji okazują się badaniem lekarskim. W odpowiedzi Pani Dyrektor wyjaśniła, iż osoba rejestrująca się podpisuje oświadczenie, iż posiada zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy albo – jeżeli jest osobą niepełnosprawną – posiada zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 33 ust.4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).
  Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki opuścił posiedzenie PRRP.
   
 2. Zaopiniowano kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2019 roku.
  Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przedstawił propozycje kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2019 roku wyjaśniając jednocześnie, iż opracowano je m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w zakładach pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 2018 roku, potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez: osoby uprawnione do szkoleń, zakłady pracy.
  Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2019 roku.
   
 3. Pani Monika Szymanowicz – Kierownik CAZ w Czarnkowie poinformowała, iż w 2018 roku posiadano środki na aktywizację osób bezrobotnych z następujących źródeł:
  środki FP przyznane algorytmem, środki przyznane na realizację projektów pozakonkursowych oraz środki FP z rezerwy Ministra).
  Wydatki środków finansowych Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wyniosły 6 596,1 tys. zł, tj. 97,9% planu finansowego.
  W ramach posiadanych środków zaplanowano w 2018 roku objąć programami aktywizacyjnymi 906 osób bezrobotnych. Zaktywizowano ogółem 1.049 osób bezrobotnych, z których 748  zostało skierowanych w 2018 r. (tj. o 143 osoby  – 15,8% więcej niż założono w planie osobowym).
  Ponadto w 2018 roku, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizował projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz programy, na które otrzymał dodatkowe środki Funduszu Pracy z rezerwy Ministra:
  - program aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych
  - program staży w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
  - 2 programy aktywizacji zawodowej osób zamieszkujących na wsi.
  Na realizację wskazanych 4 programów pozyskano środki w łącznej wysokości 568,8 tys. zł.
  Aktywizacją objęto 198 osób bezrobotnych, należących do odpowiednich grup docelowych.
  Wg zestawienia wskaźników efektywności za 2017 rok ogłoszonego przez Ministra RPiPS dla Powiatowego Urzędu  Pracy w Czarnkowie efektywność zatrudnieniowa  wynosiła 87,53%, natomiast efektywność kosztowa 6 791,05 zł.
  Były to wskaźniki wyższe od wskaźników krajowych, a także najwyższe wśród urzędów pracy w podregionie pilskim.
  Przedstawiono informację z realizacji programów aktywizacji osób bezrobotnych w 2018 roku.
   
 4. Zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych  w 2019 roku.
  Pani Monika Szymanowicz poinformowała, iż decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymano na 2019 rok kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej
  w wysokości 3 807,4 tys. zł ustaloną algorytmem, w tym:
 • środki FP                                                                                  960 271,85 zł,
 • na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego
  - Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny

                          (dla osób powyżej 30 roku życia)                            1 103 123,19 zł,

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 

  (dla osób do 30 roku życia)                                     1 744 004,96 zł,

Informacja ta stanowiła podstawę do opracowania propozycji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2019 r.

Limit środków ustalony algorytmem na 2019 r. jest obciążony zobowiązaniami z umów zawartych w 2018 r. (lub możliwymi do zawarcia w ramach projektów POWER 2018-2019 i WRPO 2018-2019 realizowanych do czerwca 2019 r.) w wysokości 1 067,4 tys. zł (stan na 31.12.2018r.). W ramach propozycji planu finansowo-rzeczowego założono aktywizację 611 osób bezrobotnych (w tym 457 osób do skierowania w 2019 r.). W ramach środków algorytmu zakłada się aktywizację osób bezrobotnych w następujących formach: prace interwencyjne, staże, szkolenia zawodowe, roboty publiczne, prace społecznie-użyteczne, środki na działalność gospodarczą.

 

Ze względu na relatywnie niskie środki algorytmu, planuje się aktywizację przede wszystkim osób, nie kwalifikujących się do udziału w projektach pozakonkursowych w ramach POWER i WRPO tj. osoby nie posiadające kryteriów preferowanych w projektach jak np. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, a dla których brak odpowiednich ofert pracy i właściwa forma aktywizacji nie jest możliwa do realizacji w projektach.

 

W celu dalszych działań umożliwiających osobom bezrobotnym, szczególnie osobom w szczególnej sytuacji na rynku pracy, podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej zostało złożone zapotrzebowanie na dodatkowe środki finansowe z rezerwy FP – w wysokości 2 500,0 tys. zł na aktywizację 250 osób . Wnioski będą możliwe do złożenia w chwili ogłoszenia naboru przez MRPiPS.

Z tych środków będą też mogły skorzystać samorządy gminne na organizację robót publicznych i prac społecznie użytecznych, ze względu na złożone zapotrzebowanie przekraczające obecnie możliwości finansowe Urzędu.

 

Pani Lilla Czerniecka – Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej zapytała o kierunki studiów podyplomowych finansowych przez urząd w ramach aktywizacji osób bezrobotnych. W odpowiedzi Pani Monika Szymanowicz wyjaśniła, iż w ubiegłym roku były to głównie kierunki pedagogiki szkolnej i przedszkolnej.

 

W dalszej części spotkania Pan Ryszard Woźny-przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej zauważył, że od kilku lat w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych nie uwzględnia się refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jak zaznaczył wielu pracodawców jest zainteresowanych tą formą wsparcia, w związku z czym zaproponował, aby w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych w 2019 roku zabezpieczyć środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

 

W odpowiedzi Pani Marzena Jackowska wyjaśniła, iż jest to długa i trudna forma, która nie rozwiązuje problemu bezrobocia.

Członkowie PRRP stwierdzili, iż koszty związane z aktywizacją osób bezrobotnych poprzez refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są zbyt wysokie, co nie przekłada się na dużą liczbę zaktywizowanych osób.

 

Na koniec Pani Dyrektor dodała, iż w Banku Gospodarki Krajowej pracodawca może zaciągnąć nisko oprocentowaną pożyczkę na utworzenie miejsca pracy, może wyposażyć stanowisko i zatrudnić osobę bezrobotną zarejestrowaną w Urzędzie Pracy.

 

Po wysłuchaniu wyjaśnień, w przeprowadzonym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego  aktywizacji osób bezrobotnych na 2019 r. zaproponowany przez urząd pracy (6 głosów pozytywnych, 1 głos się wstrzymał na 7 obecnych członków rady).

 

 1. Przedstawiono informację z realizacji kształcenia ustawicznego pracowników
  i pracodawców w 2018r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego
  .

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji KFS w 2018r. W 2018 roku urząd pracy na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców (limit) w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego dysponował kwotą 379,9 tys. zł, czyli o 61,9 tys. zł mniej niż w 2017 roku.

Do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 57 wniosków pracodawców o realizacje KFS.
W 2018 r. zawarto umowy z 32 firmami z powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego.
4 pracodawców i 286 pracowników w wieku 45 lat i więcej zostało objętych kształceniem ustawicznym z tego 107 różnego rodzaju szkoleniami i kursami oraz 19 osób podjęło studia podyplomowe.

Na wymienione zadania wydatkowano odpowiednio:

 • studia podyplomowe - 10.280,00 zł.
 • badania lekarskie – 700,00 zł.
 • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy – 276.475,00 zł.
 • egzaminy - 9.145,00 zł.

 

Co się zmieniło na rok 2019?

 

Priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2019, ustalone przez Ministra Rodziny, Pracy
i Polityki Społecznej (limit):

 1. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
 2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa dojrzałości;
 3. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników pochodzących z grup zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych pochodzących z grup, o których mowa w art. 4 ust 1 ustawy o spółdzielniach socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;
 4. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;
 5. wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu, nauczycieli kształcenia zawodowego oraz pozostałych nauczycieli, o ile podjęcie kształcenia ustawicznego umożliwi im pozostanie w zatrudnieniu;
 6. wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia.

Przyznana kwota wynosi 643,7 tys. zł

 

 1. Rozpatrzono wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

Pani Marzena Jackowska – Kierownik Filii w Trzciance przedstawiła sprawę mieszkanki Trzcianki, która zawnioskowała o umorzenie kwoty nienależnie pobranych świadczeń, w wysokości 7.851,72 zł.

Wnioskodawczyni wypowiedziała umowę w sprawie zatrudnienia bezrobotnych do 30 roku życia
i tym samym zobligowano ją do zwrotu kwoty wypłaconych refundacji – 7.851,72 zł, z czego 6.983,81 to wysokość uzyskanej pomocy w kwocie proporcjonalnej do okresu, w którym nie utrzymano zatrudnienia skierowanej osoby a kwota 867,91 to odsetki naliczone od dnia otrzymania refundacji za pierwszy miesiąc.

Członkowie PRRP po wysłuchaniu przedstawionych dowodów i wyjaśnień nie przychylili się do złożonego wniosku, jednogłośnie negatywnie zaopiniowali wniosek o umorzeniu kwoty 7.851,72 zł nienależnie pobranego świadczenia uzasadniając, iż  sytuacja materialna członków rodziny pozwoli na spłatę należności. W przypadku trudności ze spłatą - decyzją Starosty - kwota należności może zostać rozłożona na raty.

 

Wolne wnioski i głosy.

Pan Roman Bytyń-przedstawiciel Forum Gospodarczego Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego, Związek Pracodawców Prywatnych Konfederacja „Lewiatan” zaproponował - z okazji jubileuszu 100-lecia Publicznych Służb Zatrudnienia – integracyjne spotkanie pracowników urzędu z pracodawcami.  Pomysł ten spotkał się z przychylnością członków PRRP.

 

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy i protokół zakończono, i po zapoznaniu się
z jego treścią podpisano.

 

Podpis protokolanta:                                                                          Podpis przewodniczącego:

Ewa Marcińczak                                                                                      Bogdan Tomaszewski

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2019-02-13 07:32
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2019-12-17 07:33

Rejestr zmian

 • zmieniono 2019-02-13 07:37 przez Mariusz Bakiera
 • zmieniono 2019-02-13 07:45 przez Mariusz Bakiera
 • zmieniono 2019-02-13 07:45 przez Mariusz Bakiera
 • zmieniono 2019-12-17 07:33 przez Mariusz Bakiera

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 514
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-12-17 07:40

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1
64-700 Czarnków

Dane kontaktowe

tel: +48 67 255-37-16, +48 67 255-37-17
fax: +48 67 255-37-18

e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
strona internetowa: https://czarnkow.praca.gov.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów: 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 598312
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-01-14 11:56

Stopka strony