Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Powiatowa Rada Zatrudnienia:

Powiatowa Rada Zatrudnienia jest organem opiniodawczo-doradczym starosty powiatu w zakresie polityki rynku pracy.
Funkcjonowanie rad zatrudnienia reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 6 października 2004r. w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. 2004r. Nr 224, poz. 2281).
Ustawa stanowi, że polityka rynku pracy, realizowana przez władze publiczne, oparta jest na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Jedną z form takiej współpracy jest działalność rad zatrudnienia, podejmowana na szczeblu centralnym ( Naczelna Rada Zatrudnienia ), województwa (wojewódzkie rady zatrudnienia) i powiatu ( powiatowe rady zatrudnienia ).


Do zakresu działania powiatowych rad zatrudnienia należy w szczególności:

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 7. Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 8. Delegowanie przedstawiciela do wojewódzkiej rady zatrudnienia,
 9. Opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy, oraz wynagrodzeń bezrobotnego, zatrudnionego w miejsce skierowanego na szkolenie pracownika, na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy.

W skład powiatowej rady zatrudnienia wchodzą osoby powoływane przez starostę powiatu spośród działających na terenie powiatu :

 1. Terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 2. Terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 3. Społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 4. Jednostek samorządu terytorialnego;
 5. Organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Adres

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Przemysłowa 2a
64-700 Czarnków

Kontakt

Dane kontaktowe

tel: +48 67 255-37-16, +48 67 255-37-17
fax: +48 67 255-37-18

e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
strona internetowa: https://czarnkow.praca.gov.pl

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów: 8.00-14.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.