Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Szkolenia

Warunki i możliwości uzyskania skierowania na szkolenie

Szkolenia osób bezrobotnych są inicjowane w celu:

 • zwiększenia szans na uzyskanie zatrudnienia,
 • podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych,
 • zwiększenia aktywności zawodowej.

Szkolenia są skierowane szczególnie do osób:

 • nie posiadających kwalifikacji zawodowych,
 • zmuszonych do zmiany kwalifikacji zawodowych w związku z brakiem propozycji odpowiedniego zatrudnienia,
 • które utraciły zdolność do wykonywania pracy w dotychczas wykonywanym zawodzie,
 • nie posiadających umiejętności aktywnego poszukiwania pracy.

Inicjatorem skierowania na szkolenie może być:

 • starosta (poprzez działania powiatowego urzędu pracy),
 • osoba bezrobotna (pod warunkiem uprawdopodobnienia zatrudnienia).

Starosta może skierować i sfinansować szkolenie osób zarejestrowanych jako poszukujące pracy, jeśli:

 • są w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • są zatrudnione u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
 • otrzymują świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny,
 • uczestniczy w indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej.

Osobom skierowanym na szkolenie przysługuje prawo do dodatku szkoleniowego, natomiast bezrobotnemu do 25 roku życia skierowanemu na szkolenie - przysługuje stypendium szkoleniowe.

Organizowane są także szkolenia dla bezrobotnych osób niepełnosprawnych lub innych osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, a zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy, w celu zwiększenia ich szans na uzyskanie zatrudnienia, podwyższenia dotychczasowych kwalifikacji zawodowych lub zwiększenia aktywności zawodowej.

Formy organizacyjne szkolenia

 • Szkolenia grupowe (organizowane na podstawie analizy potrzeb szkoleniowych występujących na lokalnym rynku pracy). Informację o organizowanych szkoleniach grupowych oraz stosowanym w urzędzie pracy trybie kwalifikowania na szkolenie można uzyskać: z ogłoszeń publikowanych w urzędzie pracy na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu www.pupczarnkow.pl, w punkcie informacyjnym Urzędu oraz bezpośrednio u pracownika zajmującego się organizacją szkoleń, doradcy zawodowego lub pośrednika pracy.
 • Szkolenie w trybie indywidualnym (realizowane na wniosek bezrobotnego). Starosta kieruje bezrobotnego na wskazane przez niego szkolenie, jeżeli zostanie uprawdopodobnione, że szkolenie to zapewni uzyskanie pracy, koszt tego szkolenia nie przekroczy dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Uprawdopodobnienie zatrudnienia następuje poprzez:

 • pisemne oświadczenie pracodawcy zobowiązującego się do zatrudnienia osoby bezrobotnej po ukończeniu szkolenia,
 • deklarację rozpoczęcia przez bezrobotnego działalności gospodarczej popartą odpowiednią dokumentacją.

Koszty szkolenia finansowane przez starostę

Starosta z tytułu skierowania na szkolenie pokrywa:

 1. ze środków Funduszu Pracy następujące koszty szkolenia:
  • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą jednostce szkolącej,
  • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • koszt przejazdu i zakwaterowania, jeżeli szkolenie odbywa się w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania bezrobotnego,
  • koszt niezbędnych badań lekarskich,
  • koszty egzaminów umożliwiających uzyskanie określonych uprawnień zawodowych, certyfikatów lub tytułów zawodowych.
 2. ze środków PFRON (dotyczy finansowania szkoleń osób niepełnosprawnych) następujące koszty:
  • uprzednio uzgodnioną należność przysługującą jednostce szkolącej,
  • koszt ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków,
  • koszt przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia, jeżeli szkolenie odbywa się w innej miejscowości, niż miejsce zamieszkania bezrobotnego,
  • koszt przejazdu na szkolenie, w tym koszt przejazdu opiekuna lub przewodnika,
  • koszt usług tłumacza języka migowego albo lektora dla niewidomych lub osoby towarzyszącej osobie niepełnosprawnej ruchowo zaliczonej do znacznego stopnia niepełnosprawności,
  • koszt niezbędnych badań lekarskich, psychologicznych, diagnostycznych i usług rehabilitacyjnych.

Starosta nie może refundować kosztów szkolenia bezrobotnego, który podjął szkolenie bez uprzedniego skierowania z urzędu pracy.

Uczestnictwo w szkoleniu

 1. Udział w zajęciach kursu jest obowiązkowy, a nieobecność na szkoleniu może mieć miejsce tylko i wyłącznie z przyczyn usprawiedliwionych. W przypadku choroby należy dostarczyć do urzędu pracy w ciągu 3 dni zwolnienie lekarskie na druku ZUS ZLA. W przypadku nieobecności wynikającej z przyczyn losowych - należy przedłożyć stosowne dokumenty.
 2. Bezrobotny, który z własnej winy nie ukończył szkolenia jest zobowiązany do zwrotu jego kosztów. Nie dotyczy to sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej.
 3. Osoba, która ukończyła szkolenie zobowiązana jest niezwłocznie przedstawić w urzędzie pracy świadectwo lub zaświadczenie o ukończeniu szkolenia oraz powiadomić o podjęciu pracy.

Okres trwania szkolenia

 1. Dla osób bezrobotnych, pobierających rentę szkoleniową i dla żołnierzy rezerwy skierowanych przez starostę na szkolenie grupowe, szkolenie może trwać do 12 m-cy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 24 m-ce,
 2. Dla osób bezrobotnych, pobierających rentę szkoleniową i dla żołnierzy rezerwy skierowanych na szkolenie w trybie indywidualnym, szkolenie może trwać do 6 m-cy, a w sytuacjach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie - nie dłużej niż 12 m-cy.
 3. Dla osób niepełnosprawnych szkolenie może trwać nie dłużej niż 36 m-cy.

Świadczenia przysługujące osobom skierowanym na szkolenie

 1. Osobom skierowanym na szkolenie przysługuje prawo do dodatku szkoleniowego. Wysokość dodatku szkoleniowego wynosi miesięcznie 20 % kwoty 100% zasiłku dla bezrobotnych. Prawo do dodatku szkoleniowego za okres objęty programem szkolenia przysługuje od dnia rozpoczęcia szkolenia, a ustaje z dniem jego zakończenia lub zaprzestania przez bezrobotnego uczestnictwa w szkoleniu, bądź też utraty statusu osoby bezrobotnej.
 2. Osobie bezrobotnej (do 25 roku życia) skierowanej na szkolenie przysługuje stypendium szkoleniowe. Stypendium wypłacane jest miesięcznie w wysokości 40% kwoty 100% zasiłku dla bezrobotnych.

Pożyczki szkoleniowe

 1. Pożyczkę mogą otrzymać wyłącznie osoby bezrobotne lub żołnierze rezerwy w celu umożliwienia im podjęcia zatrudnienia wymagającego szczególnych kwalifikacji.
 2. Wysokość pożyczki nie może przekroczyć czterokrotnego przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu podpisania umowy.
 3. Pożyczka jest nieoprocentowana.
 4. Okres jej spłaty może wynosić do 18 miesięcy od ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.
 5. Okres szkolenia finansowanego z pożyczki nie powinien trwać dłużej niż 6 miesięcy, a w przypadkach uzasadnionych programem szkolenia w danym zawodzie, nie dłużej niż 12 miesięcy.
 6. Pożyczka podlega bezzwłocznemu zwrotowi wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku:
  • wykorzystania jej na inne cele niż określone w umowie,
  • niepodjęcia lub nieukończenia szkolenia.
 7. Od kwoty pożyczki nie spłaconej w terminie naliczane są odsetki.

Podstawa prawna

 • ustawa z dnia 20.04.2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
 • rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 6 października 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium i dodatku aktywizacyjnego (Dz. U. Nr 219, Poz. 2222 z późn. zm.).

INFORMACJA O PRAWACH, OBOWIĄZKACH I SKUTKACH ZWIĄZANYCH Z UCZESTNICTWEM W SZKOLENIU

PRAWA

 1. bezrobotnemu w okresie odbywania szkolenia, na które został skierowany przez starostę, przysługuje stypendium,
 2. w okresie pobierania stypendium nie przysługuje zasiłek dla bezrobotnych,
 3. stypendium nie przysługuje bezrobotnemu, jeżeli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu inne stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości równej lub wyższej niż stypendium finansowane z Funduszu Pracy,
 4. skierowany przez starostę na szkolenie, w przypadku podjęcia zatrudnienia w trakcie szkolenia, ma prawo do ukończenia tego szkolenia bez konieczności ponoszenia kosztów szkolenia za okres, w którym podjął zatrudnienie,
 5. bezrobotnemu skierowanemu przez starostę na szkolenie, który w trakcie szkolenia podjął zatrudnienie, przysługuje stypendium w wysokości 20% zasiłku dla bezrobotnych, (o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1) od ostatniego dnia miesiąca, w którym podjął zatrudnienie, do zakończenia szkolenia. Od stypendium tego nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne,
 6. w przypadku skierowania na szkolenie, koszty tego szkolenia są finansowane przez kierującego,
 7. okres pobierania stypendium wlicza się do okresu pracy wymaganego do nabycia lub zachowania uprawnień pracowniczych oraz okresów składkowych w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Okresów pobierania stypendium nie wlicza się jednak do:
  • okresów wymaganych do nabycia prawa i długości okresu pobierania zasiłku,
  • okresu zatrudnienia, od którego zależy nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego,
  • stażu pracy określonego w odrębnych przepisach, wymaganego do wykonywania niektórych zawodów.
 8. w przypadku niezdolności do pracy z powodu choroby lub pobytu w stacjonarnym zakładzie opieki zdrowotnej, konieczności osobistego sprawowania opieki nad członkiem rodziny, w przypadkach, o których mowa w przepisach o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, powiatowy urząd pracy wypłaca stypendium po przedstawieniu odpowiedniego zaświadczenia lekarskiego na druku ZUS ZLA, które należy przedłożyć w nie przekraczalnym terminie 7 dni oraz powiadomienia urzędu w terminie 2 dni od daty wystawienia zaświadczenia.
 9. osobom skierowanym na szkolenie przez starostę, z wyjątkiem osób posiadających z tego tytułu prawo do stypendium, przysługuje odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku ze szkoleniem oraz w drodze do miejsca szkolenia i z powrotem, wypłacane przez instytucje ubezpieczeniową, w której osoby te zostały ubezpieczone i do której obowiązku należy ubezpieczenie.

OBOWIĄZKI

 1. regularne uczęszczanie na szkolenie, realizowanie programu szkolenia i przestrzegania regulaminu obowiązującego w jednostce szkolącej,
 2. zwrot kosztów szkolenia w przypadku nie ukończenia szkolenia z własnej winy z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem nieukończenia szkolenia było podjęcie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,
 3. zawiadomienia powiatowego urzędu pracy w przypadku niezdolności do pracy w terminie 2 dni na druku ZUS ZLA oraz dostarczenie zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia,
 4. niezwłoczne przedstawienie do powiatowego urzędu pracy świadectwa ukończenia szkolenia w terminie nie przekraczającym jednak 7 dni od daty jego otrzymania.

SKUTKI

 1. nieprzedstawienie zaświadczenia lekarskiego w wymaganej formie skutkuje pozbawieniem statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy,
 2. starosta pozbawia statusu bezrobotnego, który po skierowaniu nie podjął szkolenia, z własnej winy przerwał szkolenie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres 120 dni w przypadku pierwszej odmowy, 180 dni w przypadku drugiej odmowy lub 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy oraz zobowiązany jest do zwrotu kosztów szkolenia,
 3. stypendium za okres szkolenia nie przysługuje za dni nieusprawiedliwionej nieobecności na szkoleniu z zastrzeżeniem pkt 8.

Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jedn. Dz.U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm./.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 marca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia przez publiczne służby zatrudnienia usług rynku pracy /Dz.U. z 2007 r. Nr 47, poz. 315 z późn. zm./.
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego /Dz.U. z 2009 r. Nr 136, poz. 1118/.

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2010-10-21 12:17
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-02 14:20

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8792
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-11-02 14:20:01