Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 4/2012
z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

z dnia 28 czerwca 2012 roku

 

W dniu 28 czerwca 2012 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania. W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 9 na 15 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, zastępcy dyrektora PUP Włodzimierz Ratke, Tadeusz Kasprzak oraz Dariusz Jackowski. W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

  1. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2012 roku.
  2. Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomicznej pracodawców na podstawie zgłoszeń zwolnień grupowych pracowników oraz analizy statystycznej rejestrujących się osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
  3. Przedstawienie informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych wg stanu na 31.05.2012 roku.
  4. Zaopiniowanie projektu planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych
    na 2012 rok.
  5. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.

 

W trakcie spotkania:

 

1.   Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2012 roku.

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił zastępca Dyrektora PUP w Trzciance – Pan Tadeusz Kasprzak.

Pan Tadeusz Kasprzak omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, płynność  i strukturę bezrobocia, a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2012 roku w powiecie, województwie i kraju.

 

2.   Przedstawiono informację o sytuacji ekonomicznej pracodawców na podstawie zgłoszeń zwolnień grupowych pracowników oraz analizy statystycznej rejestrujących się osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.

Informację o sytuacji ekonomicznej pracodawców na podstawie zgłoszeń zwolnień grupowych pracowników przedstawił zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie – Pan Włodzimierz Ratke.

Poinformował, iż w roku 2011 zwolnienia grupowe zgłosiły następujące firmy , które nie podały liczby pracowników przewidzianych do zwolnienia z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego:

Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie, Poczta Polska  Oddział w Pile, PKO Bank Polski Odział w Pile, PZU S.A  z/s w Warszawie, PZU Życie S.A. z/s w Warszawie, PGNiG S.A. z/s w Warszawie.

 

Natomiast DRUKARNIA INTERAK Sp. z o.o. w Czarnkowie  - zgłosiła zamiar zwolnienia ogółem 50 pracowników. W 2011 r. odnotowano rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie 10 osób.

 

W roku 2012 zwolnienia grupowe zgłosiły następujące firmy:

  • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. Jelenia Góra: zwolnienie ogółem 67 pracowników, z tego 1 osoby z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (aktualnie brak informacji o rejestracji osoby),

 

  • „POL-DRÓG  PIŁA” Spółka z o.o.: zwolnienie ogółem 130 pracowników, z tego 20 pracowników z Oddziału w Czarnkowie (likwidacja Oddziału w Czarnkowie).            

 

3.   Pozytywnie zaopiniowano informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych wg stanu na 31.05.2012 roku.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego, poinformowała, iż Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie dysponuje środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości
4.144,3 tys. zł.

W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 718 osób bezrobotnych, w tym 655 osób skierowanych w 2012 roku.

 

W okresie styczeń – maj  2012r. wydatkowano środki w wysokości 1.059,4 tys. zł,  tj. 25,6% planu finansowego.

Zaangażowanie środków w zawartych umowach (łącznie z zobowiązaniami z umów zawartych w 2011r.) wg stanu na dzień 31.05.br. wynosi 61,2% planu finansowego na 2012 rok.

 

W okresie styczeń – maj  2012r. aktywizacją objęto 488 osób bezrobotnych, w tym 425 osób skierowano w 2012 roku.

 

4.   Pozytywnie zaopiniowano projekt planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak - celem akceptacji przez  członków PRZ - przedstawiła dwie wersje projektu zmian do planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2012 roku.

 

Poinformowała, iż obecnie pozostaje do zagospodarowania kwota 328 530 zł, która została zabezpieczona w ramach środków algorytmu jako limit na realizację programu specjalnego, który z braku środków nie został przyjęty do realizacji.

 

Projekt zmian do planu finansowo-rzeczowego zakłada  aktywizację dodatkowych 57 osób bezrobotnych. Planuje się zwiększenie środków finansowych na:

- szkolenia zawodowe indywidualne dla 7 osób,

- staże dla 47 osób 

- refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 3 osób.

 

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wersję II zmian
w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.

 

        5.   Pozytywnie rozpatrzono wniosek o umorzenie kwot nienależnie pobranych
              świadczeń.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak –  przedstawiła wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 629,60 zł.

 

Członkowie PRZ po wysłuchaniu dowodów i wyjaśnień przychylili się do złożonego wniosku i większością głosów zaopiniowali propozycję umorzenia ww. kwoty.

6.Wolne wnioski i głosy.

W wolnych głosach Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak zawnioskowała do członków PRZ o zaopiniowanie „Zasad wydatkowania środków na aktywizację osób bezrobotnych w 2012 roku”.

 

Zmiana w dotychczas obowiązujących „zasadach wydatkowania środków” - zaopiniowanych pozytywnie na posiedzeniu PRZ w dniu 10 lutego 2012r. – polegała na usunięciu w dziale Preferencje dla podmiotów gospodarczych wnioskujących następującego zapisu:

2.   refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy

Ustala się preferencje dla podmiotów gospodarczych mikroprzedsiębiorstw tworzących stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia.

 

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali nowe „Zasady wydatkowania środków na aktywizację osób bezrobotnych w 2012 roku”.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

 

Protokolant: Ewa Marcińczak                             

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4967
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-04 15:20