Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 4/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 28 czerwca 2012 roku

W dniu 28 czerwca 2012 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania (PRZ). W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 9 na 15 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, zastępcy dyrektora PUP Włodzimierz Ratke, Tadeusz Kasprzak oraz Dariusz Jackowski. W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 1. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2012 roku.
 2. Przedstawienie informacji o sytuacji ekonomicznej pracodawców na podstawie zgłoszeń zwolnień grupowych pracowników oraz analizy statystycznej rejestrujących się osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy.
 3. Przedstawienie informacji z wykonania planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych wg stanu na 31.05.2012 roku.
 4. Zaopiniowanie projektu planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych
  na 2012 rok.
 5. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2012 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił zastępca Dyrektora PUP w Trzciance – Pan Tadeusz Kasprzak.

Pan Tadeusz Kasprzak omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, płynność i strukturę bezrobocia, a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2012 roku w powiecie, województwie i kraju.

Przedstawiono informację o sytuacji ekonomicznej pracodawców na podstawie zgłoszeń zwolnień grupowych pracowników oraz analizy statystycznej rejestrujących się osób bezrobotnych zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy

Informację o sytuacji ekonomicznej pracodawców na podstawie zgłoszeń zwolnień grupowych pracowników przedstawił zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie – Pan Włodzimierz Ratke.

Poinformował, iż w roku 2011 zwolnienia grupowe zgłosiły następujące firmy, które nie podały liczby pracowników przewidzianych do zwolnienia z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego:

 • Telekomunikacja Polska S.A. w Warszawie,
 • Poczta Polska Oddział w Pile,
 • PKO Bank Polski Odział w Pile,
 • PZU S.A z/s w Warszawie,
 • PZU Życie S.A. z/s w Warszawie,
 • PGNiG S.A. z/s w Warszawie.

Natomiast DRUKARNIA INTERAK Sp. z o.o. w Czarnkowie - zgłosiła zamiar zwolnienia ogółem 50 pracowników. W 2011 r. odnotowano rejestrację w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie 10 osób.

W roku 2012 zwolnienia grupowe zgłosiły następujące firmy:

 • Przedsiębiorstwo Farmaceutyczne JELFA S.A. Jelenia Góra: zwolnienie ogółem 67 pracowników, z tego 1 osoby z terenu powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego (aktualnie brak informacji o rejestracji osoby),
 • „POL-DRÓG PIŁA” Spółka z o.o.: zwolnienie ogółem 130 pracowników, z tego 20 pracowników z Oddziału w Czarnkowie (likwidacja Oddziału w Czarnkowie).

Pozytywnie zaopiniowano informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych wg stanu na 31.05.2012 roku

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego, poinformowała, iż Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie dysponuje środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 4.144,3 tys. zł.

W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 718 osób bezrobotnych, w tym 655 osób skierowanych w 2012 roku.

W okresie styczeń – maj 2012r. wydatkowano środki w wysokości 1.059,4 tys. zł, tj. 25,6% planu finansowego.

Zaangażowanie środków w zawartych umowach (łącznie z zobowiązaniami z umów zawartych w 2011r.) wg stanu na dzień 31.05.br. wynosi 61,2% planu finansowego na 2012 rok.

W okresie styczeń – maj 2012r. aktywizacją objęto 488 osób bezrobotnych, w tym 425 osób skierowano w 2012 roku.

Pozytywnie zaopiniowano projekt planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak - celem akceptacji przez członków PRZ - przedstawiła dwie wersje projektu zmian do planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2012 roku.

Poinformowała, iż obecnie pozostaje do zagospodarowania kwota 328 530 zł, która została zabezpieczona w ramach środków algorytmu jako limit na realizację programu specjalnego, który z braku środków nie został przyjęty do realizacji.

Projekt zmian do planu finansowo-rzeczowego zakłada aktywizację dodatkowych 57 osób bezrobotnych. Planuje się zwiększenie środków finansowych na:

 • szkolenia zawodowe indywidualne dla 7 osób,
 • staże dla 47 osób 
 • refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla 3 osób.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano wersję II zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak – przedstawiła wniosek o umorzenie lub rozłożenie na raty nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 629,60 zł.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu dowodów i wyjaśnień przychylili się do złożonego wniosku i większością głosów zaopiniowali propozycję umorzenia ww. kwoty.

Wolne wnioski i głosy

W wolnych głosach Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak zawnioskowała do członków PRZ o zaopiniowanie „Zasad wydatkowania środków na aktywizację osób bezrobotnych w 2012 roku”.

Zmiana w dotychczas obowiązujących „zasadach wydatkowania środków” - zaopiniowanych pozytywnie na posiedzeniu PRZ w dniu 10 lutego 2012r. – polegała na usunięciu w dziale Preferencje dla podmiotów gospodarczych wnioskujących następującego zapisu: "2. refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy".

Ustala się preferencje dla podmiotów gospodarczych mikroprzedsiębiorstw tworzących stanowiska pracy dla osób bezrobotnych powyżej 45 roku życia.

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali nowe „Zasady wydatkowania środków na aktywizację osób bezrobotnych w 2012 roku”.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant: Ewa Marcińczak

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7256
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-07-04 15:20:34