Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 1/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 10 lutego 2012 roku

W dniu 10 lutego 2012 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania. W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia.
 2. Informacja z wykonania planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2011 rok.
 3. Informacja z efektywności programów aktywizacji osób bezrobotnych za III kwartały 2011 roku.
 4. Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec 2011 roku.
 5. Zaopiniowanie kierunków szkolenia osób bezrobotnych w 2012 roku.
 6. Zaopiniowanie zasad wydatkowania środków na aktywizację osób bezrobotnych w 2012 roku.
 7. Zaopiniowanie projektu planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.
 8. Informacja o realizowanych projektach konkursowych w 2012 roku.
 9. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.
 10. Wolne wnioski i głosy.

Pozytywnie zaopiniowano kierunki kształcenia

Pozytywnie zaopiniowano kierunki kształcenia proponowane przez:

 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Józefa Nojego w Czarnkowie, który wdroży kształcenie w:
  • Zasadniczej Szkole Zawodowej w zawodach: kucharz, murarz – tynkarz, wędliniarz, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej,
  • Technikum 4-letnim w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance. który wdroży kształcenie na poziomie technikum w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik organizacji reklamy.
 • Zespół Szkół Technicznych w Trzciance, który wdroży kształcenie w Technikum dla młodzieży w zawodach: technik spedytor, technik organizacji reklamy.

Przedstawiono informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2011 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego za 2011r. , tj. poinformowała członków PRZ, iż według stanu na dzień 31.12.2011 r. środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych wyniosły 4 734,0 tys. zł łącznie ze środkami z projektu systemowego pn. „Od bierności do aktywności” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PO KL Poddziałanie 6.1.3.

W porównaniu do 2010 roku, środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych były niższe o kwotę 7 583,1tys. zł, tj. o 61,5 % (rok 2011 – 4 734,0 tys. zł, rok 2010 – 12 317,1 tys. zł).

Wysokość środków przeznaczonych na realizację projektu systemowego w 2011 roku wyniosła 1 435,8 tys. zł i była niższa w porównaniu do roku 2010 o kwotę 2 359,4 tys. zł, tj. o 62,17% (rok 2011 - 1 435,8 tys. zł, rok 2010 – 3 795,2 tys. zł).

Plan finansowy aktywizacji osób bezrobotnych został wykonany w 99,96%, natomiast plan osobowy został znacznie przekroczony i wynosił 118,60%.

Przedstawiono informację z efektywności programów aktywizacji osób bezrobotnych za III kwartały 2011 roku

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z efektywności programów aktywizacji osób bezrobotnych za III kwartały 2011 roku.

Wskaźnik efektywności dla wszystkich form aktywizacji wynosi 50%. Największą efektywność, wyłączając działalność gospodarczą oraz refundację kosztów doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy (100%), uzyskano po zakończeniu stażu (65%), a najniższą po pracach społecznie użytecznych (14%) oraz szkoleniach w Klubie Pracy (9%). Zerową efektywność uzyskano dla studiów podyplomowych.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec 2011 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił zastępca Dyrektora PUP w Trzciance – Pan Tadeusz Kasprzak. Pan Tadeusz Kasprzak omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, płynność i strukturę bezrobocia, a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec grudnia 2011 roku w powiecie, województwie i kraju.

Pozytywnie zaopiniowano kierunki szkolenia osób bezrobotnych w 2012 roku

Pan Włodzimierz Ratke – zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie przestawił propozycje kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2012 roku wyjaśniając jednocześnie, iż opracowano je m.in. na podstawie badania ankietowego w zakładach pracy, potrzeb szkoleniowych zgłoszonych przez zakłady pracy, pośredników pracy, doradców zawodowych, miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej, osoby uprawnione do szkolenia, struktury zawodowej bezrobotnych i ofert pracy w 2011 roku, efektywności szkoleń zorganizowanych w 2011 roku.

W 2011 roku na złożone wnioski osób bezrobotnych zorganizowane były tylko szkolenia zawodowe indywidualne. W okresie I – III kwartału 2011 roku szkolenia ukończyły 22 osoby bezrobotne , z tego 9 osób tj. 41% podjęło zatrudnienie w okresie 3 miesięcy od ukończenia szkolenia.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2012 roku.

Pozytywnie zaopiniowano zasady wydatkowania środków na aktywizację osób bezrobotnych w 2012 roku.

Zasady wydatkowania środków w 2012 roku przedstawił zastępca Dyrektora PUP w Trzciance – Pan Tadeusz Kasprzak. W przeprowadzonym głosowaniu członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali zasady wydatkowania środków na tworzenie subsydiowanych miejsc pracy w 2012 roku.

Pozytywnie zaopiniowano projekt planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak - celem akceptacji przez członków PRZ - przedstawiła projekt planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.

Poinformowała, iż w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy dysponuje kwotą środków Funduszu Pracy w wysokości 2 715 300,00 zł. (decyzja MPiPS z dnia 24.01.2012r.) - algorytm - mniej o 25,9 tys. zł w porównaniu do 2011 r.

Przedstawiła także propozycje drugiej wersji planu finansowego w 2012 roku, gdzie planuje się zwiększyć środki finansowe na refundacje składki ZUS dla Spółdzielni Socjalnej oraz na zatrudnienie wspierane.

Przedstawiciel Miasta i Gminy Trzcianka zadał pytanie, czy przeprowadzono symulacje kosztów „zatrudnienia wspieranego”, czy efektywniejsze jest od refundacji kosztów wyposażenia /doposażenia stanowiska pracy.

W odpowiedzi Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż przeważyły względy społeczne, i to że w ramach względnie niskich nakładów finansowych aktywizuje się osoby najbardziej zagrożone na rynku, wykluczone społecznie. 

W przeprowadzonym głosowaniu członkowie PRZ większością głosów pozytywnie zaopiniowali przedstawioną II wersję planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.

Przedstawiono informację o realizowanych projektach konkursowych w 2012 roku

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak zreferowała informację o realizowanych projektach konkursowych w 2012 roku.

Projekt nr POKL.06.01.01-30-003/11 pn. „Uczę się, potrafię, pracuję” w ramach Priorytetu VI, Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu „Uczę się, potrafię, pracuję” jest aktywizacja zawodowa oraz podniesienie kwalifikacji 150 osób długotrwale bezrobotnych, w tym 5 osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie do końca 2013 r.

Zgodnie z dokumentacją konkursową Projektodawca zapewnił następujące instrumenty wsparcia w odniesieniu do każdego uczestnika projektu: pośrednictwo pracy, doradztwo zawodowe oraz szkolenia, a ponadto dla minimum 50% uczestników projektu staże (kompleksowość wsparcia).

Planowany termin zadania: I tura warsztatów (IV kwartał 2012 r.), II tura warsztatów (I kwartał 2013 r.).

Spośród 16 projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów, 2 z nich stanowiły wnioski złożone przez Powiatowe Urzędy Pracy:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Koninie.

Projekt nr POKL.06.02.00-30-066/11 pn. „Moja firma – moja praca” w ramach Priorytetu VI Działanie 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Celem głównym projektu „Moja firma – moja praca” jest wspieranie indywidualnych inicjatyw zmierzających do utworzenia 78 mikroprzedsiębiorstw przez osoby w wieku 18-24 lat oraz 50-64 lata zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie. Realizacja celu głównego odbędzie się poprzez: wsparcie szkoleniowo-doradcze dotyczące zagadnień związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności gospodarczej, przyznanie środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej.

W ramach projektu zaplanowano objęcie wsparciem 100 osób bezrobotnych, w tym 40 kobiet. Przewiduje się trzy zintensyfikowane tury naboru uczestniczek i uczestników projektu:

 • I tura - miesiąc luty 2012 r. - 48 osób,
 • II tura - miesiąc maj/czerwiec 2012 r. - 18 osób,
 • III tura - miesiąc wrzesień/październik 2012 r. - 34 osoby.

Spośród 16 projektów rekomendowanych do dofinansowania przez Komisję Oceny Projektów, 2 z nich stanowiły wnioski złożone przez Powiatowe Urzędy Pracy:

 • Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Pleszewie.

Wolne wnioski i głosy

Wolnych wniosków nie zgłoszono. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant: Ewa Filoda

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6021
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-05-07 12:38:33