Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 1/2013 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia z dnia 18 lutego 2013 roku

Posiedzeniu przewodniczyła wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Pani Beata Rączka, która otworzyła posiedzenie PRZ i powitała członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 12 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, Zastępcy Dyrektora PUP Włodzimierz Ratke oraz Dariusz Jackowski.

Wiceprzewodnicząca PRZ - na wniosek Dyrektora PUP - zaproponowała następujący porządek posiedzenia PRZ, który został jednogłośnie przyjęty:

 1. Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2012 roku.
 2. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2012 rok.
 3. Zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2013 roku.
 4. Ustalenie potrzeb szkoleniowych członków Powiatowej Rady Zatrudnienia.
 5. Wolne wnioski i głosy.

Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2012 roku

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2012 roku. Omówiła poszczególne zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracę.

W przeprowadzonym głosowaniu Rada jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie, pozytywnie oceniając działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2012 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż według stanu na dzień 31.12.2012r. środki finansowe na aktywizację zawodową osób bezrobotnych wyniosły 8.038,6 tys. zł. W porównaniu do roku 2011, środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych były wyższe o kwotę 3 304,6 tys. zł, tj. o 69,81%.

W ramach posiadanych środków zaplanowano w 2012r. objąć programami aktywizacyjnymi 1 336 osób bezrobotnych. Zaktywizowano ogółem 1 470 osób bezrobotnych.

W 2012 roku rozpoczęła się i potrwa do końca 2013 roku realizacja dwóch projektów konkursowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, na które urząd otrzymał dofinansowanie:

 • projekt „Uczę się, potrafię, pracuję” w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL – mający na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych 150 osób długotrwale bezrobotnych,
 • projekt „Moja firma- moja praca” w ramach Działania 6.2 POKL – adresowany do 100 osób bezrobotnych w wieku 18-24 lata oraz 50-64 lata, zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą.

Otrzymane dofinansowanie umożliwiło wsparcie aktywizacyjne dodatkowych grup osób bezrobotnych.

Wydatki na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych w porównaniu do roku 2011, uległy zwiększeniu o kwotę 1 634,6 tys. zł, tj. o 22,4%.

Środki przyznane na zadania fakultatywne w wysokości 591,5 tys. zł były niższe w porównaniu do roku 2011 o kwotę 36,0 tys. zł, tj. o 5,7%.

Ponadto Pani Dyrektor poinformowała, iż ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy zostanie przedstawiona członkom na posiedzeniu PRZ w II półroczu 2013 roku.

Zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2013 roku

Pan Włodzimierz Ratke – Zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie przestawił propozycje kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2013 roku wyjaśniając jednocześnie, iż opracowano je m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w zakładach pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 2012 roku, potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez: osoby uprawnione do szkoleń, zakłady pracy, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz na podstawie efektywności szkoleń zorganizowanych w 2011 r. i I – III kwartale 2012 r.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2013 roku.

Ustalenie potrzeb szkoleniowych członków Powiatowej Rady Zatrudnienia

W związku z rozpoczęciem się nowej kadencji PRZ oraz jej nowym składem, członkowie PRZ podjęli uchwałę o potrzebie zorganizowania szkolenia wyjazdowego (2-dniowego) na temat związany z realizacją przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Preferowany termin szkolenia ustalono na II – III kwartał br. Wyrażono też zgodę na szkolenie łączone, tj. z członkami Rady Zatrudnienia innego powiatu.

Wolne wnioski i głosy

Nie zgłoszono.

Na tym protokół zakończono i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Protokolant Ewa Marcińczak

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2013-03-01 11:41
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2013-03-01 12:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6419
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-01 12:27:26