Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 2/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 28 marca 2012 roku

W dniu 28 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania (PRZ). W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 1. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia.
 2. Zaopiniowanie programu specjalnego.
 3. Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.
 4. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lutego 2012 roku.
 5. Podjęcie decyzji dotyczącej organizacji szkolenia wyjazdowego dla członków PRZ.
 6. Wolne wnioski i głosy.

W trakcie spotkania:

 1. Pozytywnie zaopiniowano kierunki kształcenia proponowane przez:
  • Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance, który wdroży następujące zawody na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: wędliniarz, kucharz, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz.
  • Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp., który wdroży następujące zawody na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: kucharz, murarz-tynkarz.

  PRZ już na wcześniejszych posiedzeniach opiniowała pozytywnie proponowane niektóre kierunki kształcenia. Pan Ratke przedstawił analizę danych statystycznych, tj. liczbę ofert pracy i liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w zaproponowanych przez szkoły zawodach.

  Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia poprosił obecną przedstawicielkę szkoły o uzasadnienie propozycji kształcenia.

  Pani Dorota Dziekan – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. w uzasadnieniu wdrożenia nowych kierunków kształcenia poinformowała, iż zmienia się tylko nazewnictwo zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego a każda szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może kształcić jedynie w zawodach określonych w obowiązującej klasyfikacji.

  W przeprowadzonym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano zaproponowane przez szkoły kierunki kształcenia.

 2. Pozytywnie zaopiniowano program specjalny.

  Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż dnia 29 lutego 2012 roku został ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nabór wniosków o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie/ dofinansowanie programów specjalnych w 2012 roku.

  W związku, z tym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie przygotował projekt programu specjalnego, skierowanego do osób w wieku od 26 do 30 roku życia pn.: „Szansa dla nas”.

  Poinformowano, iż celem programu specjalnego jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 115 osób bezrobotnych w wieku 26-30 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, poprzez:

  • podniesienie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych podczas odbywania szkolenia i stażu oraz zatrudnienie po zakończeniu stażu,
  • uzyskanie samozatrudnienia w wyniku przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej oraz zdobycia wiedzy w tym zakresie.

  Budżet programu specjalnego wynosi 1 635 680,00 zł, w tym:

  • 1 305 000,00 zł – wnioskowana kwota z rezerwy Funduszu Pracy,
  • 330 680,00 zł – 10% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu na finansowanie zadań w powiecie.

  Termin realizacji: od 15 maja do 31 grudnia 2012 r.
  W związku z tym, iż zgodnie z art. 22 ust. 6 pkt 1 ustawy, powiatowa rada zatrudnienia opiniuje program specjalny, w tym celowość jego realizacji - Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie przedstawionego projektu.

  W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/2012 w sprawie zaopiniowania celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
  w 2012 roku programu specjalnego pn. „Szansa dla nas”.

 3. Pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2012 roku.
  Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak - celem akceptacji przez członków PRZ - przedstawiła projekt zmian do planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2012 roku.
  Poinformowała, iż umniejszono środki przeznaczone na roboty publiczne o kwotę 52 000,00 zł i środki na refundację kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy o kwotę 279 680,00 zł. Ujęto w planie finansowym koszty przejazdu na kwotę 1 000,00 zł oraz limit na realizację programu specjalnego – jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp. na kwotę 330 680,00 zł.
  W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano zmiany w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.
 4. Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lutego 2012 roku.
  Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił zastępca Dyrektora PUP w Trzciance – Pan Tadeusz Kasprzak.
  Pan Tadeusz Kasprzak omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, płynność i strukturę bezrobocia, a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec stycznia 2012 roku w powiecie, województwie i kraju.
 5. Nie wyrażono zainteresowania szkoleniem wyjazdowym dla członków PRZ.

Wolnych wniosków nie zgłoszono. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant: Ewa Filoda

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2012-05-07 12:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5954
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-05-07 12:39:53