Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 2/2012
z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

z dnia 28 marca 2012 roku

 

 

W dniu 28 marca 2012 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania. W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 

 1. Zaopiniowanie nowych kierunków kształcenia.
 2. Zaopiniowanie programu specjalnego.
 3. Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.
 4. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lutego 2012 roku.
 5. Podjęcie decyzji dotyczącej organizacji szkolenia wyjazdowego dla członków PRZ.
 6. Wolne wnioski i głosy.

 

W trakcie spotkania:

 1. Pozytywnie zaopiniowano kierunki kształcenia proponowane przez:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Henryka Sienkiewicza w Trzciance, który wdroży następujące zawody na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: wędliniarz, kucharz, monter zabudowy robót wykończeniowych w budownictwie, murarz – tynkarz.

 

Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp, który wdroży następujące zawody na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej: kucharz, murarz-tynkarz.

 

PRZ już na wcześniejszych posiedzeniach opiniowała pozytywnie proponowane niektóre kierunki kształcenia. Pan Ratke przedstawił analizę danych statystycznych, tj. liczbę ofert pracy
i liczbę zarejestrowanych bezrobotnych w zaproponowanych przez szkoły zawodach.

Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia poprosił obecną przedstawicielkę szkoły
o uzasadnienie propozycji kształcenia.

 

Pani Dorota Dziekan – Dyrektor Zespołu Szkół w Krzyżu Wlkp. w uzasadnieniu wdrożenia nowych kierunków kształcenia poinformowała, iż zmienia się tylko nazewnictwo zgodnie
z Rozporządzeniem  Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2011r. w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego a każda szkoła prowadząca kształcenie zawodowe może kształcić jedynie w zawodach określonych w obowiązującej klasyfikacji.

W przeprowadzonym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano zaproponowane przez szkoły kierunki kształcenia.  

 

 1. Pozytywnie zaopiniowano program specjalny.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż dnia 29 lutego 2012 roku został ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nabór wniosków o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy na finansowanie/ dofinansowanie programów specjalnych w 2012 roku.

 

W związku, z tym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie przygotował projekt programu specjalnego, skierowanego do osób w wieku od 26 do 30 roku życia pn.: „Szansa dla nas”.

 

Poinformowano, iż celem programu specjalnego jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 115 osób bezrobotnych w wieku 26-30 lat, zamieszkałych na terenach wiejskich powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, poprzez:

- podniesienie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych podczas odbywania szkolenia i stażu oraz zatrudnienie po zakończeniu stażu,

- uzyskanie samozatrudnienia w wyniku przyznania jednorazowo środków na podjęcie   działalności gospodarczej oraz zdobycia wiedzy w tym zakresie.

Budżet programu specjalnego wynosi 1 635 680,00 zł, w tym:

1 305 000,00 zł – wnioskowana kwota z rezerwy Funduszu Pracy,

330 680,00 zł – 10% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu na finansowanie zadań w powiecie.

Termin realizacji: od 15 maja do 31 grudnia 2012r.

 

W związku z tym, iż zgodnie z art. 22 ust. 6 pkt 1 ustawy, powiatowa rada zatrudnienia opiniuje program specjalny, w tym celowość jego realizacji - Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą
o zaopiniowanie przedstawionego projektu.

 

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/2012  w sprawie zaopiniowania celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
w 2012 roku programu specjalnego pn. „Szansa dla nas”.

  

 1. Pozytywnie zaopiniowano zmiany do planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2012 roku.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak - celem akceptacji przez  członków PRZ - przedstawiła projekt zmian do planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2012 roku.

 

Poinformowała, iż umniejszono środki przeznaczone na roboty publiczne o kwotę 52 000,00 zł
i środki na refundację kosztów wyposażenia/ doposażenia stanowiska pracy o kwotę 279 680,00 zł. Ujęto w planie finansowym koszty przejazdu na kwotę 1 000,00 zł oraz limit na realizację programu specjalnego – jednorazowe środki na podjęcie działalności gosp. na kwotę
330 680,00 zł.

 

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano zmiany w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.

 

 1. Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lutego 2012 roku.

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił zastępca Dyrektora PUP w Trzciance – Pan Tadeusz Kasprzak.

Pan Tadeusz Kasprzak omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, płynność  i strukturę bezrobocia, a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec stycznia 2012 roku 
w powiecie, województwie i kraju.

 1. Nie wyrażono zainteresowania szkoleniem wyjazdowym dla członków PRZ.

 

Wolnych wniosków nie zgłoszono. Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

 

Protokolant: Ewa Filoda                                                            

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2012-05-07 12:40

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3610
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-05-07 12:39