Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 4/2015 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 28 sierpnia 2015 roku

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 8 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, Zastępca Dyrektora PUP Dariusz Jackowski oraz Monika Szymanowicz Kierownik CAZ w Czarnkowie.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lipca 2015 roku.
 2. Przedstawienie informacji o aktualnym planie finansowo - rzeczowym i jego realizacji w okresie styczeń – lipiec 2015 r.
 3. Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2015 r.
 4. Zaopiniowanie zmian do programu specjalnego.
 5. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Wolne wnioski i głosy.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lipca 2015 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Dariusz Jackowski – – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec czerwca 2015 roku.

Przedstawiono informację o aktualnym planie finansowo - rzeczowym i jego realizacji w okresie styczeń - lipiec 2015 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń – lipiec 2015r. Poinformowała, iż na koniec lipca 2015 r. dysponowano środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację w 2015 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 8 603,2 tys. zł.

W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 1208 osób bezrobotnych, w tym 1006 osób skierowanych w 2015 roku.

W okresie styczeń-lipiec 2015 r. aktywizacją objęto 895 osób bezrobotnych, w tym 695 osób skierowano w 2015 roku.

Zaangażowanie środków w zawartych umowach (łącznie z zobowiązaniami z umów zawartych w 2014 r.) wg stanu na dzień 31 lipca br. wynosi 5 895,6 zł, tj. 68,5% planu finansowego na 2015 rok.

W okresie styczeń-lipiec 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 3 765 979,43 zł, tj. 43,8 % planu finansowego.

W 2015 roku realizowany jest także program specjalny dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Dla osób z III profilem pomocy usługi i instrumenty rynku pracy, takie jak np., szkolenia, staże, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, roboty publiczne dostępne są wyłącznie w ramach programu specjalnego. Takie formy aktywizacji realizowane są właśnie w ramach programu. Na koniec lipca br. do udziału w programie skierowano 95 osób bezrobotnych.

W 2015 roku realizowany jest również Programu Aktywizacja i Integracja PAI. Do programu kierowani są bezrobotni z III profilem pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Program obejmuje działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych, w max. 3 etapach dwumiesięcznych. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej są realizowane przez urząd pracy w formie prac społecznie-użytecznych. Działania w zakresie integracji społecznej, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, są realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Działania te prowadził realizator wybrany w otwartym konkursie ofert.

I etap programu obejmował miesiące kwiecień – maj i realizowany był dla 80 osób bezrobotnych w 7 gminach powiatu (oprócz gminy Drawsko), I etap ukończyło 71 osób. Do II etapu w okresie lipiec – sierpień skierowano 36 osób.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, jako jeden z pięciu urzędów w Wielkopolsce, przystąpił też do realizacji zleconych działań aktywizacyjnych. Agencja zatrudnienia, wybrana w drodze przetargu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizować będzie pakiet działań, mających doprowadzić uczestników do podjęcia i utrzymania odpowiedniej pracy. Działania rozpoczęły się od lipca br. Urząd skierował do realizatora w ramach rekrutacji podstawowej 220 osób długotrwale bezrobotnych.

Zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych bezrobociu w 2015 r.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniaka poinformowała, iż do zagospodarowania pozostają wolne środki finansowe przeznaczone pierwotnie na realizację następujących zadań: m.in. następujących zadań: bony stażowe, bony zatrudnieniowe, program PAI.

Wolne środki finansowe proponujemy przeznaczyć w na staże oraz na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W planie został zawarty również kolejny wniosek z rezerwy FP, bowiem w dniu 5 sierpnia br. urząd otrzymał informację o pozyskaniu środków w wysokości 616,3 tys. zł na realizację programu aktywizacji 102 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W związku z wolnymi środkami finansowymi na realizację programu specjalnego proponuje się skierować dodatkowe ok. 9 osób bezrobotnych do zatrudnienia w ramach refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy (zadanie takie zaplanowano do realizacji w ramach programu specjalnego).

Zachodzi zatem konieczność dokonania zmian w planie finansowo-rzeczowym.

W sierpniu br. złożony został również wniosek na kwotę 251,2 tys. zł na finansowanie staży oraz refundacji kosztów wyp/dop. stanowiska pracy dla łącznie 30 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku (8 głosów pozytywnych na 8 obecnych członków rady).

Plan finansowo-rzeczowy aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku zatwierdzony na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia dnia 28 sierpnia 2015 roku stanowi załącznik do protokołu.

Zaopiniowanie zmian do programu specjalnego

Pani Monika Szymanowicz – Kierownik CAZ w Czarnkowie przestawiła informację o realizacji programu specjalnego w 2015r.

Dnia 29 stycznia 2015 roku została podjęta przez Powiatową Radę Zatrudnienia uchwała w sprawie zaopiniowania celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2015 roku programu specjalnego.

Celem programu specjalnego było zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 85 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy poprzez:

 • podniesienie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych podczas odbywania szkolenia i stażu oraz zatrudnienie po zakończeniu szkolenia lub stażu,
 • utworzenie nowych miejsc pracy przez pracodawców, którym zrefundowano koszty wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy,
 • ponowną aktywizację zawodową w ramach robót publicznych, a następnie zatrudnienie.

Działania te uzupełnione zostały specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie w formie:

 • warsztatów psychologiczno-motywujących dla wszystkich uczestników programu,
 • ryczałtów na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staże,
 • talonów na zakup roweru, umożliwiającego dojazd do pracy,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1000 zł za uczestnika, zatrudnionego po odbyciu stażu,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1000 zł miesięcznie za skierowanego uczestnika, zatrudnionego w ramach refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1000 zł miesięcznie za uczestnika, zatrudnionego po zakończeniu robót publicznych przez okres 3 miesięcy.

W celu wykorzystania powstających wakatów i umożliwienia udziału w programie kolejnym osobom, do udziału w programie zostały kierowane kolejne kwalifikujące się osoby.

Ponadto, w związku z powstałymi w trakcie realizacji programu wolnymi środkami finansowymi, do programu zostało wprowadzone zadanie w formie refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy dla 9 dodatkowych osób bezrobotnych wraz z jednorazową refundacją kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1 000,00 zł za skierowanego uczestnika, zatrudnionego w ramach refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy.

Łączna liczba uczestników programu to obecnie 104 osoby.

Budżet programu specjalnego pozostaje bez zmian i wynosi 1 133 100,00 zł, w tym:

 • 677 570,00 zł - 10% wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w roku poprzednim programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 • 432 500,00 zł - wnioskowana kwota z rezerwy Funduszu Pracy,
 • 23 030,00 zł - środki własne Funduszu Pracy na rok 2016.

Termin realizacji: marzec 2015 r. – kwiecień 2016 r.

Zgodnie z art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, programy specjalne realizowane są po zaopiniowaniu przez powiatową radę zatrudnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 7 pkt 1 ustawy, powiatowa rada zatrudnienia opiniuje celowość realizacji programu specjalnego, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 • koszty realizacji programu specjalnego, w tym koszty poszczególnych przedsięwzięć.

Ze względu na fakt, że zmianie uległa liczba osób objętych programem i koszty realizacji poszczególnych przedsięwzięć w programie specjalnym, podjęcie uchwały przez PRZ jest uzasadnione.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję zmian w programie specjalnym (8 głosów pozytywnych na 8 obecnych członków rady).

Rozpatrzono wnioski o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu wrócił do sprawy mieszkańca Krzyża Wlkp., która omawiana była na poprzednim posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia 29.06.2015r. kiedy to członkowie PRZ po wysłuchaniu dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o odroczeniu spłaty nienależnie pobranego świadczenia w terminie oraz zaproponowanie pomocy w znalezieniu pracy.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o odroczeniu spłaty nienależnie pobranego świadczenia w terminie (aż znajdzie pracę) oraz skierowanie Pana do pracy np. na roboty publiczne na terenie Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. (8 głosów pozytywnych na 8 obecnych członków rady).

Wolne wnioski i głosy

Brak.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Podpis protokolanta: Katarzyna Jessa

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2016-05-18 12:50
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 14:40

Protokół Nr 3/2015 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 29 czerwca 2015 roku

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący PRZ Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 10 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Marzena Jackowska Specjalista ds. ewidencji i świadczeń z Filii Trzcianka.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2015 roku.
 2. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za okres styczeń-maj 2015 r.
 3. Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2015 r.
 4. Przedstawienie informacji o zarejestrowanych oświadczeniach o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie.
 5. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Wolne wnioski i głosy.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2015 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Włodzimierz Ratkę – Zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2015 roku.

Przedstawiono informację z realizacji planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń-maj 2015 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń–maj 2015 r.

Poinformowała, iż na koniec maja 2015 r. dysponowano środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację w 2015 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 8 436,9 tys. zł.

W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 1008 osób bezrobotnych, w tym 807 osób skierowanych w 2015 roku. W okresie styczeń – maj 2015 r. aktywizacją objęto 713 osób bezrobotnych, w tym 512 osób skierowano w 2015 roku. Zaangażowanie środków w zawartych umowach wg stanu na dzień 31 maja br. wynosi 50,5% planu finansowego na 2015 rok. W okresie styczeń – maj 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 1 987,4 tys. zł, tj. 22,6 % planu finansowego.

W dniu 19 czerwca br. urząd otrzymał informację o pozyskaniu kolejnych środków z rezerwy Ministra w wysokości 166,3 tys. zł na realizację programu aktywizacji 38 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

Realizacja projektu w ramach RPO nie rozpoczęła się do dnia dzisiejszego z przyczyn niezależnych od urzędu, pomimo otrzymania decyzji przyznającej środki, ze względu na brak wytycznych dotyczących realizacji projektu.

W 2015 roku realizowany jest także program specjalny dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Dla osób z III profilem pomocy usługi i instrumenty rynku pracy, takie jak np., szkolenia, staże, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, roboty publiczne dostępne są wyłącznie w ramach programu specjalnego. Takie formy aktywizacji realizowane są właśnie w ramach programu. Na koniec maja br. do udziału w programie skierowano 85 osób bezrobotnych.

W 2015 roku realizowany jest również Programu Aktywizacja i Integracja PAI. Do programu kierowani są bezrobotni z III profilem pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Program obejmuje działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych, w max. 3 etapach dwumiesięcznych. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej są realizowane przez urząd pracy w formie prac społecznie-użytecznych. Działania w zakresie integracji społecznej, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, są realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Działania te prowadził realizator wybrany w otwartym konkursie ofert.

I etap programu obejmował miesiące kwiecień – maj i realizowany był dla 80 osób bezrobotnych w 7 gminach powiatu (oprócz gminy Drawsko), I etap ukończyło 71 osób. Obecnie trwają przygotowania do II etapu, który rozpocznie się od lipca br.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, jako jeden z pięciu urzędów w Wielkopolsce, przystąpił też do realizacji zleconych działań aktywizacyjnych. Agencja zatrudnienia, wybrana w drodze przetargu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizować będzie pakiet działań, mających doprowadzić uczestników do podjęcia i utrzymania odpowiedniej pracy. Działania rozpocząć mają się od lipca br. Urząd skieruje do realizatora 220 osób długotrwale bezrobotnych.

W czerwcu 2015 roku kończy się realizacja projektów konkursowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL pn. ”Wsparcie na starcie” i „Aktywni na nowo”, realizowanych od 2014 roku. Odbiorcami projektów były osoby bezrobotne do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia – łącznie 100 osób. Budżet projektów to prawie 1 100,0 tys. zł. W projektach realizowano po kolei dla uczestników: warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia z zawodów deficytowych oraz staże.

Zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych bezrobociu w 2015 r.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniaka poinformowała, iż do zagospodarowania pozostają wolne środki finansowe przeznaczone pierwotnie na realizację następujących zadań: szkolenia zawodowe, program PAI, bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe i zatrudnienie wspierane.

Szkolenia zawodowe oraz bony szkoleniowe realizowane będą w ramach projektu POWER. Zmniejszono również kwotę przeznaczoną, na program PAI, w związku z planowanym zakończeniem programu z II etapie. W związku z upływem czasu, zmniejszono także środki na zatrudnienie wspierane.

Wolne środki finansowe proponuje się przeznaczyć w przeważającej części na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W planie został zawarty również kolejny wniosek z rezerwy FP, bowiem w dniu 19 czerwca br. Urząd otrzymał informację o pozyskaniu środków w wysokości 166,3 tys. zł na realizację programu aktywizacji 38 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku (10 głosów pozytywnych na 10 obecnych członków rady).

Plan finansowo-rzeczowy aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku zatwierdzony na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia dnia 29 czerwca 2015 roku stanowi załącznik do protokołu.

Przedstawiono informację o zarejestrowanych oświadczeniach o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przestawił informację o ilości oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie oraz Filii Wieleń i Trzcianka.

W 2014 roku do urzędu wpłynęło 166 oświadczeń a w okresie styczeń – czerwiec 2015r. 248, tj. o 82 więcej niż w całym 2014 roku. Najwięcej oświadczeń ponad 66% tj. 164 zarejestrowano w Filii Wieleń z zakładów:

 • Zakład Produkcyjno – Usługowy STOLARSTWO Zdzisław Szczęch ul. Portowa 6; 64 – 761 Krzyż Wielkopolski – 80 - oświadczeń obywatele Ukrainy;
 • Matkowski Komponenty Meblowe Spółka z o.o. ul. Drawska 1; 64-761 Krzyż Wielkopolski – 64 oświadczenia - obywatele Ukrainy;
 • oraz z 6 innych zakładów ale liczba w tym wypadku nie przekraczała 5 zgłoszeń – również obywatele Ukrainy.
 • Ponad 32% tj. 81 oświadczeń zarejestrowane zostały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie z zakładów:
 • DG Kadry M. Dardas w Lubaszu (Agencja Pracy Tymczasowej) - najwięcej, ponadto
 • Gospodarstwo Rolne J.M. Jankowscy Kuźnica Czarnkowska,
 • PHU Waldemar Johymczyk Młynkowo i
 • PW "ADBESZ-STAL" A. Szymkowiak z Ciszkowa – tutaj również obywatele Ukrainy.

Rozpatrzono wnioski o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przestawił w pierwszej kolejności sprawę mieszkanki Łokacza Małego, którą zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego stypendium za szkolenie bezrobotnych w kwocie 997,40 zł. brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o rozłożeniu na raty kwoty 997,40 zł (10 głosów pozytywnych na 10 obecnych członków rady).

Drugą sprawą przedstawioną przez Pana Dariusza Jackowskiego była sprawa mieszkańca Krzyża Wlkp., którego zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych oraz dodatku aktywizacyjnego w łącznej kwocie 4.683,70 zł.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o odroczeniu spłaty nienależnie pobranego świadczenia w terminie oraz zaproponowanie pomocy w znalezieniu pracy (10 głosów pozytywnych na 10 obecnych członków rady).

Pani Marzena Jackowska – specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Filii Trzcianka przedstawiła wniosek mieszkańca Trzcianki, którego decyzją Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 25.589,62 zł brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów i wyjaśnień przychylili się do złożonego wniosku i większością głosów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzeniu kwoty 25.589,62 zł nienależnie pobranego świadczenia (8 głosów pozytywnych, 2 osoby się wstrzymały na 10 obecnych członków rady).

Ostatnią sprawą przedstawioną przez Panią Marzenę Jackowską – specjalistę ds. ewidencji i świadczeń w Filii Trzcianka był wniosek mieszkańca Białej, którego decyzją Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 6.877,20 zł brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu powyższych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o rozłożeniu na raty kwoty 6.877,20 zł. (10 głosów pozytywnych na 10 obecnych członków rady).

Wolne wnioski i głosy

W wolnych głosach Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak zwróciła się do Powiatowej Rady Zatrudnienia o możliwości udzielenia przez PRZ upoważnienia dla Pani Dyrektor do dokonywania zmian (przeniesień planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej) w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2015r., na okres 3 miesięcy i do 10% wartości planu finansowego.

Członkowie PRZ jednogłośnie przychylili się do prośby o upoważnienie dla Pani Dyrektor do dokonywania zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2015r., na okres 3 miesięcy i do 10% wartości planu finansowego.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Podpis protokolanta: Katarzyna Jessa

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2016-05-18 12:49
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 14:41

Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 12 marca 2015 roku

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 12 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Tadeusz Kasprzak.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2015 roku.
 2. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec stycznia 2015 roku.
 3. Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2014 roku.
 4. Przedstawienie informacji o zmianie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z 6 listopada 2013r.
 5. Wolne wnioski i głosy.

Zaopiniowano kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2015 roku

Pan Włodzimierz Ratke – Zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie przestawił propozycje kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2015 roku wyjaśniając jednocześnie, iż opracowano je m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w zakładach pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 2014 roku, potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez: osoby uprawnione do szkoleń, zakłady pracy.

W wolnych głosach Pani Grażyna Kasperczak - Przedstawiciel Miasta i Gminy Trzcianka zadała pytanie, czy Powiatowa Rada Zatrudnienia może wnioskować do szkół o kształcenie w danym zawodzie.

W odpowiedzi Pani  Dyrektor Krystyna Wawrzyniak wyjaśniła, iż nowe kierunki kształcenia opiniuje teraz Wojewódzka Rada Zatrudnienia.

Pan Roman Bytyń – Przedstawiciel Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” stwierdził, iż bezrobocie kształtowane jest nieodpowiednim kształceniem i potrzebami gospodarki, jest konflikt miedzy rynkiem pracy a edukacją.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Włodzimierza Albina - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego dotyczącego możliwości przekwalifikowania nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, Pani Dyrektor udzieliła twierdzącej odpowiedzi, iż nauczyciele mogą skorzystać z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w skrócie KFS, na sfinansowanie studiów podyplomowych. KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2015 roku.

Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec stycznia 2015 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec stycznia 2015 roku.

Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2014 roku

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2014 roku. Omówiła poszczególne zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracę.

W przeprowadzonym głosowaniu Rada jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie, pozytywnie oceniając działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Przedstawienie informacji o zmianie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z 6 listopada 2013 r.

Pan Dariusz Jackowski – zastępca Dyrektora PUP w Wieleniu pokrótce zreferował zasady pomocy (do kogo są skierowane oraz w jakiej sytuacji można korzystać z pomocy oferowanej przez ww. ustawę) dla przedsiębiorców w okresie kryzysu gospodarczego - uregulowane przepisami ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, która została znowelizowana w związku z sytuacją na Ukrainie i załamaniem się rynku „wschodniego” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1291 ze zm.).

Wolne wnioski i głosy

W wolnych głosach: Pani Beata Rączka – Przedstawiciel Miast Czarnków i Pan Włodzimierz Albin - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadali pytanie na jakim etapie jest realizacja programu specjalnego oraz Programu Aktywizacji i Integracji (PAI).

W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż do realizacji Programu Aktywizacji i Integracji została złożona tylko 1-na oferta przez Pana Stefana Wawrzyniaka – na wszystkie moduły. Grupa uczestników jest już wytypowana.

Pan Artur Oto – Przedstawiciel Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. zadał pytanie o zatrudnienie obcokrajowców na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż jest w urzędzie rejestracja oświadczeń pracodawców, a szczegółową informację dot. obcokrajowców członkowie rady otrzymają pocztą w terminie późniejszym.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Podpis protokolanta: Katarzyna Jessa

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2016-05-18 12:44
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 14:42

Protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 29 stycznia 2015 roku

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 11 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Tadeusz Kasprzak. Z uwagi na to, że pan przewodniczący Bogdan Tomaszewski i członek rady Janusz Białoskórski musieli wcześniej opuścić posiedzenie przegłosowano porządek obrad, aby zacząć od punktów które wymagały opinii rady. Po zmianach porządek posiedzenia wyglądał następująco.

Porządek posiedzenia po zmianach - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Zaopiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2015 r.
 2. Zaopiniowanie wysokości prowizji należnej za obsługę wypłat świadczeń osób bezrobotnych przez Bank Spółdzielczy w Wieleniu.
 3. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.
 4. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2014 rok.
 5. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2014 roku.
 6. Informacja o realizacji kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2014 r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 7. Wolne wnioski i głosy.

Zaopiniowano projekt planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2015 r.

Pani Krystyna Wawrzyniak - Dyrektor PUP poinformowała, iż decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawiadamiającą o ustalonych na 2015 rok kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 7 651,6 tys. zł. Z tego kwotę ustalona algorytmem w wysokości 4 253,90 tys. zł oraz na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów inwestycyjnych: - Regionalny Program Operacyjny 1 186,6 tys. złotych i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2 211,1 tys. złotych. Limit środków na 2015 r. jest obciążony zobowiązaniami z umów zawartych w 2014 r. w wysokości 1 285 245,00 zł (stan na 31.12.2014r.).

W ramach propozycji planu finansowo-rzeczowego w ramach środków Funduszu Pracy założono aktywizację 673 osób bezrobotnych, w tym do skierowania w 2015 roku 473 osoby.

Oprócz aktywizacji w ramach takich działań jak prace interwencyjne, staże, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, założono także nowe formy jak bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe czy trójstronne umowy szkoleniowe.

W planie zabezpieczono także środki na realizację programu specjalnego. W związku z ogłoszonym naborem wniosków planowane jest przygotowanie programu specjalnego dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Pani Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację o indywidualnej pracy z osobami bezrobotnymi i profilowaniu w zakresie pomocy adekwatnej do potrzeb osób zarejestrowanych. Poinformowała zebranych, że wobec osób z III profilem pomocy aktywizacja zawodowa może być prowadzona jedynie w ramach programu specjalnego bądź Programu Aktywizacja i Integracja. Szczegółowo o złożeniach programu specjalnego powiedziała Pani Monika Szymanowicz. W ramach tego programu zaktywizowanych miało by zostać 85 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Wobec tych osób planuje się, że 40 osób ukończy szkolenia zawodowe, po czym 30 z tychże osób podejmie staż, 15 osób podejmie pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy a kolejne 30 osób podejmie pracę w ramach robót publicznych. Przyjęto, że 82,4 % uczestników uzyska zatrudnienie po ukończeniu programu, przy średnim koszcie na uczestnika nieco ponad 13 tysięcy złotych.

Pan Włodzimierz Albin - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadał pytanie czy nie można tej kwoty pieniędzy przeznaczyć na coś innego, skoro ta grupa osób bezrobotnych jest bardzo mało aktywna i niezbyt chętna do podejmowania działań zmierzających do zatrudnienia.

W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, że nie można zostawić tej grupy osób bez propozycji aktywizacji w ramach aktywnych form . W założeniach do programów specjalnych jest mowa o kwocie na jednego uczestnika 38 tysięcy złotych u nas mamy 13 tysięcy co jest kwotą dużo niższą. Pani dyrektor dopowiedziała iż mogłaby ewentualnie zrezygnować z elementu specyficznego jakim jest – talon na rower. Pan Białoskórski wyraził opinię, że ten rower to akurat bardzo dobry pomysł, gdyż osoby bezrobotne, które nie posiadają własnego pojazdu, a nawet prawa jazdy, staną się bardziej mobilne.

Wobec braku więcej pytań w przeprowadzonym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2015 roku programu specjalnego. Uchwała została podjęta większością głosów tj. dziesięć głosów pozytywnych przy jednym głosie wstrzymującym ( pani Lilla Czerniecka).

Pan Dariusz Jackowski przedstawił po tym założenia do realizacji Programu Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. Program ma być skierowany do osób wobec których urząd pracy określił III profil pomocy korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Przewiduje się że na terenie powiatu z programu skorzysta 80 osób bezrobotnych wobec których określono dwa rodzaje aktywizacji. Aktywizację zawodową poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych oraz aktywizację w zakresie integracji społecznej. W wyniku wcześniejszych ustaleń z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu ustalono, że wybrany zostanie II model PAI gdzie urząd spisuje porozumienie o współpracy z OPS-em i jednocześnie sfinansuje działania w zakresie integracji społecznej. Okres realizacji programu maksymalnie 6 miesięcy z ewaluacją projektu po każdych 2 miesiącach. Przewiduje się, że około 20% uczestników programu podejmie dalszą pracę z czego 6 uczestników w ramach zatrudnienia wspieranego a pozostałe 10 osób zostanie zaktywizowanych w wyniku dostępnych aktywnych form, gdyż przewiduje się, że tyle osób powinno zmienić profil pomocy z III na II. Całkowity koszt programu powinien się zamknąć kwotą 228 tysięcy złotych. Pani Krystyna Wawrzyniak dodała tutaj na program Pai można przeznaczyć nie więcej niż 5% budżetu tj. 380 tysięcy, a my zamierzamy przeznaczyć jedynie 228 tysięcy złotych.

Z uwagi na to że realizacja Programu Aktywizacja i Integracja wymaga zaopiniowania przez członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, podjęto wniosek przedstawiony przez Pana Jackowskiego pod głosowanie.

W przeprowadzonym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2015 roku Programu Aktywizacja i Integracja. Uchwała została podjęta większością głosów tj. dziesięć głosów pozytywnych przy jednym głosie wstrzymującym ( pan Ryszard Woźny).

Na koniec przegłosowano przedstawioną propozycję planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku (11głosów pozytywnych na 11 obecnych członków rady).

Zaopiniowanie wysokości prowizji należnej za obsługę wypłat świadczeń osób bezrobotnych przez Bank Spółdzielczy w Wieleniu

Pani dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła wniosek jaki złożył Bank Spółdzielczy w Wieleniu w dniu 22.09.2014 roku o podwyższenie prowizji z tyt. Obsługi wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych z 0,5 % do 0,8%. Swoje stanowisko uzasadniał kosztami jakie ponosi z tytułu obsługi wypłat m.in. dowozem gotówki do Punktu Kasowego w Drawsku. Wysokość prowizji zmieniłaby się o kwotę 1452 zł rocznie. Pani dyrektor dodała, że na terenie gminy Drawsko nie ma innej placówki bankowej. Pan Marek Dolny dodał, że bank zapewne szuka dodatkowych pieniędzy z uwagi na to, że wraz z końcem roku przestał obsługiwać finansowo Urząd Miejski w Wieleniu, z uwagi na przegrany przetarg.

Wniosek o podwyższenie prowizji bankowej poddano pod głosowanie. W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano podwyższenie prowizji dla banku Spółdzielczego w Wieleniu (11 głosów za /na 11 obecnych).

Rozpatrzono wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przestawił w pierwszej kolejności sprawę mieszkanki Krzyża Wielkopolskiego, którą zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 1 270,80 zł brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 1 270,80 zł brutto nienależnie pobranego świadczenia (11 głosów za /na 11 obecnych członków rady).

Kolejną sprawą przedstawioną do umorzenia, tym razem przez Pana Włodzimierza Ratke, była sprawa mieszkanki Czarnkowa, którą zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 831,10 zł. Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 831,10 zł (11 głosów za / na 11 obecnych).

Kolejną sprawą przedstawioną do umorzenia przez Pana Włodzimierza Ratke była sprawa mieszkanki Boruszyna, którą zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 6 258,70 zł. Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 6 258,70 zł (11 głosów za / na 11 obecnych).

Kolejną sprawą przedstawioną do umorzenia tym razem przez Pana Tadeusza Kasprzaka była sprawa mieszkańca Trzcianki, którego zobowiązano do zwrotu kosztów szkolenia w kwocie 1 678,75 zł (koszt jednostki 1648,75 zł + koszt badań lekarskich 30,00 zł).

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 1.678,75 zł (11 głosów za / na 11 obecnych).

Obrady opuścił Pan Tomaszewski i Białoskórski. Ponieważ nieobecna była zastępca przewodniczącego pani Beata Rączka – pan Tomaszewski przekazał dalsze prowadzenie obrad panu Markowi Dolnemu, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego w poprzedniej kadencji.

Przedstawiono informację z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2014 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2014r. Poinformowała, iż podstawowym źródłem finansowania programów dla osób bezrobotnych są środki Funduszu Pracy przyznawane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach algorytmu oraz środki na realizację projektu systemowego Poddziałanie 6.1.3 POKL (z rezerwy samorządu województwa wielkopolskiego). Pozostałe źródła finansowania są fakultatywne i pozyskiwane przez urząd pracy np. z rezerwy Ministra lub ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów konkursowych.

W 2014 roku urząd dysponował środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 10 280,4 tys. zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 10 116,1 tys. zł, tj. 98,89% planu finansowego. W porównaniu do roku 2013, środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych były wyższe o kwotę 1 483,2 tys. zł. tj. o 16,9% ( rok 2014 – 10 280,4 tys. zł, rok 2013 – 8 797,2 tys. zł). W ramach posiadanych środków zaplanowano w 2014 r. objąć programami aktywizacyjnymi 1642 osoby bezrobotne. Zaktywizowano ogółem 1 772 osoby bezrobotne, z których 1 608 zostało skierowanych w 2014 r. tj. o 130 osób – 7,9 % więcej niż założono. W porównaniu do 2013 r. nastąpił wzrost liczby zaktywizowanych bezrobotnych o 81 osób.

Obrady opuścił pan Marek Tchórzka.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2014 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec listopada 2014 roku.

Informacja o realizacji kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2014 r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pani dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację, ze w ubiegłym roku w wyniku działań urzędu wpłynęły 32 wnioski pracodawców o realizację KFS. Urząd otrzymał środki w wysokości 150 tys. złotych oraz na dodatkowy wniosek kwotę 227 tysięcy co dało łącznie kwotę 377 tys. złotych co pozwoliło na podpisanie umówi z 31 firmami (jeden pracodawca zrezygnował z podpisania umowy). W ramach podpisanych umów 14 pracodawców i 281 pracowników w wieku 45 lat i więcej objętych zostało kształceniem ustawicznym. Z tego 290 osób różnego rodzaju szkoleniami i kursami a 5 osób podjęło studia podyplomowe. W 2015 tut. urząd planuje podjąć działania kontynuujące kształcenie ustawiczne dla pracodawców i pracowników w wieku 45 +. Nie znana jest jeszcze kwota jaka ma być przeznaczona
na te działania.

Wolne wnioski i głosy

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Protokolant: Dariusz Jackowski

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2016-05-18 12:46
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 14:45

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18510
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-18 14:45:00