Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 674 z późn. zm./ Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje osoby bezrobotne o przysługujących im prawach i obowiązkach.

PRAWA OSÓB BEZROBOTNYCH

Osoby bezrobotne mają prawo:

 • korzystania z usług pośrednictwa pracy polegających na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
   
 • korzystania z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej polegających na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy;
   
 • uzyskania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniu w Klubie Pracy z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęciach aktywizacyjnych, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samo- zatrudnienia;
   
 • korzystania ze szkoleń w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
   
 • uzyskania pełnej informacji dotyczącej instrumentów rynku pracy oraz statusu bezrobotnego; 
 • korzystania z instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie*, tj.

- stażu,

- dodatku aktywizacyjnego,

- uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej na założenie lub przystąpienie
do spółdzielni socjalnej,

- robót publicznych,

- prac interwencyjnych,

- prac społecznie – użytecznych,

- przygotowania zawodowego dorosłych,

- stypendium w okresie kontynuowania nauki,

- refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 (dotyczy jedynie bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci),

- zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania,

- refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, podmiotowi prowadzącemu przedszkole lub szkołę niepubliczną, producentowi rolnemu -kosztów wyposażenia
lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,

- finansowania kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy,

- refundacji pracodawcy kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne
 w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego (dotyczy bezrobotnych zatrudnianych przez okres co najmniej 12 miesięcy);

 • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, o ile nie posiada innego tytułu do tego ubezpieczenia;
   
 • zasiłku oraz innych świadczeń pieniężnych z tytułu bezrobocia, jeżeli wynika  to z przepisów ustawy*;
   
 • wyboru świadczenia w przypadku uprawnienia w tym samym okresie do stypendium z tytułu odbywania szkolenia oraz zasiłku (przed dokonaniem wyboru należy zapoznać się z korzyściami wynikającymi z pobierania jednego lub drugiego świadczenia);
   
 • odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych.

OBOWIĄZKI OSÓB BEZROBOTNYCH

OSOBA BEZROBOTNA MA OBOWIĄZEK:

SKUTKI

NIESTOSOWANIA SIĘ
DO OBOWIĄZKU

posiadać zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy albo innej pracy zarobkowej albo - jeżeli jest osobą niepełnosprawną – posiadać zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy

 

(art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 33 ust. 4 ustawy*);

 • pozbawienie statusu bezrobotnego

   
 • w sytuacji niezdolności do podjęcia pracy wskutek choroby przez nieprzerwany okres 90 dni (za nieprzerwany okres uważa się również okresy niezdolności do pracy w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych) pozbawienie statusu bezrobotnego z upływem ostatniego dnia niezdolności do podjęcia pracy

po skierowaniu podjąć i nieprzerwanie uczestniczyć w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, pracach społecznie użytecznych
lub w innej formie pomocy określonej w ustawie, w tym tworzeniu Indywidualnego Planu Działania, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej
lub działalności gospodarczej

 

(art. 33 ust. 4 pkt. 7 i 8, art. 41 ust. 6, art. 76 ust. 2 pkt 3, 53h ust. 1 i 2  ustawy*);

 • pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niepodjęcia lub przerwania na okres:
  - 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia lub przerwania,
  - 180 dni w przypadku drugiego  niepodjęcia lub przerwania,
  - 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia lub przerwania  

   
 • pozbawienie statusu bezrobotnego na okres 6 miesięcy w przypadku przerwania przygotowania zawodowego dorosłych
   
 • zwrot kosztów szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych

 

 

zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy* i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, a także powiadomienia urzędu w terminie 7 dni od wyznaczonego dnia
o przyczynie niestawiennictwa

 

(art. 33 ust. 3 ustawy*);

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje

od dnia niestawienia się/ odmowy na okres:

 

- 120 dni

w przypadku pierwszego niestawienia się/odmowy,

- 180 dni

w przypadku drugiego niestawienia się/odmowy odmowy,

- 270 dni w przypadku trzeciego
 i każdego kolejnego niestawienia się/odmowy

przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy, oznaczającej zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym
i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje
lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza
3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę
w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim
lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy
lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie

 

(art. 33 ust. 4 pkt. 3 ustawy*);

powiadomienia, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa
za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości
do podjęcia zatrudnienia (nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu  w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy) - zasiłek za ten okres nie przysługuje;

całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości
do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego; niedopełnienie tego obowiązku spowoduje utratę statusu osoby bezrobotnej

 

(art. 75 ust. 3 ustawy*);

składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej
oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień
do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów

 

(art. 75 ust. 6 ustawy*);

w przypadku nienależnego świadczenia – postępowanie egzekucyjne

zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej ( oznacza to wykonywanie pracy
lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych) lub o złożeniu wniosku

o wpis do ewidencji działalności  gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku

 

(art. 74 ustawy*);

- zwrot nienależnie pobranego świadczenia

- kara grzywny nie niższa niż 500 zł

przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby 

lub opieki nad chorym członkiem rodziny (bezrobotni pobierający świadczenia na druku ZUS ZLA) z wyjątkiem tych bezrobotnych, którzy odbywają leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego

 

(art. 80 ust. 2 ustawy*);

pozbawienie statusu bezrobotnego  z pierwszym dniem niezdolności do pracy

powiadomienia powiatowego urzędu pracy o zmianie miejsca zamieszkania w terminie 7 dni od dnia zmiany zameldowania

 

(art. 73 ust. 2 pkt. 2a ustawy*);

pozbawienie statusu bezrobotnego

powiadomienia w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia
o zamiarze wzięcia udziału bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy

 

(art. 41 ust. 11 ustawy*);

-pozbawienie statusu bezrobotnego  z powodu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego
z tytułu udziału
w szkoleniu (osoby bez prawa
do zasiłku)

- pozbawienie statusu bezrobotnego z powodu braku gotowości do podjęcia pracy – (osoby z prawem do zasiłku)

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych**
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (tzn. kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne)

 

(art. 76 ustawy*);

postępowanie egzekucyjne

 

 

*  Ustawa z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  
   ( tj. Dz. U z 2013 poz. 267 )

**Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się m.in.:

- świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa
do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
- świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych
dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy
przez osobę pobierającą to świadczenie,

- zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie
za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności
do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości
zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ
rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia,

- koszty szkolenia - w przypadku nieukończenia szkolenia  z własnej winy,

- koszty przygotowania zawodowego dorosłych -  w przypadku przerwania programu tego przygotowania 
lub nieprzystąpienia do egzaminu  z własnej winy.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z przysługującymi mi jako osobie bezrobotnej prawami i obowiązkami
zawartymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(t. j. Dz.U.2013 poz. 674) oraz otrzymałem/am pisemną informację w powyższej sprawie.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (w szczególności wyjazdu za granicę) korespondencja kierowana przez urząd do mnie, będzie uznawana za skutecznie doręczoną na adres
wskazany przeze mnie w karcie rejestracyjnej.

 

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2014-05-13 12:52
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-13 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5935
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-05-13 14:49