Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 674 z późn. zm./ Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje osoby bezrobotne o przysługujących im prawach i obowiązkach.

PRAWA OSÓB BEZROBOTNYCH

Osoby bezrobotne mają prawo:

 • korzystania z usług pośrednictwa pracy polegających na udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • korzystania z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej polegających na udzielaniu bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy;
 • uzyskania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniu w Klubie Pracy z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęciach aktywizacyjnych, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samozatrudnienia;
 • korzystania ze szkoleń w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, zwiększających szanse na uzyskanie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej
 • uzyskania pełnej informacji dotyczącej instrumentów rynku pracy oraz statusu bezrobotnego; 
 • korzystania z instrumentów rynku pracy przewidzianych w ustawie*, tj.:
  • stażu,
  • dodatku aktywizacyjnego,
  • uzyskania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
  • robót publicznych,
  • prac interwencyjnych,
  • prac społecznie-użytecznych,
  • przygotowania zawodowego dorosłych,
  • stypendium w okresie kontynuowania nauki,
  • refundacji kosztów opieki nad dzieckiem w wieku do lat 7 (dotyczy jedynie bezrobotnych samotnie wychowujących dzieci),
  • zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania,
  • refundacji podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, podmiotowi prowadzącemu przedszkole lub szkołę niepubliczną, producentowi rolnemu
  • kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego,
  • finansowania kosztów zorganizowanego przejazdu bezrobotnych, w związku z udziałem tych osób w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy,
  • refundacji pracodawcy kosztów poniesionych z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego (dotyczy bezrobotnych zatrudnianych przez okres co najmniej 12 miesięcy);
 • zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego w Narodowym Funduszu Zdrowia, o ile nie posiada innego tytułu do tego ubezpieczenia;
 • zasiłku oraz innych świadczeń pieniężnych z tytułu bezrobocia, jeżeli wynika to z przepisów ustawy*;
 • wyboru świadczenia w przypadku uprawnienia w tym samym okresie do stypendium z tytułu odbywania szkolenia oraz zasiłku (przed dokonaniem wyboru należy zapoznać się z korzyściami wynikającymi z pobierania jednego lub drugiego świadczenia);
 • odwoływania się od wydanych decyzji administracyjnych.

OBOWIĄZKI OSÓB BEZROBOTNYCH

Obowiązki osób bezrobotnych
OSOBA BEZROBOTNA MA OBOWIĄZEK SKUTKI NIESTOSOWANIA SIĘ DO OBOWIĄZKU
posiadać zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy albo innej pracy zarobkowej albo - jeżeli jest osobą niepełnosprawną – posiadać zdolność i gotowość do podjęcia zatrudnienia co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy
(art. 2 ust. 1 pkt 2, art. 33 ust. 4 ustawy*);
 • pozbawienie statusu bezrobotnego
 • w sytuacji niezdolności do podjęcia pracy wskutek choroby przez nieprzerwany okres 90 dni (za nieprzerwany okres uważa się również okresy niezdolności do pracy w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych) pozbawienie statusu bezrobotnego z upływem ostatniego dnia niezdolności do podjęcia pracy
po skierowaniu podjąć i nieprzerwanie uczestniczyć w szkoleniu, stażu, przygotowaniu zawodowym dorosłych, pracach społecznie użytecznych lub w innej formie pomocy określonej w ustawie, w tym tworzeniu Indywidualnego Planu Działania, z wyjątkiem sytuacji, gdy powodem przerwania było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej
(art. 33 ust. 4 pkt. 7 i 8, art. 41 ust. 6, art. 76 ust. 2 pkt 3, 53h ust. 1 i 2 ustawy*);
 • pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niepodjęcia lub przerwania na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszego niepodjęcia lub przerwania,
  • 180 dni w przypadku drugiego niepodjęcia lub przerwania,
  • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niepodjęcia lub przerwania
 • pozbawienie statusu bezrobotnego na okres 6 miesięcy w przypadku przerwania przygotowania zawodowego dorosłych
 • zwrot kosztów szkolenia, stażu, przygotowania zawodowego dorosłych

zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie w celu przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy proponowanej przez urząd lub w innym celu wynikającym z ustawy* i określonym przez urząd pracy, w tym potwierdzenia gotowości do podjęcia pracy, a także powiadomienia urzędu w terminie 7 dni od wyznaczonego dnia o przyczynie niestawiennictwa
(art. 33 ust. 3 ustawy*);

przyjmowania propozycji odpowiedniej pracy, oznaczającej zatrudnienie lub inną pracę zarobkową, które podlegają ubezpieczeniom społecznym i do wykonywania których bezrobotny ma wystarczające kwalifikacje lub doświadczenie zawodowe lub może je wykonywać po uprzednim szkoleniu albo przygotowaniu zawodowym dorosłych, a stan zdrowia pozwala mu na ich wykonywanie oraz łączny czas dojazdu do miejsca pracy i z powrotem środkami transportu zbiorowego nie przekracza 3 godzin, za wykonywanie których osiąga miesięczne wynagrodzenie brutto, w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie
(art. 33 ust. 4 pkt. 3 ustawy*);

powiadomienia, jeżeli w okresie nie dłuższym niż 10 dni przebywa za granicą lub pozostaje w innej sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia (nie zostaje pozbawiony statusu bezrobotnego, jeżeli o zamierzonym pobycie lub pozostawaniu w sytuacji powodującej brak gotowości do podjęcia zatrudnienia zawiadomił powiatowy urząd pracy) - zasiłek za ten okres nie przysługuje; całkowity okres zgłoszonego pobytu za granicą oraz braku gotowości do pracy z innego powodu nie może przekroczyć łącznie 10 dni w okresie jednego roku kalendarzowego; niedopełnienie tego obowiązku spowoduje utratę statusu osoby bezrobotnej
(art. 75 ust. 3 ustawy*);

pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia niestawienia się/ odmowy na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszego niestawienia się/odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiego niestawienia się/odmowy odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciego i każdego kolejnego niestawienia się/odmowy

składania lub przesyłania powiatowemu urzędowi pracy pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia jego uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawie w terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów
(art. 75 ust. 6 ustawy*);

w przypadku nienależnego świadczenia – postępowanie egzekucyjne

zawiadomienia w ciągu 7 dni powiatowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej ( oznacza to wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych) lub o złożeniu wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku
(art. 74 ustawy*);

 • zwrot nienależnie pobranego świadczenia
 • kara grzywny nie niższa niż 500 zł

przedstawiania zaświadczeń o niezdolności do pracy wskutek choroby lub opieki nad chorym członkiem rodziny (bezrobotni pobierający świadczenia na druku ZUS ZLA) z wyjątkiem tych bezrobotnych, którzy odbywają leczenie w zakładzie lecznictwa odwykowego
(art. 80 ust. 2 ustawy*);

pozbawienie statusu bezrobotnego z pierwszym dniem niezdolności do pracy

powiadomienia powiatowego urzędu pracy o zmianie miejsca zamieszkania w terminie 7 dni od dnia zmiany zameldowania
(art. 73 ust. 2 pkt. 2a ustawy*);

pozbawienie statusu bezrobotnego

powiadomienia w terminie 7 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia o zamiarze wzięcia udziału bez skierowania starosty w szkoleniach finansowanych z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych, organizowanych przez inny podmiot niż powiatowy urząd pracy
(art. 41 ust. 11 ustawy*);

 • pozbawienie statusu bezrobotnego z powodu podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego z tytułu udziału w szkoleniu (osoby bez prawa do zasiłku)
 • pozbawienie statusu bezrobotnego z powodu braku gotowości do podjęcia pracy – (osoby z prawem do zasiłku)

zwrotu nienależnie pobranych świadczeń pieniężnych** w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (tzn. kwoty otrzymanego świadczenia wraz z przekazaną od tego świadczenia zaliczką na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składką na ubezpieczenie zdrowotne)
(art. 76 ustawy*);

postępowanie egzekucyjne

* Ustawa z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U z 2013 poz. 267)

** Za nienależnie pobrane świadczenie pieniężne uważa się m.in.:

 • świadczenie pieniężne wypłacone mimo zaistnienia okoliczności powodujących ustanie prawa do jego pobierania, jeżeli pobierający to świadczenie był pouczony o tych okolicznościach,
 • świadczenie pieniężne wypłacone na podstawie nieprawdziwych oświadczeń lub sfałszowanych dokumentów albo w innych przypadkach świadomego wprowadzenia w błąd powiatowego urzędu pracy przez osobę pobierającą to świadczenie,
 • zasiłek, stypendium lub inne świadczenie pieniężne finansowane z Funduszu Pracy wypłacone osobie za okres, za który nabyła prawo do emerytury, świadczenia przedemerytalnego, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty rodzinnej, renty socjalnej, zasiłku macierzyńskiego, zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego, jeżeli organ rentowy, który przyznał świadczenie, nie dokonał jego pomniejszenia,
 • koszty szkolenia - w przypadku nieukończenia szkolenia z własnej winy,
 • koszty przygotowania zawodowego dorosłych - w przypadku przerwania programu tego przygotowania lub nieprzystąpienia do egzaminu z własnej winy.

Oświadczam, iż zapoznałem/am się z przysługującymi mi jako osobie bezrobotnej prawami i obowiązkami, zawartymi w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U.2013 poz. 674) oraz otrzymałem/am pisemną informację w powyższej sprawie.

Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku zmiany miejsca zamieszkania (w szczególności wyjazdu za granicę) korespondencja kierowana przez urząd do mnie, będzie uznawana za skutecznie doręczoną na adres wskazany przeze mnie w karcie rejestracyjnej.

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2014-05-13 12:52
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2014-05-13 14:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9452
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-05-13 14:49:24