Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 5/2012 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 26 października 2012 roku

W dniu 26 października 2012 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania. W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 10 na 15 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, Zastępca Dyrektora PUP Włodzimierz Ratke oraz Pani Grażyna Wysocka – specjalista ds. aktywizacji w Filii PUP w Trzciance.

W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 1. Przedstawienie informacji z realizacji planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych wg stanu na 30.09.2012 roku.
 2. Zaopiniowanie projektu planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.
 3. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.
 4. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec września 2012 roku.

Przedstawiono informację z realizacji planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych wg stanu na 30.09.2012 roku.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z wykonania planu rzeczowo-finansowego. Poinformowała, iż Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na koniec września 2012 r. dysponował środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację w 2012 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 5 181,9 tys. zł, w tym:

 • przyznane algorytmem w wysokości 2.693,8 tys. zł,
 • przyznane z rezerwy samorządu województwa na realizację w 2012 roku projektu systemowego Poddziałanie 6.1.3 POKL w wysokości 1.450,5 tys. zł, (w projekcie systemowym do przyznanej kwoty dofinansowania należy zabezpieczyć 15% wkładu własnego z limitu przyznanego algorytmem),
 • pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 1 037,6 tys. zł, w tym:
  • na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia – 452,0 tys. zł
  • na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat – 585,6 tys. zł.

W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 880 osób bezrobotnych, w tym 817 osób skierowanych w 2012 roku. W okresie styczeń – wrzesień 2012r. aktywizacją objęto 836 osób bezrobotnych, w tym 773 osoby skierowano w 2012 roku.

Pani Dyrektor poinformowała także, iż zaangażowanie środków w zawartych umowach (łącznie z zobowiązaniami z umów zawartych w 2011r.) wg stanu na dzień 30.09.br. wynosi 3 776,5 tys. zł, tj. 72,9% planu finansowego na 2012 rok. W okresie styczeń – wrzesień 2012 r. wydatkowano środki w wysokości 2 905,1 tys. zł, tj. 56,1% planu finansowego.

Przedstawiono propozycję zmian planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak, celem akceptacji przez członków PRZ, przedstawiła projekt zmian do planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2012 roku.

W ramach posiadanych w 2012 roku środków finansowych w wysokości 5 181,9 tys. zł zaplanowano aktywizację 880 osób bezrobotnych, w tym 817 osób skierowanych w 2012 roku.

Pani Dyrektor poinformowała, iż obecnie pozostaje do zagospodarowania kwota 107 576 zł, która została niewykorzystana głównie na następujących zadaniach: prace interwencyjne, środki na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółdzielni socjalnej, refundacja składki ZUS dla spółdzielni socjalnej, zatrudnienie wspierane.

Propozycje zmian dotyczą przesunięć finansowych pomiędzy poszczególnymi zadaniami, plan osobowy ogółem pozostaje bez zmian. Wolne środki finansowe planuje się przeznaczyć na staże oraz na dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej.

Poinformowano także, iż w celu pełnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych niezbędne jest uzyskanie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy upoważnienia od Powiatowej Rady Zatrudnienia do dokonania samodzielnych przesunięć wolnych środków finansowych powstałych do końca roku.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawione zmiany w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2012 rok oraz upoważniono Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie do dokonywania samodzielnych przesunięć wolnych środków finansowych powstałych do końca roku.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.

Pani Grażyna Wysocka – specjalista ds. aktywizacji w Filii PUP w Trzciance przedstawiła wniosek mieszkanki Trzcianki o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 2 270,60 zł motywując go trudną sytuacją materialną.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu dowodów i wyjaśnień przychylili się do złożonego wniosku i większością głosów zaopiniowali propozycję umorzenia ww. kwoty.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec września 2012 roku.

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie – Pan Włodzimierz Ratke.

Pan Włodzimierz Ratke omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, płynność i strukturę bezrobocia, a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec sierpnia 2012 roku w powiecie, województwie i kraju.

Wolne wnioski i głosy

W wolnych głosach Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż w dniu 5 listopada 2012 roku upływa kadencja obecnie działającej Powiatowej Rady Zatrudnienia w Czarnkowie.

Zgodnie z art. 23 ust. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2008r., Nr 69, poz. 415 z późn. zm.) kadencja rad zatrudnienia trwa 4 lata, tymczasem obecna Powiatowa Rada Zatrudnienia została powołana zarządzeniem nr 25/2008 Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego z dniem 5 listopada 2008 roku.

W związku z powyższym wystosowano do Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego pismo z prośbą o wydanie nowego zarządzenia w sprawie powołania członków.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant: Ewa Marcińczak

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2012-11-05 12:33

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5562
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-11-05 12:31:19