Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 3/2014 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 28 sierpnia 2014 roku

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 13 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Tadeusz Kasprzak.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za okres styczeń – lipiec 2014 r.
 2. Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2014 r.
 3. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lipca 2014 r.
 4. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
 5. Wolne wnioski i głosy.

Przedstawiono informację z realizacji planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń - lipiec 2014 rok

Pan Włodzimierz Ratke - Zastępca Dyrektora w PUP Czarnków przedstawił informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń – lipiec 2014r. Poinformował, iż Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na koniec lipca 2014 r. dysponował środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację w 2014 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 7 856,4 tys. zł, w tym:

 1. przyznane algorytmem w wysokości 1 954,7 tys. zł,
 2. przyznane z rezerwy samorządu województwa na realizację w 2014 roku projektu systemowego Poddziałanie 6.1.3 POKL w wysokości 4 821,0 tys. zł,
 3. pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 577,0 tys. zł na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych do 25 roku życia.
 4. pozyskane z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wysokości 503,7 tys. zł na realizację programu aktywizacji osób bezrobotnych do 30 roku życia.

W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 1284 osób bezrobotnych, w tym 1 120 osób skierowanych w 2014 roku. W okresie styczeń – lipiec 2014 r. aktywizacją objęto 1046 osób bezrobotnych, w tym 882 osoby skierowano w 2014 roku. Zaangażowanie środków w zawartych umowach (łącznie z zobowiązaniami z umów zawartych w 2013 r.) wg stanu na dzień 31 lipca br. wynosi 5 981,8 tys. zł, tj. 76,1% planu finansowego na 2014 rok.

W okresie styczeń – lipiec 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 3 894,0 tys. zł, tj. 49,6% planu finansowego.

W 2014 roku rozpoczęto realizację projektów konkursowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL pn. ”Wsparcie na starcie” i „Aktywni na nowo”. Odbiorcami projektów są osoby bezrobotne do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia. Plany finansowo-rzeczowe dotyczące realizacji tych projektów nie są uwzględniane w planach Funduszu Pracy. W miesiącu sierpniu br. pozyskano dodatkowe środki z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej w wys. 210,6 tys. zł na realizację programu robót publicznych. Uczestnicy – 39 osób długotrwale bezrobotnych.

Pan Włodzimierz Ratke poinformował także, iż został złożony i oczekuje na rozstrzygnięcie wniosek o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy na aktywizację osób w szczególnej sytuacji na rynku pracy. W ramach programu zaplanowano trzy formy wsparcia: bony stażowe, jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej, refundację kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy. Uczestnicy: 36 osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Kwota: 410,9 tys. zł, termin realizacji: październik 2014 – marzec 2015.

Zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych bezrobociu w 2014 r

Celem akceptacji przez członków PRZ Pan Włodzimierz Ratke – Zastępca Dyrektora w PUP Czarnków przedstawił propozycje zmian w planie finansowo - rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2014 rok.

Zmiany polegają na przeznaczeniu pierwotnie zaplanowanych środków na prace interwencyjne, roboty publiczne i koszty przejazdu do miejsca zatrudnienia na sfinansowanie szkolenia grupowego „Spawanie TIG wraz z nauką szlifowania i czytania rysunku technicznego” dla 12 osób. Szkolenie wynika z zapotrzebowania występującego na lokalnym rynku oraz braku osób zarejestrowanych w tym zawodzie.

Ze względu na zapotrzebowanie pracodawców, jakie wynikło przed posiedzeniem Rady na organizację prac interwencyjnych zaproponował, aby plan finansowy organizacji prac interwencyjnych wynosił po zmianach 66.984,00 zł, natomiast plan na organizację szkoleń po dokonaniu umniejszeń wynosił 69.520,00 zł.

Poinformował także, iż w celu pełnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych niezbędne jest uzyskanie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie upoważnienia od Powiatowej Rady Zatrudnienia do dokonywania samodzielnych przesunięć wolnych środków finansowych powstałych do końca roku.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawione zmiany w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2014 rok oraz upoważniono Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie do dokonywania samodzielnych przesunięć wolnych środków finansowych powstałych do końca roku.

W wolnych głosach Pan Roman Bytyń – Przedstawiciel Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” wyraził swoją aprobatę odnośnie organizacji ww. szkolenia prosząc jednocześnie, aby kierowane były na nie tylko osoby faktycznie nim zainteresowane – chcące poszerzyć swoje kwalifikacje a także, aby podczas wyboru instytucji szkoleniowej kierowano się jego jakością, a nie tylko niską ceną.

W odpowiedzi Pan Włodzimierz Ratke zapewnił, iż na szkolenie kierowane będą osoby głównie w zawodach technicznych, takich jak ślusarz, technik mechanik.

Co do jakości szkolenia: w urzędzie obowiązują kryteria wyboru instytucji szkoleniowej, do których należą m.in. czas trwania i sposób organizacji szkolenia, kwalifikacje kadry dydaktycznej oraz koszt szkolenia. Z wyboru instytucji szkoleniowej sporządzany jest protokół zawierający listę rankingową oceny przedłożonych propozycji wraz z indywidualnymi kartami ocen. Nadrzędnym zaś celem prac powołanej komisji jest wybór takiej instytucji szkoleniowej, która zapewni najwyższą jakość przy najbardziej konkurencyjnej cenie, tj. tej, której uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Ponadto poinformował, iż nad jakością szkolenia spawaczy czuwa Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, który to pełni rolę jednostki sprawującej nadzór nad ośrodkami szkolącymi w Polsce (tj. atestuje te ośrodki).

Egzaminy spawaczy po kursach prowadzonych w atestowanych ośrodkach mogą prowadzić wyłącznie licencjonowani egzaminatorzy Instytutu Spawalnictwa. Protokoły z egzaminów spawaczy są przesyłane przez atestowany ośrodek do Instytutu Spawalnictwa, który wystawia Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza i książki spawacza. W przypadku ośrodków szkolenia, które uzyskały atest po raz pierwszy, przez pierwszy rok egzaminy prowadzi egzaminator wyznaczony przez Instytut Spawalnictwa.

Podczas dalszej dyskusji Pan Artur Oto – Przedstawiciel Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. zapytał odnośnie sposobu uprawdopodobnienia przez bezrobotnego podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej po zakończeniu szkolenia?

W odpowiedzi Pan Włodzimierz Ratke przekazał, iż przepisy prawne nie określają zamkniętego katalogu sposobów uprawdopodobnienia zatrudnienia. Możliwe są:

 • deklaracja pracodawcy o zatrudnieniu bezrobotnego po ukończeniu szkolenia,
 • deklaracja osoby bezrobotnej o zamiarze rozpoczęcia działalności gospodarczej po ukończeniu szkolenia, analiza ogłoszeń dotyczących ofert pracy, powołanie się na wyniki analiz rynku pracy, które wskazują na możliwości zatrudnienia po ukończeniu szkolenia z danego obszaru zawodowego.

Urząd pracy może przyjmować także inne sposoby uprawdopodobnienia podjęcia przez bezrobotnego zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lipca 2014 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec czerwca 2014 roku.

Pozytywnie rozpatrzono wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przestawił sprawę mieszkańca Wielenia, którego zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego stypendium za staż w kwocie 3.918,30 zł brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu dowodów większością głosów podjęli decyzję o umorzeniu kwoty 3.918,30 zł.

Drugą sprawę, którą przedstawił Pan Włodzimierz Ratke - Zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie. Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzeniu pozostałej do spłaty kwoty 5.521,98 zł nienależnie pobranego świadczenia.

Wolne wnioski i głosy

Nie zgłoszono

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Protokolant: Ewa Marcińczak

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2014-09-12 11:38
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2014-09-12 11:49

Protokół Nr 2/2014 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 30 czerwca 2014 roku

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący PRZ Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 11 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Tadeusz Kasprzak.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Rozpatrzenie wniosku odnośnie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.
 2. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za okres styczeń – maj 2014 r.
 3. Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2014 r.
 4. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2014 r.
 5. Rozpatrzenie dalszych wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Przedstawienie informacji o zmianie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obowiązują od 27 maja 2014r. , w tym w zakresie organizacji i kompetencji rad rynku pracy. 
 7. Wolne wnioski i głosy.

Rozpatrzono wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia

Z uwagi na gościnną obecność Naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym w Czarnkowie Pana Ryszarda Jabłonowskiego w pierwszej kolejności rozpatrzono wniosek Pani, która odbywała staż w tejże jednostce.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów i wyjaśnień przychylili się do złożonego wniosku i większością głosów pozytywnie zaopiniowali wniosek umorzenia kwoty 6.424,60 zł.

Przedstawiono informację z realizacji planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń - maj 2014 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń-maj 2014 r.

Poinformowała, iż na koniec maja 2014 r. dysponowano środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację w 2014 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 7 352,7 tys. zł.

W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 1262 osób bezrobotnych, w tym 1 098 osób skierowanych w 2014 roku. W okresie styczeń – maj 2014 r. aktywizacją objęto 847 osób bezrobotnych, w tym 683 osoby skierowano w 2014 roku. Zaangażowanie środków
w zawartych umowach wg stanu na dzień 31 maja br. wynosi 63,2% planu finansowego na 2014 rok. W okresie styczeń – maj 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 1 935,1 tys. zł, tj. 26,3% planu finansowego.

W 2014 roku rozpoczęła się również realizacja projektów konkursowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL pn. ”Wsparcie na starcie” i „Aktywni na nowo”. Odbiorcami projektów są osoby bezrobotne do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia.

Na dzień dzisiejszy zostały złożone i oczekują na rozstrzygnięcie 2 wnioski o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy:

 1. na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia:
  • Środki przeznaczone są wyłącznie na finansowanie nowych form aktywizacji wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującej od 27 maja br., jak bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, refundacja składki na ubezpieczenie społeczne, trójstronne umowy szkoleniowe, granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, świadczenia aktywizacyjne.
  • Uczestnicy: 100 osób bezrobotnych do 30 roku życia,
  • Kwota: 503,7 tys. zł,
  • Termin realizacji: lipiec 2014 – lipiec 2015.
 2. na finansowanie zlecania działań aktywizacyjnych:
  • Zaplanowano objęcie wsparciem 220 osób długotrwale bezrobotnych.
  • Planowane rozpoczęcie 18- miesięcznego programu – X, XI 2014r.

Zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych bezrobociu w 2014 r

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniaka poinformowała, iż do zagospodarowania pozostają wolne środki finansowe przeznaczone pierwotnie na realizację następujących zadań: prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne oraz szkolenia w Klubie Pracy.

W związku z potrzebą zapewnienia środków na inne efektywne formy wsparcia, zmniejszono rezerwę środków przewidzianą na roboty publiczne. Zmniejszono również kwotę przeznaczoną na prace społecznie użytecznie, w związku z brakiem możliwości uzyskania efektywności po tej formie aktywizacji.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązująca od 27 maja br. wprowadziła również ograniczenia w dostępności do ww. form wsparcia. Nowelizacją zniesione zostały również szkolenia w Klubie Pracy. Zachodzi zatem konieczność dokonania zmian w planie finansowo-rzeczowym.

Wolne środki finansowe proponuje się przeznaczyć w przeważającej części na staże dla osób bezrobotnych. Obecnie środki finansowe przeznaczone na staże zostały wyczerpane. Staż jest formą, w ramach której corocznie aktywizowanych jest najwięcej osób bezrobotnych, ponieważ przy niskim koszcie jednostkowym daje wysoką efektywność zatrudnieniową, a jednocześnie jest jedną z form najbardziej preferowanych przez pracodawców, jak i osoby bezrobotne.

Zwiększone zostają również środki finansowe na szkolenia zawodowe, w związku z wnioskami osób bezrobotnych na szkolenia indywidualne, mające na celu podwyższenie kwalifikacji.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 roku.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2014 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2014 roku.

Rozpatrzono dalsze wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przestawił dwie sprawy dotyczące umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.

W pierwszej członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o rozłożeniu na raty kwoty 1.040,80 zł.

Tymczasem w drugiej sprawie po wysłuchaniu dowodów członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali wniosek o rozłożenie na raty kwoty 3.950,10 zł nienależnie pobranego świadczenia.

Ostatnią sprawę przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Trzciance.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 5.828,00 zł nienależnie pobranego świadczenia.

Przedstawiono informację o zmianie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obowiązują od 27 maja 2014r., w tym w zakresie organizacji i kompetencji rad rynku pracy

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż wg znowelizowanej ustawy w miejsce dotychczasowych powiatowych rad zatrudnienia winny zostać powołane powiatowe rady rynku pracy, którymi członkami mają być powołani przez starostę przedstawiciele działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy. Członków rad rynku pracy powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje. Do zgłoszenia tymczasem winny być załączone opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy. Ponadto starosta może powołać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

W związku z tym, iż ustawodawca pozostawił do decyzji starosty termin powołania nowych rad rynku pracy, Pani Dyrektor poinformowała iż Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki zdecydował pozostawić obecną Powiatową Radę Zatrudnienia w Czarnkowie w niezmienionym składzie do końca swojej kadencji, tj. do dnia 06.11.2016 r.

Wolne wnioski i głosy

W wolnych głosach Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Jednocześnie w zarządzaniu środkami KFS będą brać udział partnerzy społeczni.

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, że środki KFS zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy, można przeznaczyć na:

 • określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
 • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

W odpowiedzi na zapytanie Pani Grażyny Kasperczak – Przedstawiciela Miasta i Gminy Trzcianka dotyczące możliwości korzystania z tego instrumentu przez Urząd Miejski, Pani Dyrektor udzieliła twierdzącej odpowiedzi tłumacząc, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy
o promocji zatrudnienia… pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Na koniec Pan Dariusz Jackowski - Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu poinformował, iż w pierwszym okresie, tj. w 2014-2015 r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Protokolant: Ewa Marcińczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Marcińczak
 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2014-07-09 07:36
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-09 12:58

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 30 stycznia 2014 roku

Posiedzeniu przewodniczyła wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Beata Rączka, która otworzyła posiedzenie PRZ i powitała członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 13 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Tadeusz Kasprzak.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia.
 2. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2013 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2014 r.
 4. Zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2014 roku.
 5. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2013 roku.
 6. Przedstawienie zadań i możliwości wynikających z ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 1291).
 7. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.
 8. Wolne wnioski i głosy.

Pozytywnie zaopiniowano kierunek kształcenia

Pozytywnie zaopiniowano kierunek kształcenia proponowany przez Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp., który od 01 września 2014r. wdroży kształcenie na poziomie technikum w zawodzie technik spedytor.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak w uzasadnieniu poinformowała, iż z przedstawionej analizy danych statystycznych w latach 2011-2013 wynika, iż brak w ewidencji osób bezrobotnych osób w ww. zawodzie, jak również brak ofert pracy. Nie oznacza to jednak, iż nie ma zapotrzebowania na osoby w tym zawodzie, mogą być one bowiem rekrutowane przez podmioty agencji zatrudnienia lub bezpośrednio przez komórki kadrowe firm.

Ponadto udostępniono wykaz lokalnych pracodawców branży transportowej, z którego wynika, iż na lokalnym rynku pracy jest ich blisko 40 dających szansę zatrudnienia osobom w zawodzie technik spedytor.

Przedstawiono informację z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2013 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2013r. Poinformowała, iż podstawowym źródłem finansowania programów dla osób bezrobotnych są środki Funduszu Pracy przyznawane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach algorytmu oraz środki na realizację projektu systemowego Poddziałanie 6.1.3 POKL (z rezerwy samorządu województwa wielkopolskiego). Pozostałe źródła finansowania są fakultatywne i pozyskiwane przez urząd pracy np. z rezerwy Ministra lub ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów konkursowych. W 2013 roku urząd dysponował środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 8 797,2 tys. zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 8 711,9 tys. zł, tj. 99,03% planu finansowego. W porównaniu do roku 2012, środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych były wyższe o kwotę 758,6 tys. zł. tj. o 9,4% ( rok 2013 – 8 797,2 tys. zł, rok 2012 – 8 038,6 tys. zł). W ramach posiadanych środków zaplanowano w 2013 r. objąć programami aktywizacyjnymi 1534 osoby bezrobotne. Zaktywizowano ogółem 1 691 osób bezrobotnych, z których 1 481 zostało skierowanych w 2013 r. tj. o 157 osób – 10,2 % więcej niż założono.

W porównaniu do 2012 r. nastąpił wzrost liczby zaktywizowanych bezrobotnych o 221 osób, na co wpływ miała większa kwota środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych w 2013 r. W wolnych głosach Pan Włodzimierz Albin - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadał pytanie odnośnie efektywności staży. Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż staże jako bardzo dobry instrument rekrutacji kadr w zakładach pracy stanowią największy udział w strukturze wydatków. Dowodzi tego także wysoki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w okresie 3 miesięcy po zakończeniu stażu.

Zaopiniowano projekt planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2014 r.

Pani Krystyna Wawrzyniak - Dyrektor PUP poinformowała, iż w grudniu 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawiadamiającą o ustalonych na 2014 rok kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 6 753 480 zł. Kwota ta obowiązuje do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na 2014 rok, a obecnie jest niższa o 210 317 zł w porównaniu do roku 2013. Informacja ta stanowiła podstawę do opracowania propozycji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 r. Limit środków na 2013 r. jest obciążony zobowiązaniami z umów zawartych w 2013 r. w wysokości 685 000 zł (stan na 20.01.2014 r.).

W ramach propozycji planu finansowo-rzeczowego założono aktywizację 599 osób bezrobotnych. W ramach projektu systemowego założono aktywizację 598 osób, co łącznie daje 1 197 osób do objęcia aktywizacją w 2014 roku.

Ze względu na niską kwotę środków algorytmu w 2014 r. w jego ramach zaplanowano takie formy aktywizacji, jak: roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie-użyteczne, w niewielkim zakresie staże. Pozostałe zadania, jak staże, szkolenia zawodowe grupowe i indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej realizowane będą w ramach projektu systemowego. Realizacja projektu systemowego przebiega wg określonych przez Wojewódzki Urząd Pracy kryteriów dostępu.

Następnie Pani Dyrektor poinformowała o rozpoczęciu realizacji dwóch kolejnych projektów konkursowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL: ”Wsparcie na starcie” oraz „Aktywni na nowo”. Projekty mają na celu podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia dwóch grup osób bezrobotnych, doświadczających największych problemów na rynku pracy. Są to osoby do 30 roku życia oraz osoby powyżej 50 roku życia.

W wolnych głosach Pan Włodzimierz Albin - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadał pytanie odnośnie szkoleń w Klubie Pracy, czy przygotowują do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż podczas miękkich szkoleń w Klubie Pracy osoby zdobywają nowe umiejętności, ale nie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Klubowicze:

 • poznają techniki autoprezentacji, asertywnego zachowania i myślenia,
 • poznają tajniki pomagające w odnalezieniu się na rynku pracy,
 • poznają metody pozwalające przygotować się do efektywnej rozmowy z pracodawcą.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 roku.

Plan finansowo-rzeczowy aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 roku został zatwierdzony na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia dnia 30 stycznia 2014 roku.

Zaopiniowano kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2014 roku

Pan Włodzimierz Ratke – Zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie przestawił propozycje kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2014 roku wyjaśniając jednocześnie, iż opracowano je m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w zakładach pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 2013 roku, potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez: osoby uprawnione do szkoleń, zakłady pracy, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz na podstawie efektywności szkoleń zorganizowanych w 2012 r. i I – III kwartale 2013 r.

W wolnych głosach Pan Włodzimierz Albin - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadał pytanie, dlaczego niektóre kierunki szkoleń zaplanowanych na 2014r. pokrywają się z wykazem zawodów nadwyżkowych, tj. takich w których liczba osób bezrobotnych reprezentujących dany zawód jest wyższa od liczby zgłoszonych ofert pracy.

W odpowiedzi Pan Tadeusz Kasprzak wyjaśnił, iż zaplanowane szkolenia na 2014 rok - pomimo zbieżnych nazw z zawodami nadwyżkowymi – zostały opracowane w oparciu o zgłoszone przez bezrobotnych potrzeby szkoleniowe i mają na celu wzmocnienie ich szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zwiększenie posiadanych umiejętności/kwalifikacji.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2014 roku.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2013 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec listopada 2013 roku.

Przedstawiono zadania i możliwości wynikające z ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 1291).

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak pokrótce zreferowała zasady jakie określa ustawa, do kogo jest skierowana oraz w jakiej sytuacji można korzystać z pomocy oferowanej przez ww. ustawę.

Rozpatrzono wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przestawił dwie sprawy dotyczące umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.

W pierwszej członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów negatywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 576,60 zł brutto nienależnie pobranego świadczenia.

Tymczasem w drugiej sprawie po wysłuchaniu dowodów członkowie PRZ po pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 3.325,30 zł nienależnie pobranego świadczenia.

Wolne wnioski i głosy

Nie zgłoszono.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant: Ewa Marcińczak

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Marcińczak
 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2014-01-31 14:56
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-31 14:57

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14799
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2014-09-12 11:49:10