Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O REFUNDACJĘ KOSZTÓW WYPOSAŻENIA LUB DOPOSAZENIA STANOWISKA PRACY DLA SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO

Podmiotowi uprawnionemu może być przyznana refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia. 

refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia– przez refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy należy rozumieć koszty poniesione przez Wnioskodawcę na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy a w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP i wymaganiami ergonomii.

Przeciętne wynagrodzenie - należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie
w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

 

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

Środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego przyznaje w ramach posiadanych na ten cel środków z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej po zaopiniowaniu wniosku przez komisję ds. opiniowania wniosków.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będącej posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniającym w okresie ostatnich 6 m-cy, w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,

 

Warunki, jakie musi spełniać podmiot ubiegający się o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego:

 • nie zalega w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • nie zalega w dniu złożenia wniosku  z opłacaniem w terminie innych danin publicznych,
 • nie posiada w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
 • prowadzi działalność gospodarczą , w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundacje, z tym, że do okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej lub
 • jest osobą fizyczną, prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, zamieszkującą lub mającą siedzibę na terytorium Rzeczy Pospolitej Polskiej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego lub prowadzącą dział specjalny produkcji rolnej, zatrudniającą w okresie ostatnich 6 m-cy, w każdym miesiącu co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu , w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny ( Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. Nr 197, poz. 1661, z późn. zm.),
 • nie znajduje się w trudnej sytuacji ekonomicznej, w rozumieniu Komunikatu Komisji- Wytyczne wspólnotowe dotyczące pomocy państwa w celu ratowania restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z 01.10.2004r. str. 2)
 • nie rozwiązał w okresie 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, stosunku pracy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez podmiot.
 • utrzyma utworzone stanowisko pracy w związku z przyznaną refundacją przez minimalny okres 24 miesięcy, 
 • zatrudni skierowanego bezrobotnego przez minimalny okres 24 miesięcy
  na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, który otrzyma wszelkie uprawnienia wynikające z przepisów prawa pracy, z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz norm wewnątrzzakładowych przysługujących zatrudnionym pracownikom,
 • wie, że przyznana refundacja stanowi pomoc w ramach zasady de minimis i oświadczam, że spełniam warunki, o których mowa w rozporządzeniu Komisji (WE) Nr 1998/2006 z dnia 15. grudnia 2006 r., oświadczam, że otrzymanie wnioskowanej kwoty pomocy nie spowoduje przekroczenia limitu wartości pomocy 200.000 EUR liczonej w okresie ostatnich 3 lat kalendarzowych, 
 • nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych ani nie jestem objęty postępowaniem w tej sprawie.
 • nie toczy się w stosunku do niego postępowanie upadłościowe ani likwidacyjne oraz nie złożony  i nie przewiduje się złożenia wniosku o otwarcie postępowania upadłościowego, ani likwidacyjnego,
 • spełnia warunki określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 62, poz. 512), oraz w  rozporządzeniu Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str.5) oraz rozporządzeniu Komisji (WE) nr 875/2007 z dnia 24 lipca 2007 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis dla sektora rybołówstwa i zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1860/2004 (Dz. Urz. UE L 193 z 25.07.2007, str.6), w zakresie przetwórstwa lub wprowadzenia do obrotu produktów rybołówstwa.

·        złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek zgodnie z zawartym w nim pouczeniem wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Tryb postępowania

 • Wnioskodawca zamierzający wnioskować o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego ze środków Funduszu Pracy składa wniosek do powiatowego urzędu pracy ze względu na siedzibę podmiotu lub ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego wraz z oświadczeniem i informacją o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008r. Nr 93, poz. 585).

 Uwaga: nieczytelnie, niekompletne bądź nieprawidłowo wypełnione wnioski nie podlegają rozpatrzeniu !

 • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku powiadamia się wnioskodawcę
  w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do rozpatrzenia dokumentów,
 • Powiatowy Urząd Pracy przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków. Wnioski spełniające warunki są przekazywane do zaopiniowania przez komisję,
 • Na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy wymagane jest zabezpieczenie, możliwe do spełnienia przez wnioskodawców:
  • weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
  • poręczenie z prawa cywilnego,
  • gwarancja bankowa,
  • blokada rachunku bankowego,
  • zastaw na prawach lub rzeczach

 

Dokumenty jakie wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku przy wyborze poszczególnych form zabezpieczenia realizacji umowy

Poręczenie z prawa cywilnego:

§         Poręczyciel pobierający rentę lub emeryturę – decyzja o przyznaniu świadczenia wraz z ostatnią waloryzacją i dokumentem potwierdzającym jego aktualną wysokość – odcinek ZUS oraz oświadczenie majątkowe poręczyciela i współmałżonka.

§         Poręczyciel uzyskujący dochody z tyt. zatrudnienia – zaświadczenie
o zatrudnieniu i wysokości zarobków potwierdzone przez pracodawcę oraz oświadczenie majątkowe poręczyciela i współmałżonka.. W przypadku zatrudnienia na czas określony okres zatrudnienia nie może być krótszy niż 2 lata od dnia podpisania umowy.

§         Poręczyciel prowadzący działalność gospodarczą  – wpis do ewidencji działalności gospodarczej, deklaracja PIT za rok ubiegły w stosunku do roku,
w którym jest składany wniosek, oświadczenie o uzyskiwanych dochodach
z prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dokumentami  potwierdzającymi wysokość dochodów ( np. PIT, VAT, rejestry, ewidencja podatkowa) oraz oświadczenie majątkowe poręczyciela i współmałżonka -  wg wzoru.

Weksel z poręczeniem wekslowym aval – jw.

Blokada środków na rachunku bankowym -pismo z banku zawierające informacje o aktualnym stanie środków finansowych na rachunku, okresie trwania lokaty, możliwości ustanowienia blokady środków na rachunku lokaty na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy.

Minimalna wymagana wysokość środków na rachunku bankowym wynosi 1,3 – krotność wnioskowanej kwoty dotacji, lokata powinna zostać założona na okres co najmniej 16 m-cy.

Gwarancja bankowapismo z banku o możliwości udzielenia gwarancji.

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – wykazanie posiadanego majątku oraz uzyskiwanych dochodów.

Zastaw na prawach lub rzeczach -  majątek, ruchomości podlegające zastawieniu
z wykazaniem ich wartości.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta (powiatowy urząd pracy) zawiera
  z wnioskodawcą umowę,
 • Urząd ma prawo zaproponować zmiany w przedstawionej przez wnioskodawcę specyfikacji zakupów.   Specyfikacja zakupów zostaje umieszczona w umowie.
 • Opinia negatywna wymaga uzasadnienia .
 • O przyznaniu lub odmowie przyznania refundacji decyduje Dyrektor PUP lub upoważniony pracownik..
 • Od negatywnego stanowiska nie przysługuje odwołanie.
 • Podmiot może ponownie ubiegać się o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego składając nowy wniosek
 • Po podpisaniu umowy refundacja jest dokonywania po przedłożeniu przez podmiot rozliczenia i udokumentowania poniesionych w okresie od dnia zawarcia umowy do dnia zatrudnienia skierowanego bezrobotnego kosztów na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy, zatrudnieniu na tym stanowisku skierowanego bezrobotnego oraz spełnieniu innych warunków określonych w zawartej umowie.
 • Terminy rozliczenia się z poniesionych kosztów na wyposażenie lub doposażenie skierowanego bezrobotnego oraz zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej przez urząd pracy zawarte są w podpisanej umowie i uzgodnione z wnioskodawcą.


Postanowienia końcowe:

 • Dyrektor lub upoważniony pracownik przed podjęciem ostatecznej decyzji może przeprowadzić rozmowy z wnioskodawcą na temat planowanej refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia tworzonych stanowisk pracy,
 • Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo do żądania dokumentów w oryginale i kopii celem potwierdzenia ich wiarygodności.
 • Powiatowy Urząd pracy zastrzega sobie prawo odstąpienia od zawarcia umowy o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w przypadku wprowadzenia ograniczeń wydatków Funduszu Pracy.
 • Urząd ma prawo sprawdzenia i zażądania udokumentowania w każdym czasie informacji podanych przez pracodawcę oraz kontroli prawidłowości wykorzystania przyznanych środków na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia utworzonych stanowisk pracy. W przypadku ujawnienia, że przedstawione przez podmiot dokumenty nie odpowiadają stanowi faktycznemu cała przyznana kwota refundacji staje się natychmiast wymagalna, na warunkach określonych w §7 ust.2 pkt 4 niniejszego regulaminu, a ponadto może spowodować odpowiedzialność karną wynikającą z przepisów Kodeksu Karnego.
 • Upoważnieni przez Dyrektora PUP pracownicy kontrolują prawidłowość wykorzystania przyznanych środków.
 • Umowa wiąże strony przez okres 24 miesięcy utrzymania utworzonych stanowisk pracy i zatrudniania na nich przez okres 24 miesięcy  skierowanych osób bezrobotnych, po upływie ww. terminu należy przedłożyć dokumentacje potwierdzająca ten fakt.
 • Podmiot korzystający z pomocy zobowiązany jest do:
 • kwartalnego informowania o utrzymaniu utworzonych miejsc pracy określonych
  w umowie – przedłożenia oświadczenia o stanie zatrudnienia oraz druki RCX dotyczące osób zatrudnionych na utworzonych stanowiskach pracy. W przypadku zmniejszenia zatrudnienia do niezwłocznego jego uzupełnienia w okresie nie dłuższym niż 30dni. W przypadku  przerwy w zatrudnieniu okres obowiązywania umowy ulega przedłużeniu o okres przerwy, który nie może być dłuższy niż 30 dni.
 • informowania Urzędu o udzieleniu urlopu bezpłatnego trwającego dłużej niż jeden miesiąc, urlopu wychowawczego, macierzyńskiego pracownikowi zatrudnionemu na nowoutworzonym miejscu pracy oraz braku zatrudnienia na tym stanowisku. W takim przypadku Beneficjent pomocy jest zobowiązany przyjąć w to miejsce inną osobę bezrobotną skierowaną przez Urząd i zatrudnić ją w pełnym wymiarze czasu pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony odpowiadający okresowi udzielonego urlopu.
 • Osoby bezrobotne kierowane do pracy u Przedsiębiorcy, z którym zawarto umowę o refundację nie mogły być u niego zatrudnione w okresie co najmniej 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.
 • Podmiot prowadzący działalność gospodarczą , niepubliczne przedszkole, niepubliczna szkoła i producent rolny, który otrzymał refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, jest obowiązany dokonać zwrotu otrzymanych środków wraz z odsetkami, jeżeli zatrudniał na utworzonym stanowisku pracy skierowanego lub skierowanych bezrobotnych w pełnym wymiarze czasu pracy łącznie przez okres krótszy niż 24 miesiące albo naruszył inne warunki umowy o refundację

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8111
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 14:02:53