Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 4/2011
z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

z dnia 17 listopada 2011 roku

 

W dniu 17 listopada 2011 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudniania. W trakcie spotkania poruszane były następujące zagadnienia:

 1. Informacja o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec października 2011 roku.
 2. Informacja z realizacji planu finansowo – rzeczowego w 2011 roku oraz propozycje zmian do planu.
 3. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.

 

W trakcie spotkania:

 1. Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance przedstawił informację sygnalną
  o sytuacji na powiatowym rynku pracy. Omówiiono zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, płynność  i strukturę bezrobocia, a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec września 2011 roku  w powiecie, województwie i kraju.
 2. Pan Włodzimierz Ratke – Zastępca Dyrektor PUP przedstawił informację z wykonania planu finansowo - rzeczowego w 2011 roku informując, iż:
 1. ogółem na aktywizację osób bezrobotnych w 2011 r., Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie posiada środki w wysokości 4.659,2 tys. zł. zaangażowanie środków w zawartych umowach według stanu na dzień 31.10.2011r. wynosi 4.316,1 tys. zł., tj. 92,6% planu finansowego na 2011r. Wydatkowanie środków finansowych wynosi 3.427,3 tys. zł., tj. 73,6% planu finansowego. W ramach posiadanych środków zaktywizowano dotychczas 1071 osób bezrobotnych, w tym 906 osób skierowano w 2011 roku. W wyniku analizy sytuacji na rynku pracy i występujących potrzeb planuje się dokonanie w IV kwartale br. niewielkich zmian w planie finansowym na 2011 rok m.in. pokrycie w 2011r. zobowiązań dotyczących pochodnych od stypendiów za staż, szkolenia i przygotowanie zawodowe dorosłych oraz pozwoli to na zmniejszenie zaangażowania środków w planie finansowym w 2012r.   

W tym celu niezbędne jest uzyskanie przez Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy upoważnienia od Powiatowej Rady Zatrudnienia do dokonania samodzielnych przesunięć środków finansowych, zmierzającego do pełnego i efektywnego wykorzystania środków finansowych w roku.

 1. w ramach programów z rezerwy MPiPS zaszła konieczność dokonania przesunięć  między poszczególnymi zadaniami, co pozwoliło z kolei zaktywizować większą liczbę osób. Możliwe jest dokonywanie zmiany przeznaczenia przyznanego limitu, polegające na zwiększeniu liczebności uczestników programu w tych samych kategoriach jak grupa docelowa.
 2. projekt systemowy realizowany jest zgodnie z przyjętym wnioskiem,  można dokonywać zmian w obrębie 10% kwoty przeznaczonej na poszczególne zadania, a mające miejsce zwiększenie liczby uczestników nastąpiło wyłącznie przy jednoczesnym zachowaniu określonych kryteriów dostępu.

Na koniec Pan Włodzimierz Ratke – zastępca Dyrektora PUP poinformował członków PRZ,
że rekomendowane zostały do realizacji przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu dwa wnioski
o dofinansowanie realizacji projektów, złożone przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie
w odpowiedzi na ogłoszone konkursy:

 1. w ramach PO KL Działanie 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości
  i samozatrudnienia”

Termin realizacji – styczeń 2012 – grudzień 2013, budżet projektu – 2 018 103,00 zł, liczba uczestników –100 (80 osób bezrobotnych w wieku do 25 roku życia i 20 osób w wieku powyżej 50 roku życia), działania: jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej dla 78 osób poprzedzone wsparciem szkoleniowo-doradczym dla 100 osób, zakładana efektywność – 78%.

 1. w ramach PO KL Poddziałanie 6.1.1   „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”

Termin realizacji – styczeń 2012 – grudzień 2013, budżet projektu – 1 444 380,00 zł, liczba uczestników –150 (wyłącznie osoby długotrwale bezrobotne), działania: obowiązek zachowania tzw. ścieżki udziału – początkowo pośrednictwo, poradnictwo zawodowe i szkolenia dla 150 osób, następnie dla 90 osób z nich – staże  i dla 60 - warsztaty aktywnego poszukiwania pracy w Klubie Pracy, zakładana efektywność – min. 30%.

Obecnie trwa procedura podpisywania umów o dofinansowanie realizacji projektów.

W wolnych głosach wystosowano pytanie: jakimi kryteriami sugerował się PUP składając projekt wsparcia oraz promocji przedsiębiorczości i samo zatrudnienia dla osób bezrobotnych w młodym wieku do 25 roku życia?

Pan Włodzimierz Ratke w odpowiedzi poinformował, że Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu wskazał w dokumentacji konkursowej grupę do 25 roku życia jako jedną z grup strategicznych. Objecie wsparciem tej grupy było dodatkowo punktowane, zatem wiązało się z większym prawdopodobieństwem przyjęcia projektu do realizacji.

W przeprowadzonym głosowaniu większością głosów pozytywnie zaopiniowano informację
z realizacji planu finansowo – rzeczowego w 2011 roku oraz udzielono pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy upoważnienia do samodzielnego dokonywania przesunięć w 2011 roku w planie finansowo – zadaniowym poszczególnych form aktywizacji osób bezrobotnych.

 1. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie kwot nienależnie pobranych świadczeń.

Pan Włodzimierz Ratke przedstawił wniosek o umorzenie dotychczas niespłaconej zasądzonej należności wraz z odsetkami. Członkowie PRZ po wysłuchaniu dowodów i wyjaśnień przychylili się
do złożonego wniosku i większością głosów zaopiniowali propozycję umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.

 

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

Protokolant: Ewa Filoda     

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 7433
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-11-25 12:41:28