Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 1/2023 z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 25 stycznia 2024 roku

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący PRRP Roman Bytyń, który otworzył posiedzenie PRRP i powitał członków rady.
W posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy uczestniczyło 7 na 10 członków (co oznacza, że PRRP była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, Kierownik Filii w Trzciance Marzena Jackowska, Kierownik CAZ Monika Szymanowicz oraz Zastępca Dyrektora PUP Dariusz Jackowski.
Przewodniczący PRRP przedstawił porządek posiedzenia PRRP i zaproponował zmianę kolejności omawianych spraw od tematów wymagających opinii rady.


Zmieniony porządek posiedzenia został jednogłośnie przyjęty:
1. Zaopiniowanie projektu planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2024 roku.
2. Zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych na 2024 rok.
3. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego programów aktywizacji osób bezrobotnych za 2023 rok.
4. Realizacja Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku. Informacja o wysokości środków oraz priorytetach wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2024 rok.
5. Zmiany na powiatowym rynku pracy w 2023 roku w porównaniu do roku poprzedniego.
6. Informacja o zatrudnieniu cudzoziemców na lokalnym rynku pracy za 2023 rok.
7. Wolne wnioski i głosy.


W trakcie spotkania:
1. Zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2024 roku.
Pani Monika Szymanowicz przedstawiła do zaopiniowania projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2024 roku.
Poinformowała, iż Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informacją Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu z dnia 01-12-2023 otrzymał na 2024 rok limit środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 6 424 347,64 zł ustalony algorytmem, w tym:
- środki FP 4 401 754,85 zł,
-  na realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus - Regionalny Program 2021-2027 2 022 592,79 zł.
W porównaniu do środków posiadanych przez Urząd w roku 2023 kwota ta jest wyższa o 1 921 946,97 zł, tj. o 42,7 %.

2
Informacja ta stanowiła podstawę do opracowania propozycji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2024 roku.
Limit środków ustalony algorytmem na 2024 rok jest obciążony zobowiązaniami z umów zawartych w 2023 r. w wysokości 514 945,58 zł (stan na 31.12.2023r.).
Zgodnie z art. 109 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organy zatrudnienia mogą zawierać umowy dotyczące realizacji programów rynku pracy powodujące powstanie zobowiązań przechodzących na następny rok do wysokości 30% limitów ustalonych na dany rok kalendarzowy, tj. obecnie do kwoty 1 350,7 tys. zł.
W ramach propozycji planu finansowo-rzeczowego założono aktywizację 558 osób bezrobotnych (w tym 446 osób do skierowania w 2024r.).

Po zreferowaniu materiału w przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2024 r. Materiał merytoryczny stanowi załącznik do protokołu jak również zatwierdzony plan finansowo-rzeczowy aktywizacji osób bezrobotnych na 2024r..

Pani Dyrektor zawnioskowała o upoważnienie do dokonywania zmian w planie finansowo – rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych w 2024 roku. W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zdecydowano o upoważnieniu Dyrektora PUP w Czarnkowie.

2. Zaopiniowano kierunki szkoleń osób bezrobotnych na 2024 rok.
Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora przedstawił propozycje kierunków szkoleń osób bezrobotnych na 2024 rok wyjaśniając źródła ich opracowania oraz efektywność szkoleń indywidualnych i w ramach bonów szkoleniowych zorganizowanych w roku 2023.
Pan Zbigniew Rzysko – Przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona” wystosował pytanie dotyczące finansowania szkoleń SEP.

W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż ze względu na zmiany w przepisach obecnie szkolenie takie może odbyć jedynie osoba posiadająca kierunkowe wykształcenie lub doświadczenie. Poinformowała również o ogłoszonym rozpoznaniu zapotrzebowania na środki rezerwy KFS trwającym do 29 stycznia br.

Pracodawcy zainteresowani ubieganiem się w 2024 roku o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawców ze środków rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą złożyć wstępną deklarację. Ma ona na celu oszacowanie zapotrzebowania na środki rezerwy KFS w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim w 2024 roku.
Pan Sławomir Kryger przedstawiciel Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego zawnioskował o zaprezentowanie na najbliższym posiedzeniu rady tabeli dotyczącej efektywności zrealizowanych przez urząd w 2023 r. szkoleń zawodowych z okresu 6 miesięcy od ukończenia szkolenia celem uzupełnienia danych tabelarycznych przedstawiających 3 miesięczną efektywność. Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych na 2024 rok przedstawione w materiale stanowiącym załącznik do protokołu.

3. Przedstawiono informację z wykonania planu finansowo - rzeczowego programów aktywizacji osób bezrobotnych za 2023 rok.
Materiał merytoryczny stanowi załącznik do protokołu.

4. Przedstawiono realizację Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2023 roku oraz informację o wysokości środków oraz priorytetach wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego na 2024 rok.
Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora poinformował, iż w 2023 roku na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego została przyznana kwota w ramach limitu w wysokości 789 800,00 zł oraz rezerwy 225 401,00 zł. Łączna kwota wynosiła 1015 201,00 zł i była wyższa od roku 2022 o 291 550,00 zł.
Przytoczone zostały priorytety wydatkowania środków KFS w roku 2024 ustalone przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej oraz przyznana kwota - w ramach limitu na rok 2024 r. - w wysokości 848 100,00 zł.
Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak dodała, iż o dofinansowanie powyższych działań może wystąpić każdy pracodawca, który zatrudnia co najmniej jednego pracownika, o środki KFS nie może się ubiegać samozatrudniony.
Pan Roman Bytyń – przedstawiciel Forum Gospodarczego wystosował pytanie o brak wydatków w roku 2023 na realizację priorytetu „Wsparcie kształcenia ustawicznego instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego”.
W odpowiedzi Pani Dyrektor przekazała informację o braku wniosków w roku ubiegłym ze strony potencjalnych odbiorców tego priorytetu.

Pan Roman Bytyń spytał o możliwość realizacji takich szkoleń w roku bieżącym, na co Pani Monika Szymanowicz poinformowała, iż w 2024 r. taki priorytet nie został wskazany do realizacji.
Pan Roman Bytyń wystosował wniosek o rozpowszechnienie informacji o naborze wniosków KFS także wśród organizacji pracodawców, szkół zawodowych, jednostkach samorządu.
Informacja na w/w temat stanowi załącznik do protokołu.

5. Przedstawiono zmiany na powiatowym rynku pracy w 2023 roku w porównaniu do roku poprzedniego.
Pani Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż na koniec 2023r. poziom bezrobocia w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wynosił 1.403 osoby. Odnotowano wzrost poziomu bezrobocia w powiecie czarnkowsko – trzcianeckim o 6,1% tj. o 81 osób r/r.
Największy wzrost bezrobocia na koniec grudnia 2023r. w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego nastąpił w mg. Trzcianka o 38,3% tj. o 102 osoby. Największe natężenie bezrobociem w grudniu 2023r. występowało w mg. Wieleń – 4,5%, najmniejsze w g. Lubasz – 1,1% (stosunek liczby bezrobotnych do ludności w wieku produkcyjnym). Wskaźnik bezrobocia rejestrowanego dla powiatu, obliczony wyłącznie dla celów porównawczych wynosił 2,8%.
Jednym z mierników oceny rozwoju gospodarczego regionu jest stopa bezrobocia, która w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim wyniosła w końcu listopada 2023r. 4,6%, w porównaniu do roku poprzedniego 2023r. stopa bezrobocia wzrosła o 0,1 punktu.
Tendencją stało się jednak, iż rynek pracy w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim pod względem stopy zatrudnienia i efektywności wydatkowania środków na aktywizację zajmuje czołowe miejsce w rankingu w regionie pilskim.
Efektywność wydatkowania środków na aktywizację lokalnego rynku pracy przekraczała średnią krajową i wynosiła 85%, tzn. że na 550 osób biorących udział w aktywizacji w ramach programów finansowych 470 osób zostało zatrudnionych.
W 2023 roku dwa zakłady pracy zgłosiły zwolnienia grupowe:
- Kettler Polska Sp. z o.o. „w likwidacji” zgłosił zwolnienie grupowe obejmujące 116 pracowników w okresie sierpień 2023r. – czerwiec 2024r.; planowane zwolnienie będzie w 3 etapach (wrzesień 2023r., listopad 2023r.; czerwiec 2024r.), 43 pracownikom wręczono wypowiedzenie umowy o pracę, z których 4 osoby zarejestrowały się w urzędzie pracy;
- Steico Sp. z o.o. zgłosił zwolnienie grupowe obejmujące 59 pracowników w okresie październik 2023r. – czerwiec 2024r.; 36 pracownikom wręczono wypowiedzenie umowy o pracę, z których 6 osób zarejestrowało się w urzędzie pracy.
27 listopada 2023 roku zorganizowano na terenie zakładu Steico spotkanie pracowników PUP Czarnków z pracownikami firmy w celu rozpoznania ich potrzeb zawodowych oraz możliwości udzielenia pomocy, aby przeciwdziałać negatywnym skutkom utraty pracy.
Na koniec Pani Dyrektor – opierając się na ostatnich danych Głównego Urzędu Statystycznego - wspomniała o uwarunkowaniach gospodarczych i demograficznych w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim na przestrzeni lat 2018-2023, tj.
tendencji wzrostu:
- liczby przedsiębiorstw w okresie ostatnich 5 lat, która na koniec września 2023 wynosiła 8.282 podmioty, czyli więcej o 36 firm do roku 2022,
- liczby przedsiębiorstw r/r w mikroprzedsiębiorstwach.

W liczbie przedsiębiorstw dominują mikroprzedsiębiorstwa stanowiąc 96,3% ogółu.
tendencji zmniejszania się:
-  liczby pracujących w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim - która wynosiła na koniec czerwca 2023r. – 32.908 i uległa zmniejszeniu w stosunku do grudnia 2022 roku o 254 osoby, tj. o 0,8%;
- zatrudnienia cudzoziemców, w 2022 roku zatrudnienie cudzoziemców wynosiło 1.944, a w 2023 roku 1.199, spadek o 38,3%,tj. o 745 osób,
- liczby ludności w powiecie, na koniec 2022 roku liczba ta wyniosła 84.020 osób. W okresie ostatnich 5 latach liczba ludności zmniejszyła się o 3.400 osób.
Na przestrzeni ostatnich 5 lat zmniejszyła się liczba osób w wieku przedprodukcyjnym tj. o 592 osoby i produkcyjnym o 4.094 osoby. Zwiększyła się tymczasem liczba osób w wieku poprodukcyjnym o 1.286 osób. Osoby w wieku przedprodukcyjnym stanowiły 19,6% ogółu ludności na koniec 2022 roku tj. 16.488 osób, a osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły 21,7% tj. 18.198 osób.
Materiały merytoryczne stanowią załączniki do niniejszego protokołu.

6. Przedstawiono informację o zatrudnieniu cudzoziemców na lokalnym rynku pracy za 2023 rok.
Pani Marzena Jackowska – Kierownik Filii w Trzciance przypomniała o przepisach - które weszły w życie w 2022 roku – mających na celu usprawnienie i przyspieszenie postępowań w sprawach pobytu i pracy cudzoziemców - w tym zezwoleń na pracę, zezwoleń na pracę sezonową i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi regulowanych przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Przepisy ustawy również rozszerzały grupy cudzoziemców mających dostęp do usług powiatowych urzędów pracy.
W roku 2023 do PUP wpłynęło ogółem (cały powiat) 479 oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, w tym 476 zostało wpisanych do ewidencji oświadczeń oraz wpłynęły ogółem (cały powiat) 63 wnioski o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, z czego wydanych zostało 10 zezwoleń.

Na tak niską liczbę wydanych zezwoleń miała wpływ sytuacja na Ukrainie, ponieważ znaczna część wydanych zezwoleń, w latach poprzednich, dotyczyła obywateli tego państwa. Ponadto po wjeździe do Polski pracodawca zatrudniał obywateli Ukrainy na podstawie powiadomienia o powierzeniu pracy obywatelowi Ukrainy.

Pani Marzena Jackowska zaznaczyła, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie w 2023r. złożono 723 powiadomień o powierzeniu pracy obywatelom Ukrainy. Obywatele Ukrainy, którzy na skutek rosyjskiej agresji opuścili swoją ojczyznę, mogą legalnie przebywać w Polsce do 04.03.2024r. Dotyczy to osób, które zadeklarowały zamiar pozostania na terytorium naszego kraju.
Materiał merytoryczny stanowi załącznik do niniejszego protokołu.

7. Wolne wnioski i głosy.
Przekazano - zgodnie z art. 59b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy- zbiorczy wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy (załącznik do niniejszego protokołu). Na koniec Pani Dyrektor złożyła zebranym noworoczne życzenia, wszelkiej pomyślności i wielu sukcesów zarówno w życiu zawodowym, jak i osobistym.

Metryka

  • opublikował: Mariusz Bakiera
    data publikacji: 2024-02-08 15:22

Metryka

  • opublikował: Mariusz Bakiera
    data publikacji: 2024-02-29 11:59

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 197
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-03-04 11:32:20