Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Prace interwencyjne

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O ORGANIZACJĘ I FINANSOWANIE PRAC INTERWENCYJNYCH

Prace interwencyjne – oznacza zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze starostą i ma na celu wsparcie osób będących w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy. Forma ta polega na częściowej refundacji Pracodawcy kosztów wynagrodzenia oraz składek na ubezpieczenie społeczne.

Podstawa prawna realizacji prac interwencyjnych

 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm. ),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz.U. z 2009r. Nr 5 , poz. 25 ),
 3. Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. UE L 214 z 08.08.2008 str. 3  ).

Osoby uprawnione do odbywania prac interwencyjnych u Pracodawcy

Do odbywania prac interwencyjnych u:

Pracodawcy podlegającemu przepisom o pomocy publicznej może zostać skierowana osoba bezrobotna mieszcząca się zarówno w kategorii osób wskazanych w art. 49 Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy jak i art. 2 pkt 18 i 19 (WE) Nr 800/2008r.

 Pracodawcy nie podlegającemu przepisom o pomocy publicznej może zostać skierowana osoba bezrobotna wyłącznie mieszcząca się w kategorii osób wskazanych w art. 49 Ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Art. 49 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – osoby będące w szczególnej sytuacji na rynku pracy :

 1. bezrobotny do 25 roku życia,
 2. bezrobotny długotrwałe albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka,
 3. bezrobotny powyżej  50 roku życia,
 4. bezrobotny bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego,
 5. bezrobotny samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia,
 6. bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia,
 7. bezrobotny niepełnosprawny.

art. 2 pkt 18 (WE) 800/2008 -  pracownik znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji to osoba:

 1. będąca bez stałego zatrudnienia za wynagrodzeniem w okresie ostatnich sześciu miesięcy; lub
 2. nie mająca wykształcenia ponadgimnazjalnego lub zawodowego; lub
 3. powyżej 50 roku życia; lub
 4. dorosła mieszkająca samotnie, mająca na utrzymaniu co najmniej jedną osobę; lub
 5. pracująca w sektorze lub w zawodzie w państwie członkowskim, w którym dysproporcja kobiet i mężczyzn jest co najmniej o 25% większa niż średnia dysproporcja we wszystkich sektorach gospodarki w tym państwie członkowskim należy do tej grupy stanowiącej mniejszość; lub
 6. jest członkiem mniejszości etnicznej w państwie członkowskim, który w celu zwiększenia szans na uzyskanie dostępu do stałego zatrudnienia musi poprawić znajomość języka, uzupełnić szkolenia zawodowe lub zwiększyć doświadczenie zawodowe.

art. 2 pkt 19 (WE) 800/2008  - pracownik znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji -  jest to osoba , która jest bezrobotna przez co najmniej 24 miesiące.

Jednostki uprawnione do organizowania prac interwencyjnych:

Pracodawca – jest to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej
a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia ona co najmniej jednego pracownika

Prace interwencyjne mogą być organizowane przez pracodawców oraz przedsiębiorców nie zatrudniających pracowników spełniających ponadto następujące warunki:

 1. Pracodawca nie może być:
  1. partią lub organizacją polityczną,
  2. posłem lub senatorem na potrzeby biur poselsko-senatorskich,
  3. organizacją związków zawodowych, z wyjątkiem upoważnionych do prowadzenia pośrednictwa pracy związkowych biur pracy oraz klubów pracy,
  4. organizacją pracodawców, z wyjątkiem organizacji  upoważnionej do prowadzenia pośrednictwa pracy biur oraz klubów pracy,
  5. urzędami naczelnych i centralnych organów administracji państwowej,
  6. kościołami lub związkami wyznaniowymi, z wyłączeniem osób prawnych i jednostek organizacyjnych,
  7. przedstawicielem państw obcych.
 2. Pracodawca nie może znajdować się w trudnej sytuacji ekonomicznej rozumieniu art. 1 pkt 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa w zakresie zatrudnienia (Dz. Urz. UE L 214 z 08.08.2008 str. 3  ).
 3. W okresie ostatniego roku liczba pracowników u pracodawcy nie uległa zmniejszeniu  z przyczyn dotyczących pracodawcy,
 4. Pracodawca w dniu złożenia wniosku nie zalega z wypłacaniem w terminie wynagrodzeń pracownikom oraz z opłacaniem w terminie składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz
 5. Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.Pracodawca w dniu złożenia wniosku nie zalega z opłacaniem w terminie innych danin publicznych
 6. Pracodawca w dniu złożenia wniosku nie posiada nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych.
 7. Złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek zgodnie z zawartym w nim pouczeniem wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Okresy i stawki refundacji kosztów poniesionych w ramach prac interwencyjnych:

Art. 51 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy wymienionych w art. 49 ustawy:

 1. na okres do 6 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy, następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości nie przekraczającej kwoty zasiłku dla bezrobotnych obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia;
 2. na okres do 6 miesięcy w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, następuje zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia , nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdą osobę bezrobotną,
 3. na okres  do 12 miesięcy w zakresie i na zasadach określonych w pkt  a,  następuje zwrot poniesionych przez pracodawcę kosztów z tytułu zatrudnienia, w wysokości uprzednio uzgodnionej , nie przekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Art. 56 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób bezrobotnych będących
w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. : bezrobotny do 25 roku życia, bezrobotny długotrwałe albo po zakończeniu realizacji kontraktu socjalnego albo kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, bezrobotny, który po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjął zatrudnienia, bezrobotny niepełnosprawny.

 1. w pełnym wymiarze czasu pracy, następuje zwrot przez okres do 12 miesięcy poniesionych kosztów wypłaconego wynagrodzenia, nagród oraz opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty zasiłku dla bezrobotnych, obowiązującej w ostatnim dniu każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 2. w pełnym wymiarze czasu pracy następuje zwrot przez okres do 18 miesięcy poniesionych kosztów wypłacanego wynagrodzenia, nagród oraz opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tego wynagrodzenia, jeżeli zwrot obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc.

Art. 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:

W przypadku zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych osób powyżej 50 roku życia :

 1. refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i składki na ubezpieczenia społeczne następuje przez okres do 24 miesięcy,
 2. refundacja poniesionych przez pracodawcę kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne następuje  przez okres do 4  lat jeżeli obejmuje ona koszty poniesione za co drugi miesiąc ich zatrudnienia.

Jeżeli do pracy w ramach prac interwencyjnych są kierowani bezrobotni, którzy:

 1. spełniają warunki konieczne do nabycia prawa do świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest  w wysokości 80% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia,
 2. nie spełniają warunków koniecznych do uzyskania świadczenia przedemerytalnego – refundacja jest przyznawana w wysokości do 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia .

Wszystkie obowiązujące stawki, kwoty i wskaźniki można śledzić pod następującym linkiem: https://psz.praca.gov.pl/rynek-pracy/

Zobowiązania pracodawcy otrzymującego pomoc publicznąw ramach prac interwencyjnych

 1. Pracodawca, który składa wniosek zobowiązany jest do prowadzenia swojej działalności przez minimum pół roku na rynku pracy oraz złożenia oświadczenia o sytuacji ekonomicznej.
 2. Pracownik zatrudniony w ramach pomocy w formie subsydiów płacowych na rekrutację pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji jest uprawniony a Pracodawca zobowiązany do nieprzerwalnego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy (pierwsza umowa o pracę na okres min. 12 miesięcy). Pracodawca może rozwiązać umowę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
 3. W przypadku pracownika znajdującego się w bardzo niekorzystnej sytuacji Pracodawca jest zobowiązany do nieprzerwalnego zatrudnienia go przez okres 24 miesięcy (pierwsza umowa o pracę na okres min. 24 miesiące). Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych.
 4. Pracodawca zobowiązany będzie do zwrotu otrzymanej refundacji kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od kwoty udzielonej pomocy od dnia wypłaty pierwszej kwoty udostępnionych środków, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty w przypadku:
  • złożenia niezgodnego z prawdą oświadczenia o sytuacji ekonomicznej przedsiębiorcy;
  • niedotrzymania warunku nieprzerwalnego zatrudnienia przez okres 12 lub 24 miesięcy skierowanej osoby bezrobotnej.
  • Zwrot nastąpi w wysokości proporcjonalnej do okresu, w którym wskazany warunek nie został spełniony.
 5. W przypadku rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem w okresie trwania refundacji z uwagi na fakt, iż bezrobotny skierowany przez Powiatowy Urząd Pracy  rozwiązał umowę o pracę z własnej inicjatywy, Pracodawca celem utrzymania stanowiska pracy jest zobowiązany do zatrudnienia kolejnej osoby bezrobotnej będącej w szczególnie niekorzystnej bądź bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy, i przedłożenia kolejnej umowy o pracę na okres 12 lub 24 miesięcy. Brak możliwości skierowania przez PUP innego odpowiedniego bezrobotnego na utworzone miejsce pracy zwolni Pracodawcę z obowiązku zwrotu otrzymanych refundacji.
 6. Przerwa w zatrudnieniu kolejnej osoby na danym stanowisku pracy w okresie refundacji, nie spowoduje wydłużenia okresu refundacji.
 7. W przypadku naruszenia przez pracodawcę warunków umowy, zostanie ona wypowiedziana w trybie natychmiastowym a Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie żądać będzie zwrotu dokonanych refundacji wraz z ustawowymi odsetkami.
 8. Pracodawca zobowiązany jest do niezwłocznego zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie o każdej planowanej zmianie mającej wpływ na realizację zobowiązań wynikających z umowy.
 9. W sytuacji spadku zatrudnienia w firmie pracodawca zobowiązany jest jak najszybciej uzupełnić stan zatrudnienia.

 

Tryb postępowania

 1. Pracodawca zamierzający wnioskować o organizowanie prac interwencyjnych składa wniosek do wybranego Powiatowego Urzędu Pracy,

 Uwaga: nieczytelnie, niekompletne bądź nieprawidłowo wypełnione wnioski nie podlegają rozpatrzeniu !

 1. uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku powiadamia się wnioskodawcę
  w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do rozpatrzenia dokumentów,
 2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta (powiatowy urząd pracy) zawiera
  z wnioskodawcą umowę,
 3. Po podpisaniu umowy beneficjent otrzymuje co miesiąc środki na podstawie specjalnego wniosku  w wysokości zawartej w umowie,

Niezbędne informacje oraz druki wniosków można uzyskać w pok. Nr 9 w siedzibie powiatowego urzędu pracy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11340
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 14:16:34