Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Staże, Przygotowanie zawodowe

Kto i na jaki okres może zostać skierowany do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy?

 • Bezrobotny może być skierowany do odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy do pracodawcy jak i do przedsiębiorcy.
 • Proponowany okres odbywania stażu lub przygotowania zawodowego nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Na staż można skierować bez nawiązywania stosunku pracy przez okres do 12 miesięcy bezrobotnego:

 • do 25 roku życia
 • który nie ukończył 27 roku życia, będącego w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

Na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy można skierować na okres do 6 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy bezrobotnych:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych,
 • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
 • niepełnosprawnych

Podstawa odbywania stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy

 • Staż i przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywają się na podstawie umowy zawartej przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą, według programu określonego w umowie.
 • Dopiero wówczas osoby bezrobotne spełniające kryteria zostają skierowane przez powiatowy urząd pracy do odbycia stażu bądź to przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

 Stypendium dla bezrobotnego z tytułu odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy przysługuje stypendium w wysokości 100% zasiłku ( art. 72 ust. 1), wypłacane przez powiatowy urząd pracy na podstawie wydanej decyzji;
 • Za okres, za który przysługuje stypendium z tytułu stażu lub przygotowania zawodowego, zasiłek nie przysługuje.

 Prawo do urlopu

 • Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż lub przygotowanie zawodowe w miejscu pracy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
 • Za dni wolne przysługuje stypendium.

Utrata statusu bezrobotnego

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaostrza przepisy dotyczące utraty statusu bezrobotnego.

Z dniem 1 listopada 2005r. pozbawione statusu bezrobotnego na okres 90 dni będą osoby:

 • które odmówiły bez uzasadnionej przyczyny wykonywania stażu lub przygotowania zawodowego;
 • które z własnej winy przerwały odbywanie stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

Przerwanie stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy

 • na wniosek bezrobotnego powiatowy urząd pracy może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu lub przygotowania zawodowego w przypadku nie realizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu lub przygotowania zawodowego, po wysłuchaniu pracodawcy
 • na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu lub przygotowania zawodowego w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

 Obowiązki pracodawcy, u którego bezrobotny odbywa staż lub przygotowanie zawodowe miejscu pracy

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapoznaje bezrobotnego z regulaminem obowiązującym w zakładzie pracy;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje powiatowy urząd pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności osoby bezrobotnej oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • wydaje bezrobotnemu opinię, (art.53 ust. 5 ustawy), niezwłocznie po zakończeniu stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
 • sporządza listę obecności dla skierowanego bezrobotnego na każdy miesiąc, na której bezrobotny potwierdza swoją obecność na stanowisku pracy, pracodawca przedkłada ją w powiatowym urzędzie pracy nie później niż do 5 dnia kalendarzowego następnego miesiąca, potwierdzoną przez opiekuna stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

 Obowiązki bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy

 • Przestrzega ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy, regulaminu obowiązującego w zakładzie pracy;
 • sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu lub przygotowania zawodowego oraz stosuje się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • na liście obecności potwierdza swoją obecność na stanowisku pracy,
 • sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, (art. 53 ust. 5 ustawy), przedkłada w powiatowym urzędzie pracy tę opinię wraz z kartą sprawozdania z przebiegu stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy; 

SŁOWNICZEK

 • bezrobotny do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia;
 • bezrobotny powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia;
 • bezrobotny długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
 • bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;
 • działalność gospodarcza - jest to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły; z wyłączeniem działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
 • pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one conajmniej jednego pracownika;
 • przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz mniemającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą;
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - oznacza to zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym;
 • staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą;

Kto składa wniosek o staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy?

Wniosek dostępny jest na naszej stronie internetowej w dziale druki do pobrania.

Załączniki do wniosku

 1. Założenia do programu organizacji staży i przygotowania do wykonywania zawodu w miejscu pracy (Klasyfikacja Zawodów),
 2. Kserokopia dokumentu poświadczającego formę prawną istnienia firmy,
 3. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłatami z tytułu zobowiązań podatkowych,
 4. Oświadczenie o nie zaleganiu z opłaceniem składek na ubezpieczenie społeczne,
 5. Kserokopia zaświadczenia REGON,
 6. Kserokopia zaświadczenia NIP,
 7. Regulamin zakładu pracy, w zakresie systemu i rozkładu czasu pracy oraz przyjętych okresów rozliczeniowych czasu pracy.

 Podstawy prawne

 1. Ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 2. Ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej

Informacje można uzyskać:

 • tel. +48 (67) 255 37 16, +48 (67) 255 37 17,
 • fax: +48 (67) 255 37 18,
 • e-mail: pocz[at]praca.gov.pl

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2010-10-25 13:56
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2022-03-07 14:00

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12402
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-03-07 14:00:33