Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 2/2013 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 28 marca 2013 roku

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 13 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, zastępcy dyrektora PUP Włodzimierz Ratke, Tadeusz Kasprzak oraz Dariusz Jackowski.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Zaopiniowanie programu specjalnego.
 2. Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok.
 3. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lutego 2013 roku.
 4. Wolne wnioski i głosy.

Zaopiniowanie programu specjalnego

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż dnia 25 lutego 2013 roku został ogłoszony przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej nabór wniosków o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy na dofinansowanie programów specjalnych w 2013 roku, skierowanych do bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat, osób do 30 roku życia oraz osób powyżej 50 roku życia – z terminem składania wniosków do 29 marca br.

W związku, z tym Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie przygotował projekt programu specjalnego, skierowanego do bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat.

Poinformowano, iż celem programu specjalnego jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 47 bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej 1 dziecko w wieku do 6 lat, zamieszkałych na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, poprzez:

 • podniesienie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych podczas odbywania szkolenia i stażu oraz zatrudnienie po zakończeniu stażu,
 • uzyskanie samozatrudnienia w wyniku przyznania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • utworzenia nowych miejsc pracy przez pracodawców, którym zrefundowano koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

Budżet programu specjalnego wynosi 620 170,00 zł, w tym:

 • 189 100,00 zł – wnioskowana kwota z rezerwy Funduszu Pracy,
 • 431 070,00 zł – 10% kwoty środków Funduszu Pracy ustalonych według algorytmu na finansowanie zadań w powiecie.

Termin realizacji: od 1 czerwca do 31 grudnia 2013 r.

W związku z tym, iż zgodnie z art. 22 ust. 6 pkt 1 ustawy, powiatowa rada zatrudnienia opiniuje program specjalny, w tym celowość jego realizacji - Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą o zaopiniowanie przedstawionego projektu stanowiącego załącznik nr 2 do protokołu.

Pan Włodzimierz Albin – Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadał pytanie, czy szkolenie - opiekunka dziecięca wynika z aktualnych potrzeb rynku.

W odpowiedzi Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż jest to poparte badaniami ankietowymi przeprowadzonymi przez PUP w marcu 2013 r. wśród 224 bezrobotnych rodziców posiadających na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 6 lat wynika.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie podjęto Uchwałę nr 1/2013 w sprawie zaopiniowania celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2013 roku programu specjalnego pn. „Aktywni Rodzice”.

Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak - celem akceptacji przez członków PRZ - przedstawiła propozycje zmian w planie finansowo - rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok.

Poinformowała, iż aktualna łączna wysokość przyznanych algorytmem środków Funduszu Pracy, określona decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 marca br. wynosi 4 310,7 tys. zł (w tym 3 664,3 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – (zmniejszenie o 2,8 tys. zł) oraz 646,4 tys. zł na finansowanie innych fakultatywnych zadań).

Na realizację programu specjalnego zabezpieczono kwotę w wysokości 431 070 zł.

W ramach planu finansowego zmniejszone zostają środki przeznaczone na staże, jednorazowe środki na działalność gospodarczą oraz refundację kosztów wyposażenia stanowiska pracy.

Jednakże środki te zostaną zagospodarowane na analogiczne zadania w programie specjalnym. Łączna wartość programu specjalnego wynosi 620 170 zł (w tym wnioskowana kwota dofinansowania 189 100 zł).

Obecnie, Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie dysponuje również środkami finansowymi w wysokości 3 299 497,30 zł na realizację projektu systemowego pn. „Od bierności do aktywności” w ramach POKL Poddziałanie 6.1.3. oraz środkami z rezerwy FP w wysokości 680 000 zł na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia, pozostających bez zatrudnienia co najmniej 6 miesięcy.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano zmiany w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok.

Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec lutego 2013 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawiła Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak.

Pani Dyrektor omówiła zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, płynność i strukturę bezrobocia, a także poinformowała jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec lutego 2013 roku w powiecie, województwie i kraju.

Wolne wnioski i głosy

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Protokolant Ewa Marcińczak

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2013-03-29 09:02

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4822
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-03-29 08:56:41