Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie w filli w Wieleniu - ogłoszenie nr 1/2018 - 12.03.2018

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie
ogłasza nabór na stanowisko

Pośrednika pracy-stażysty ½ et.  i  doradcy zawodowego – stażysty ½ et.
w PUP Czarnków Filia w Wieleniu

(umowa na czas określony)

Ogłoszenie o naborze nr  1/2018

 

1.

 

Jednostka organizująca nabór:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1

64-700 Czarnków

 

2.

 

Stanowisko pracy, na które ogłasza się nabór:

 

Pośrednik pracy-stażysta ½ et. i doradca zawodowy- stażysta ½ et.
w PUP Czarnków Filia w Wieleniu

(umowa na czas określony)

 

 

3.

 

Wymiar etatu:

 

pełen etat

 

 

4.

 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

1) niezbędne:

- obywatelstwo polskie lub znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w przepisach
o służbie cywilnej,

- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

- posiadanie kwalifikacji zawodowych wymaganych
do pracy na stanowisku:

 • wykształcenie wyższe,

- brak prawomocnego skazania za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- nieposzlakowana opinia.

 

2) dodatkowe:

- wykształcenie wyższe o kierunku humanistycznym   (doradztwo zawodowe, psychologia, socjologia, pedagogika, zarządzanie zasobami ludzkimi),

- staż pracy w zakresie pośrednictwa pracy lub  poradnictwa zawodowego,

- znajomość ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 ze zm.)
w zakresie podstawowych usług  rynku pracy oraz przepisów wykonawczych do ustawy,

 

- znajomość Rozporządzenia MPiPS w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu
i sposobów prowadzenia usług rynku pracy
z dnia 14 maja 2014r. (Dz. U. z 2014r., poz. 667),

- znajomość przepisów Kodeksu pracy, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,  

-  umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność współpracy i negocjacji z pracodawcami,  agencjami zatrudnienia, ośrodkami pomocy społecznej, Stowarzyszeniami i Fundacjami  działającymi w celach społecznych i gospodarczych,

- umiejętność nawiązywania kontaktów z ludźmi
   i  postępowania z nimi,

-  odpowiedzialność, samokontrola, dokładność,

-  zdolności organizacyjne i menadżerskie,

-  wysoka samodzielność w organizowaniu i planowaniu   

   własnych  działań, odporność i samokontrola  emocjonalna,

-  posiadanie zainteresowań społecznych, chęć  

   pomagania innym ludziom,

-  umiejętność obsługi urządzeń biurowych: ksero, faks,  

   drukarka,

-  umiejętność obsługi programu komputerowego

   EXCEL, WORD,

-  prawo jazdy kat. B.

 

 

5.

 

Zakres zadań wykonywanych

na danym stanowisku:

 

 1. Udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskaniu pracowników
  o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych.
 2. Pozyskiwanie ofert pracy, upowszechnianie ofert pracy, w tym przez przekazywanie tych ofert
  do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy.
 3. Udzielanie pracodawcom informacji o kandydatach
  do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
 4. Informowanie bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji
  i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
 5. Inicjowanie i organizowanie kontaktów bezrobotnych
  i poszukujących pracy z pracodawcami.
 6. Współdziałanie z powiatowymi urzędami pracy
  w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia i szkolenia na terenie ich działania.
 7. Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
 8. Udzielanie porad i informacji indywidualnych
  i grupowych.

 

 

 1. Prowadzenie szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.
 2. Pełnienie funkcji doradcy klienta:

-   ustalanie profilu pomocy,

-   przygotowanie i nadzór nad realizacją   

    Indywidualnego Planu Działania,

- świadczenie podstawowych usług rynku pracy
w formie indywidualnej,

- ułatwianie dostępu do innych form pomocy określonych w ustawie,

- współpraca z pracodawcą w zakresie pomocy określonej w ustawie, w szczególności ustalanie zapotrzebowania na nowych pracowników
i pozyskiwanie ofert pracy.

 

 

6.

 

Warunki pracy na stanowisku:

 

1)  praca na stanowisku komputerowym z podstawowym wyposażeniem i oprogramowaniem,

2)  bezpośredni kontakt z klientem.

 

 

7.

 

Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

 

W miesiącu lutym 2018 r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Urzędzie pracy
w Czarnkowie w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł ponad 6%.

 

 

8.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne:

 

1) list motywacyjny,

2) CV,

3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegających się
o zatrudnienie - zał. do rozp. MPiPS z dnia 22.06.2006 (Dz. U. Nr 125, poz. 869),

4) kopia dowodu osobistego,

5) kserokopie dokumentów potwierdzających 

    wykształcenie,

6) kserokopie świadectw pracy,

7) kserokopie dokumentów potwierdzających 

    posiadanie umiejętności lub uprawnień na danym 

    stanowisku,

8) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na

    przetwarzanie danych osobowych dla celów

    związanych z naborem,

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania
z pełni praw publicznych,

10) oświadczenie kandydata o nie karalności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

 

 

 

9.

 

Termin składania dokumentów aplikacyjnych:

do dnia  26.03.2018 r. do godz. 900

(decyduje data faktycznego wpływu do urzędu)

 

Aplikacje, które wpłyną do PUP w Czarnkowie po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

10.

 

Miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1

64-700 Czarnków

Sekretariat – pok. nr 9, w godzinach urzędowania

lub pocztą na adres jak wyżej.

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie

z dopiskiem „Nabór – ogłoszenie nr  1/2018”

 

11.

 

Inne informacje:

 

 1. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona
  na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.pupczarnkow.pl) oraz
  na tablicy informacyjnej Powiatowego Urzędu Pracy
  w Czarnkowie, ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1.
 2. Oferty odrzucone oraz te, które wpłyną po terminie wyznaczonym w ogłoszeniu zostaną komisyjnie zniszczone.
 3. Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.

 

Data opublikowania ogłoszenia: 12.03.2018  r.

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2018-03-12 14:53
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-19 07:03
 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2018-03-12 14:52
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2018-03-13 07:33

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie w filli w Wieleniu - ogłoszenie nr 2/2017 - 29.11.2017

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2017-12-01 07:38

Oryginał ogłoszenia - skan

  • opublikował: Mariusz Bakiera
   data publikacji: 2017-01-24 14:22
  • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
   ostatnia modyfikacja: 2017-01-24 14:22
 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2017-01-24 14:22

Oryginał ogłoszenia - skan

  • opublikował: Mariusz Bakiera
   data publikacji: 2016-04-06 12:33
  • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
   ostatnia modyfikacja: 2016-04-06 12:33
 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2016-04-06 12:32
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2016-04-06 12:32

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 30680
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-03-19 07:03

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1
64-700 Czarnków

Dane kontaktowe

tel: +48 67 255-37-16, +48 67 255-37-17
fax: +48 67 255-37-18

e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
strona internetowa: https://czarnkow.praca.gov.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów: 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 467600
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-08-10 09:34

Stopka strony