Ścieżka nawigacyjna

Treść strony

Podstawą działalności urzędu jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U. z 2018r., poz. 1265 z późn. zm.) , określająca zadania państwa w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia oraz aktywizacji zawodowej.


W myśl ustawy powiatowy urząd pracy realizuje założenia polityki rynku pracy poprzez zadania samorządu powiatowego, jak m.in.:

 • opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacja lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych,
 • pozyskiwanie i gospodarowanie środkami finansowymi na realizację zadań z zakresu aktywizacji lokalnego rynku pracy,
 • udzielanie pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu pracy, a także pracodawcom w pozyskaniu pracowników przez pośrednictwo pracy i poradnictwo zawodowe,
 • rejestrowanie bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy, przedstawianie im propozycji zatrudnienia, szkolenia i innych form mających na celu ich aktywizację zawodową, a w razie braku takich możliwości wypłacanie uprawnionym zasiłków i innych świadczeń pieniężnych,
 • inicjowanie, organizowanie i finansowanie usług i instrumentów rynku pracy,
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego oraz informacji zawodowej dla bezrobotnych i innych osób poszukujących pracy,
 • podejmowanie i realizowanie zadań zmierzających do ograniczenia bezrobocia i jego negatywnych skutków,
 • inicjowanie tworzenia dodatkowych miejsc pracy oraz udzielanie pomocy bezrobotnym 
 • w podejmowaniu działalności na własny rachunek,
 • inicjowanie i finansowanie prac interwencyjnych, robót publicznych, przygotowania zawodowego w miejscu pracy, stażu i szkoleń,
 • współdziałanie z powiatową radą zatrudnienia w zakresie promocji zatrudnienia oraz wykorzystania środków Funduszu Pracy,
 • wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wynikających z ustawy,
 • inicjowanie i wspieranie tworzenia klubów pracy,
 • opracowywanie analiz i sprawozdań, w tym prowadzenie monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, oraz dokonywanie ocen dotyczących rynku pracy na potrzeby powiatowej rady zatrudnienia oraz organów zatrudnienia,
 • inicjowanie i realizacja przedsięwzięć mających na celu rozwiązanie lub złagodzenie problemów związanych z planowanymi zwolnieniami grup pracowników z przyczyn dotyczących zakładu pracy,
 • realizowanie zadań wynikających z prawa swobodnego przepływu pracowników między państwami, w szczególności realizowanie zadań z zakresu udziału w sieci EURES, w tym świadczenie usług EURES we współpracy z ministrem właściwym do spraw pracy, samorządem województwa, związkami zawodowymi i organizacjami pracodawców,
 • badanie i analizowanie sytuacji na lokalnym rynku pracy w związku 
 • z postępowaniem o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca,
 • organizowanie i finansowanie szkoleń pracowników powiatowego urzędu pracy.

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2010-10-11 12:05
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2018-09-18 13:08

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 6537
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2018-09-18 13:08

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1
64-700 Czarnków

Dane kontaktowe

tel: +48 67 255-37-16, +48 67 255-37-17
fax: +48 67 255-37-18

e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
strona internetowa: https://czarnkow.praca.gov.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów: 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 659716
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-07-06 10:11

Stopka strony