Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 3/2013 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 19 czerwca 2013 roku

Posiedzeniu przewodniczył Przewodniczący PRZ Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ, powitał członków rady oraz wręczył akt powołania Pani Grażynie Kasperczak, która jako Przedstawiciel Miasta i Gminy Trzcianka została powołana na członka Powiatowej Rady Zatrudnienia na lata 2012-2016.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 12 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, zastępcy dyrektora PUP Włodzimierz Ratke, Tadeusz Kasprzak oraz Dariusz Jackowski.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

  1. Przedstawienie informacji z realizacji planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych wg stanu na 31.05.2013 roku oraz zaopiniowanie propozycji zmian planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok.
  2. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2013 roku.
  3. Przedstawienie wyników analizy skuteczności prowadzenia działalności gospodarczej w ramach udzielonych dotacji przez urząd pracy z okresu 2008-2011.
  4. Wolne wnioski i głosy.

Przedstawienie informacji z realizacji planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych wg stanu na 31.05.2013 roku oraz zaopiniowanie propozycji zmian planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu rzeczowo-finansowego i programów aktywizacji bezrobotnych wg stanu na 31.05.2013. Przekazała, iż na koniec maja 2013 r. kwota środków finansowych Funduszu Pracy na realizację w 2013 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej wynosiła 7 643,8 tys. zł., zaangażowanie środków w zawartych umowach wynosi 60,0% planu finansowego na 2013 rok. Obecnie pozostaje do zagospodarowania kwota, która została zabezpieczona w ramach środków algorytmu jako limit na realizację programu specjalnego, który z braku środków nie został przyjęty do realizacji w wysokości 431 070 zł oraz oszczędności powstałe w toku bieżącej realizacji zadań – łącznie 530 590 zł. Celem akceptacji przez członków PRZ Pani Dyrektor przedstawiła propozycje zmian w planie finansowo - rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok polegające na przeznaczeniu wolnych środków finansowych na staże dla dodatkowych 105 osób bezrobotnych.

W wolnych głosach zadano pytanie, czy można przeznaczyć wolne środki zamiast na staże na szkolenia zawodowe, które z pewnością o wiele bardziej zwiększą szansę zatrudnienia osób bezrobotnych. W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż plan szkoleń zawodowych jest efektem ścisłej współpracy z pracodawcami i odpowiedzią na ich zapotrzebowanie oraz potrzeby zgłaszane przez osoby bezrobotne. Dlatego też w 2013 roku w ramach środków Funduszu Pracy, oprócz szkoleń indywidualnych, zaplanowano cztery szkolenia grupowe: prawo jazdy kat. C, kwalifikacja wstępna przyspieszona z zakresu przewozu rzeczy, opiekunka osób zależnych oraz operator maszyn do obróbki drewna. Ponadto, zgodnie z wnioskiem firmy SEAKING POLAND LDT w Czarnkowie, dodatkowo planowane jest szkolenie spawanie metodą TIG wraz z nauką szlifowania i czytania rysunku technicznego dla 12 osób, po którym uczestnicy mają szanse na podjęcie pracy w firmie.

Na koniec, w odpowiedzi na zadanie pytanie członka PRZ odnośnie efektywności staży Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż staże jako bardzo dobry instrument rekrutacji kadr w zakładach pracy stanowią największy udział w strukturze wydatków. Dowodzi tego także wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w okresie 3 miesięcy po zakończeniu stażu wynoszący 71,3%.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano zmiany w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok.

Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2013 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, płynność i strukturę bezrobocia, a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2013 roku w powiecie, województwie i kraju wyjaśniając jednocześnie różnicę między stopą bezrobocia a wskaźnikiem bezrobocia rejestrowanego.

Przedstawienie wyników analizy skuteczności prowadzenia działalności gospodarczej w ramach udzielonych dotacji przez urząd pracy z okresu 2008-2011

W maju 2013 r. w celach statystyczno – informacyjnych został przeprowadzony monitoring dotyczący funkcjonowania uruchomionych działalności gospodarczych. Badanie przeprowadzono przy wykorzystaniu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), jego celem zaś była weryfikacja, czy Beneficjenci dotacji nadal prowadzą działalność gospodarczą, a jeżeli zakończyli jej prowadzenie, to przez jaki okres funkcjonowali na rynku. Wyniki tego badania przedstawił Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP w Wieleniu, który poinformował, iż w latach 2008-2011 do Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie wpłynęło łącznie 957 wniosków o przyznanie dotacji, z których to wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej otrzymało łącznie 708 osób, spośród których 309 osób nadal prowadzi działalność gospodarczą, 131 osób zawiesiło, a 268 zakończyło prowadzenie firmy. Następnie omówił efektywność udzielanych dotacji z uwzględnieniem płci, filii urzędu oraz rodzaju prowadzonej działalności. Na koniec Pan Dariusz Jackowski przekazał, iż około 45,0% działalności funkcjonują nadal na rynku podkreślając, iż osoby które już zaprzestały prowadzenia działalności, pracowały na własny rachunek średnio 30 miesięcy. Oznacza to, iż wspieranie mikroprzedsiębiorczości jest nie tylko formą skutecznego przeciwdziałania bezrobociu, ale także czynnikiem długofalowo oddziaływującym na rozwój ekonomiczny i społeczny lokalnych środowisk. Na koniec podczas dyskusji na temat czynników mających wpływ na efektywność dotacji potwierdzono, iż najważniejszym z nich są preferencje w opłacaniu niższych składek na ubezpieczenie społeczne przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy. W wolnych głosach Pan Roman Bytyń - Przedstawiciel Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” zadał pytanie, czy w urzędzie jest pracownik, który doradza młodemu przedsiębiorcy co do profilu planowanej działalności gospodarczej. W odpowiedzi Pan Dariusz Jackowski poinformował, iż w urzędzie powołany jest zespół do spraw rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, który w oparciu o regulamin przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej ocenia składane wnioski biorąc głównie pod uwagę celowość, potencjał kandydata, uzasadnienie wyboru planowanej działalności gospodarczej oraz analizę finansową przedsięwzięcia. Celem oceny jest określenie spełnienia przez wnioskodawcę warunków ubiegania się o środki na podjęcie działalności, kompletności wniosku i prawidłowości jego sporządzenia, ocena wiarygodności złożonych dokumentów i przedstawionych informacji.

Wolne wnioski i głosy

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Protokolant Ewa Marcińczak

Metryka

  • opublikował: Mariusz Bakiera
    data publikacji: 2013-06-21 12:59
  • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
    ostatnia modyfikacja: 2013-06-21 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8240
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-06-21 14:53:48