Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

 

Protokół Nr 6/2012
z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

z dnia 17 grudnia 2012 roku

 

Było to posiedzenie szczególnie uroczyste, związane z zakończeniem 4-letniej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia i podsumowaniem działań jakie zostały zrealizowane w latach 2008 – 2012 oraz związane z rozpoczęciem nowej kadencji Powiatowej Rady Zatrudnienia w latach 2012 – 2016.

 

Zarządzeniem nr 18/2012 z dnia 6 listopada 2012 roku Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki powołał Powiatową Radę Zatrudnienia w Czarnkowie na lata 2012 – 2016 wg poniższego wykazu:

Bogdan Tomaszewski            Przedstawiciel  Powiatu Czarnkowsko-Trzianeckiego        

Marek Dolny                              Przedstawiciel Miasta i Gminy Wieleń

Piotr Birula                                Przedstawiciel Miasta i Gminy Trzcianka 

Maria Klewenhagen                Przedstawiciel  Gminy Połajewo

Grażyna Graj                             Przedstawiciel Gminy Lubasz 

Artur Oto                                    Przedstawiciel Miasta i Gminy Krzyż Wlkp.

Marek Tchórzka                       Przedstawiciel Gminy Drawsko         

Beata Rączka                            Przedstawiciel Miasta Czarnków

Edward Kulesza                        Przedstawiciel Gminy Czarnków

Edmund Bryske                         Przedstawiciel Rady OPZZ Powiatu Czarnkowsko-
                                                       Trzcianeckiego

Włodzimierz Albin                     Przedst. NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego

Aleksandra Garstka                 Przedstawiciel Związku Zawodowego Rolnictwa
                                                     „Samoobrona”

Lilla Czerniecka                         Przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rolniczej

Janusz Białoskórski                 Przedstawiciel Pow. Zw. Rolników, Kółek i Organizacji
                                                       Rolniczych

Ryszard Woźny                          Przedstawiciel Wlkp. Izby Rzemieślniczej    

Roman Bytyń                              Przedstawiciel  Związku Pracodawców Prywatnych 
                                                     „Lewiatan” 

 

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 13 na 16 członków nowo powołanej PRZ (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, Zastępcy Dyrektora PUP Włodzimierz Ratke i Dariusz Jackowski oraz zaproszony gość Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki - Pan Wiesław Maszewski.

Starosta Wiesław Maszewski otworzył posiedzenie PRZ, powitał wszystkich zgromadzonych a następnie oddał głos Pani Krystynie Wawrzyniak – Dyrektor PUP w Czarnkowie, która w formie prezentacji multimedialnej podsumowała działania Powiatowej Rady Zatrudnienia w Czarnkowie w okresie minionej kadencji 2008 - 2012r.

Po zakończeniu prezentacji Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki podziękował członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia za pracę w dotychczasowej kadencji a następnie wręczył akty powołań członkom Powiatowej Rady Zatrudnienia powołanej na lata 2012 – 2016.

W głosowaniu jawnym większością głosów, tj. 12 głosów na Przewodniczącego PRZ wybrano ponownie Przedstawiciela Powiatu Czarnkowsko-Trzcianeckiego Pana Bogdana Tomaszewskiego.

Na wiceprzewodniczącego PRZ wybrano większością głosów, tj. 12 głosów Panią Beatę Rączka - Przedstawiciela Miasta Czarnków.

Przewodniczący PRZ zaproponował następujący porządek posiedzenia PRZ, który został jednogłośnie przyjęty:

1.      Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec listopada 2012 roku.

2.      Zaopiniowanie propozycji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na
         2013 rok.

3.      Rozpatrzenie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

4.      Wolne wnioski i głosy.

1. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec listopada 2012 roku.

Pan Włodzimierz Ratke - Zastępca Dyrektora PUP poinformował o sytuacji na powiatowym rynku pracy, tj. o zanotowanym o prawie 5% wzroście poziomu bezrobocia w stosunku do roku ubiegłego.

Na koniec listopada 2012 roku bez pracy pozostawały 4.744 osoby a stopa bezrobocia na koniec października br. wynosiła 14,5%.

Następnie Pan Włodzimierz Ratke omówił strukturę bezrobocia informując, iż wśród ogółu bezrobotnych dominowały osoby w wieku 25-34 lata (27,8% - 1.321 osób) i w wieku 18-24 lata (22,4% - 1.062 osoby), osoby bez kwalifikacji zawodowych (32,7% - 1.550 osób) oraz osoby z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,2% - 1.527 osób), które niejednokrotnie z powodu długiego okresu pozostawania bez pracy nie nadążają za postępem technologicznym i powszechną automatyzacją produkcji, tracąc jednocześnie zdolność do wykonywania wyuczonego zawodu.

Wśród ogółu zarejestrowanych bezrobotnych dominującymi grupami były także kobiety, które stanowiły 56,3% - 2.669 osób oraz mieszkańcy terenów wiejskich stanowiąc 53,5% - 2.537 osób.

Na koniec listopada br. osoby posiadające prawo do zasiłku stanowiły 16,9% - 800 osób.

W dalszej części przedstawiono jak kształtował się poziom osób bezrobotnych w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz zaobserwowane tendencje w odniesieniu do roku ubiegłego.

Na koniec Pan Włodzimierz Ratke poinformował, iż w odniesieniu do roku poprzedniego nastąpił wzrost liczby ofert pracy o 26,6% tj. o 394 oferty oraz o trudnościach w ich zagospodarowaniu. Wynika to z tego, iż niejednokrotnie jedynym celem zarejestrowania się danej osoby w ewidencji osób bezrobotnych jest potrzeba posiadania ubezpieczenia zdrowotnego lub potrzeba pobierania świadczeń z opieki społecznej.

2. Zaopiniowanie propozycji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok.

Pani Krystyna Wawrzyniak - Dyrektor PUP przedstawiła propozycję planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok.

Dnia 7 grudnia br. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał informację z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu o przyznaniu na 2013 rok z Funduszu Pracy kwoty w wysokości 3.667,1 tys. zł na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, tj. o 910,4 tys. zł więcej w porównaniu do 2012 roku.

Informacja ta stanowiła podstawę do opracowania propozycji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok, w której założono aktywizację 749 osób bezrobotnych (w tym 636 osób do skierowania w 2013 roku).

Największą kwotę zaplanowano na realizację staży, ponieważ to forma najbardziej preferowana zarówno przez pracodawców, jak i osoby bezrobotne a corocznie w ramach tej formy aktywizowanych jest najwięcej osób bezrobotnych.

W ramach środków przewidzianych na szkolenia zawodowe zaplanowano szkolenie grupowe z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz szkolenia indywidualne, zgodne ze składanymi wnioskami osób bezrobotnych.

Pozostałe szkolenia grupowe - których  kierunki sprecyzowane zostaną na początku 2013 roku -  planuje się realizować w ramach projektu systemowego.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawiony projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych na 2013 rok.

3.        Rozpatrzenie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu dowodów przedstawionych przez Pana Dariusza Jackowskiego – Zastępcę Dyrektora PUP  Filia w Wieleniu jednogłośnie negatywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 2.349,50 zł nienależnie pobranego świadczenia.

 

4.        Wolne wnioski i głosy.

W wolnych głosach Pan Edward Kulesza – Przedstawiciel Gminy Czarnków zwrócił się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na temat uczestnictwa członków PRZ w pracach „komisji do spraw rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie jednorazowych środków  na podjęcie działalności gospodarczej,  w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”.

W odpowiedzi Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak wyjaśniła, iż w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie obowiązuje nowe zarządzenie w sprawie powołania „Zespołu do spraw rozpatrywania i opiniowania wniosków o przyznanie jednorazowych środków  na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego”, w skład którego wchodzą wyłącznie pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie oraz Filii PUP w Wieleniu i Trzciance.

Na koniec Pan Roman Bytyń - Przedstawiciel Związku Pracodawców Prywatnych  „Lewiatan” zwrócił się z prośbą, aby omawiane na posiedzeniu PRZ materiały były wcześniej przesyłane celem zapoznania się z nimi.

Przewodniczący PRZ - Pan Bogdan Tomaszewski poinformował, iż tak jest w zwyczaju, tylko
w wyjątkowych sytuacjach materiały zostają przedstawione dopiero na posiedzeniu PRZ.

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

 

Protokolant: Katarzyna Jessa             

 

Metryka

  • opublikował: Mariusz Bakiera
    data publikacji: 2013-02-04 13:42
  • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
    ostatnia modyfikacja: 2013-02-04 15:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 4874
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2013-02-04 15:24