Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Staże

Kto i na jaki okres może zostać skierowany do odbycia stażu?

 • Bezrobotny może być skierowany do odbywania stażu do pracodawcy jak i do przedsiębiorcy.
 • Proponowany okres odbywania stażu nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Na staż można skierować bez nawiązywania stosunku pracy przez okres do 12 miesięcy bezrobotnego:

 • do 25 roku życia
 • który nie ukończył 27 roku życia, będącego w okresie 12 miesięcy od dnia określonego w dyplomie, świadectwie lub innym dokumencie poświadczającym ukończenie szkoły wyższej.

Podstawa odbywania stażu

 • staże odbywają się na podstawie umowy zawartej przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą, według programu określonego w umowie,
 • dopiero wówczas osoby bezrobotne spełniające kryteria zostają skierowane przez powiatowy urząd pracy do odbycia stażu.

Stypendium dla bezrobotnego z tytułu odbywania stażu

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 100% zasiłku ( art. 72 ust. 1), wypłacane przez powiatowy urząd pracy na podstawie wydanej decyzji;
 • Za okres, za który przysługuje stypendium z tytułu stażu, zasiłek nie przysługuje.

Prawo do urlopu

 • Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu.
 • Za dni wolne przysługuje stypendium.

Utrata statusu bezrobotnego

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaostrza przepisy dotyczące utraty statusu bezrobotnego.

Z dniem 1 listopada 2005r. pozbawione statusu bezrobotnego na okres 90 dni będą osoby:

 • które odmówiły bez uzasadnionej przyczyny wykonywania stażu;
 • które z własnej winy przerwały odbywanie stażu;

Przerwanie stażu

 • na wniosek bezrobotnego powiatowy urząd pracy może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie stażu w przypadku nie realizowania przez pracodawcę warunków odbycia stażu, po wysłuchaniu pracodawcy
 • na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Obowiązki bezrobotnego skierowanego do odbycia stażu

 • Przestrzega ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy, regulaminu obowiązującego w zakładzie pracy;
 • sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem stażu oraz stosuje się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • na liście obecności potwierdza swoją obecność na stanowisku pracy,
 • sporządza sprawozdanie z przebiegu stażu zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, (art. 53 ust. 5 ustawy), przedkłada w powiatowym urzędzie pracy tę opinię wraz z kartą sprawozdania z przebiegu stażu;

Obowiązki pracodawcy, u którego bezrobotny odbywa staż

 • zapoznaje bezrobotnego z programem stażu,
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapoznaje bezrobotnego z regulaminem obowiązującym w zakładzie pracy;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje powiatowy urząd pracy o przypadkach przerwania odbywania stażu, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności osoby bezrobotnej oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • wydaje bezrobotnemu opinię, (art.53 ust. 5 ustawy), niezwłocznie po zakończeniu stażu;
 • sporządza listę obecności dla skierowanego bezrobotnego na każdy miesiąc, na której bezrobotny potwierdza swoją obecność na stanowisku pracy, pracodawca przedkłada ją w powiatowym urzędzie pracy nie później niż do 5 dnia kalendarzowego następnego miesiąca, potwierdzoną przez opiekuna stażu;

SŁOWNICZEK

 • bezrobotny do 25 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który do dnia zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy nie ukończył 25 roku życia;
 • działalność gospodarcza - jest to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły; z wyłączeniem działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
 • pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika;
 • przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz mniemającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która zawodowo we własnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą;
 • staż - oznacza to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą;

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2010-10-22 10:08
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-02 14:51

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9299
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-11-02 14:51:06