Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Powiatowa Rada Rynku Pracy:

Powiatowa Rada Rynku Pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty powiatu w zakresie polityki rynku pracy.
Funkcjonowanie rad zatrudnienia reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy  art. 22 i 23 USTAWY z dnia 20 kwietnia 2004r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy w sprawie rad zatrudnienia (Dz. U. 2004r. Nr 99, poz. 1001 o radach rynku pracy).
Ustawa stanowi, że polityka rynku pracy, realizowana przez władze publiczne, oparta jest na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Jedną z form takiej współpracy jest działalność rad rynku pracy, podejmowana na szczeblu centralnym ( Naczelna Rada Rynku Pracy ), województwa (wojewódzkie rady rynku pracy) i powiatu ( powiatowe rady rynku pracy ).

 

Do zakresu działania powiatowych rad rynku pracy należy w szczególności:

 

 1. Inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia w powiecie,
 2. Ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. Opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 4. Składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 5. Ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie zatrudnienia okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 6. Delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej w liczbie równej co najmniej połowie składu komisji dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 7. Opiniowanie wniosków o odwołanie lub wnioskowanie o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 8. Delegowanie przedstawiciela do wojewódzkiej rady zatrudnienia,
 9. Opiniowanie refundowania z Funduszu Pracy kosztów szkoleń specjalistycznych pracowników zagrożonych zwolnieniem z przyczyn dot. zakładu pracy, oraz wynagrodzeń bezrobotnego, zatrudnionego w miejsce skierowanego na szkolenie pracownika, na wniosek pracodawcy, który utworzył fundusz szkoleniowy.

 

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę powiatu spośród działających na terenie powiatu :

 

 1. Terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji związkowej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 2. Terenowych struktur każdej reprezentatywnej organizacji pracodawców w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych;
 3. Społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
 4. Jednostek samorządu terytorialnego;
 5. Organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13547
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-02-13 07:17:45