Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 1/2016 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 29 stycznia 2016 roku

Posiedzeniu przewodniczyła wiceprzewodnicząca Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Beata Rączka, która otworzyła posiedzenie PRZ i powitała członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 11 na 14 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępca Dyrektora PUP Dariusz Jackowski, Marzena Jackowska Kierownik Filii w Trzciance oraz Monika Szymanowicz Kierownik CAZ w Czarnkowie.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2015 roku.
 2. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2015 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2016 r.
 4. Zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2016 roku.
 5. Informacja z realizacji programu specjalnego w 2015 roku.
 6. Informacja o realizacji kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2015r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 7. Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia.
 8. Rozpatrzenie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.
 9. Wolne wnioski i głosy.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2015 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawiła Pani Krystyna Wawrzyniak – Dyrektor PUP, która omówiła zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformowała jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec listopada 2015 roku.

Przedstawiono informację z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2015 rok

Pani Monika Szymanowicz – Kierownik CAZ w Czarnkowie przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2015r. Poinformowała, iż w analizie uwzględniono aktywizację osób bezrobotnych w ramach wszystkich posiadanych w 2015 roku środków (środki Funduszu Pracy przyznane algorytmem, środki Funduszu Pracy pozyskane z rezerwy Ministra, środki przyznane na realizację projektów pozakonkursowych, środki na kontynuację projektów konkursowych POKL - współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego).

W 2015 roku urząd dysponował środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 10 412,0 tys. zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 10 269,2 tys. zł, tj. 98,63% planu finansowego. W porównaniu do roku 2014 środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych były wyższe o kwotę 231,6 tys. zł. tj. o 1,3% (rok 2015 – 10 412,0 tys. zł, rok 2014 – 10 280,4 tys. zł).

W ramach posiadanych środków zaplanowano w 2015 r. objąć programami aktywizacyjnymi 1470 osób bezrobotnych. Zaktywizowano ogółem 1604 osoby bezrobotne, z których 1349 zostało skierowanych w 2015 r. tj. o 134 osoby – 9,1 % więcej niż założono.

W porównaniu do 2014 r. nastąpił spadek liczby zaktywizowanych bezrobotnych o 168 osób (z 1772 osób w 2014 r. do 1604 osób w 2015 r.).

Zaopiniowano projekt planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2016 r.

Pani Monika Szymanowicz – Kierownik CAZ w Czarnkowie poinformowała, iż decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawiadamiającą o ustalonych na 2016 rok kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 8 404,0 tys. zł. Z tego kwotę ustalona algorytmem w wysokości 2 946,7 tys. zł, na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (WRPO) 1 253,6 tys. zł,
 • Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) 2 547,4 tys. zł,

na finansowanie refundacji pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne za zatrudnienie bezrobotnych do 30 roku życia 1 656,3 tys. zł.

Limit środków na 2016 r. jest obciążony zobowiązaniami z umów zawartych w 2015 r. w wysokości 1 134 135 zł (stan na 31.12.2015r.).

W ramach propozycji planu finansowo-rzeczowego założono aktywizację 1052 osób bezrobotnych, w tym 820 osób do skierowania w 2016 r.

Oprócz aktywizacji w ramach takich działań jak prace interwencyjne, staże, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, założono także nowe formy jak bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe czy trójstronne umowy szkoleniowe.

W planie zabezpieczono także środki na realizację programu specjalnego.

Na koniec grudnia 2015 r. liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wynosiła 2 705 osób, w tym ustalony profil pomocy miało 2 620 osób:

 • profil I – 47 osób – 1,8%
 • profil II – 1749 osób – 66,8%
 • profil III – 824 osoby – 31,4%.

Dla osób z III profilem pomocy usługi i instrumenty rynku pracy, takie jak staże, prace interwencyjne, roboty publiczne, prace społecznie użyteczne dostępne są wyłącznie w ramach programu specjalnego – i takie formy aktywizacji planowane są do realizacji w ramach programu specjalnego w 2016 roku.

Z dniem 01.01.2016r. wprowadzono nową formę aktywizacji osób bezrobotnych, która obowiązuje w latach 2016-2018.

Jest to refundacja pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości nieprzekraczającej kwoty minimalnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 150 f ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy).

Środki finansowe na wsparcie zatrudnienia są limitowane i przyznawane decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Limit na realizację tej formy został określony na kwotę 1 656 300,00 zł w roku 2016 r. Zaplanowano aktywizację 72 osób bezrobotnych do 30 roku życia. Ze względu na duża liczbę zarejestrowanych bezrobotnych do 30 r. ż. (855 osób na koniec grudnia 2015 r.), określa się priorytet w kierowaniu osób bezrobotnych, dla których zatrudnienie w ramach nowej formy stanowić będzie pierwszą pracę lub pracowały przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.

Pani Grażyna Kasperczak - Przedstawiciel Miasta i Gminy Trzcianka zadała pytanie czy zaplanowane roboty publiczne będą tylko i wyłącznie w ramach programu specjalnego? Zapotrzebowanie gmin na roboty publiczne jest większe niż jest uwzględnione w planie finansowym na aktywizację osób bezrobotnych w 2016 r.

W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż urzędy mogą ubiegać się o pracowników w ramach prac interwencyjnych.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2016 roku (11 głosów pozytywnych na 11 obecnych członków rady).

W planie zabezpieczono także środki na realizację programu specjalnego w 2016r. W związku z ogłoszonym naborem wniosków planowane jest przygotowanie programu specjalnego dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Szczegółowo o złożeniach programu specjalnego powiedziała Pani Monika Szymanowicz. Celem programu specjalnego jest zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 82 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy, poprzez:

 • podniesienie praktycznych umiejętności podczas odbywania stażu oraz zatrudnienie po zakończeniu stażu,
 • ułatwienie powrotu na rynek pracy poprzez zatrudnienie przez pracodawcę w ramach prac interwencyjnych ,
 • ponowną aktywizację zawodową w ramach robót publicznych, a następnie zatrudnienie.
 • ponowną aktywizację zawodową poprzez skierowanie do prac społecznie-użytecznych, a następnie zatrudnienie.

Działania te uzupełnione będą specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie w formie:

 • warsztatów psychologiczno-motywujących dla wszystkich uczestników programu,
 • ryczałtów na przejazdy do miejsca odbywania stażu,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 2000 zł za uczestnika, zatrudnionego po odbyciu stażu przez okres co najmniej 3 miesięcy w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 2000 zł za uczestnika zatrudnionego po zakończeniu prac interwencyjnych przez okres 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1000 zł za uczestnika, zatrudnionego po zakończeniu robót publicznych przez okres 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 500 zł za uczestnika, zatrudnionego po zakończeniu prac społecznie-użytecznych na co najmniej 1/2 etatu przez okres 1 miesiąca.

Budżet programu specjalnego wynosi 500 880 zł.

Program specjalny będzie finansowany ze środków Funduszu Pracy na rok 2016 w ramach limitu 10% wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w roku poprzednim programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej.

Termin realizacji: luty 2016 r. – grudzień 2016 r.

Zgodnie z art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, programy specjalne realizowane są po zaopiniowaniu przez powiatową radę zatrudnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 7 pkt 1 ustawy, Powiatowa Rada Zatrudnienia opiniuje celowość realizacji programu specjalnego, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 • koszty realizacji programu specjalnego, w tym koszty poszczególnych przedsięwzięć.

Wobec braku pytań w przeprowadzonym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2016 roku programu specjalnego. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 11 głosów pozytywnych na 11 obecnych członków rady.

Zaopiniowano kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2016 roku

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przedstawił propozycje kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2016 roku wyjaśniając jednocześnie, iż opracowano je m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w zakładach pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 2015 roku, potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez: osoby uprawnione do szkoleń, zakłady pracy.

Pan Roman Bytyń – Przedstawiciel Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” zadał pytanie, czy pracodawcy są chętni z skorzystania szkoleń w ramach umów trójstronnych? Jeżeli będzie duże zainteresowania to czy jest możliwość przesunięć w planie finansowym?

W odpowiedzi Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak wyjaśniła, iż jest możliwość zmian w planie finansowym, w ciągu roku, pod potrzeby rynku.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2016 roku.

Informacja z realizacji programu specjalnego w 2015 roku

Dnia 29 stycznia 2015 roku została podjęta przez Powiatową Radę Zatrudnienia uchwała w sprawie zaopiniowania celowości realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2015 roku programu specjalnego, a następnie 28 sierpnia 2015 r. uchwała w sprawie zaopiniowania zmian w programie specjalnym.

Celem programu specjalnego było zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 85 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy poprzez:

podniesienie praktycznych umiejętności i kwalifikacji zawodowych podczas odbywania szkolenia i stażu oraz zatrudnienie po zakończeniu szkolenia lub stażu, utworzenie nowych miejsc pracy przez pracodawców, którym zrefundowano koszty wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy, ponowną aktywizację zawodową w ramach robót publicznych, a następnie zatrudnienie.

Działania te uzupełnione zostały specyficznymi elementami wspierającymi zatrudnienie w formie:

 • warsztatów psychologiczno-motywujących dla wszystkich uczestników programu,
 • ryczałtów na przejazdy na warsztaty, szkolenia i staże,
 • talonów na zakup roweru, umożliwiającego dojazd do pracy,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1000 zł za uczestnika, zatrudnionego po odbyciu stażu,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1000 zł miesięcznie za skierowanego uczestnika, zatrudnionego w ramach refundacji wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy przez okres 3 miesięcy,
 • zwrotu pracodawcy części kosztów wynagrodzenia i ZUS w wys. 1000 zł miesięcznie za uczestnika, zatrudnionego po zakończeniu robót publicznych przez okres 3 miesięcy.

W celu wykorzystania powstających wakatów i umożliwienia udziału w programie kolejnym osobom, do udziału w programie zostały kierowane kolejne kwalifikujące się osoby.

Łączna liczba uczestników programu to 106 osób, przy niezmiennym koszcie realizacji całego programu.

Budżet programu specjalnego pozostaje bez zmian i wynosi 1 133 100,00 zł, w tym:

 • 677 570,00 zł - 10% wysokości środków Funduszu Pracy przeznaczonych na finansowanie w roku poprzednim programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej,
 • 432 500,00 zł - wnioskowana kwota z rezerwy Funduszu Pracy,
 • 23 030,00 zł - środki własne Funduszu Pracy na rok 2016.

Termin realizacji: marzec 2015 r. – kwiecień 2016 r.

Zgodnie z art. 66a ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, programy specjalne realizowane są po zaopiniowaniu przez powiatową radę zatrudnienia.

Zgodnie z art. 22 ust. 7 pkt 1 ustawy, Powiatowa Rada Zatrudnienia opiniuje celowość realizacji programu specjalnego, biorąc pod uwagę w szczególności:

 • liczbę osób objętych programem i kryteria doboru tych osób,
 • zakładane rezultaty programu specjalnego, w tym przewidywaną efektywność kosztową i zatrudnieniową,
 • koszty realizacji programu specjalnego, w tym koszty poszczególnych przedsięwzięć.

Ze względu na fakt, że zmianie uległa liczba osób objętych programem i koszty realizacji poszczególnych przedsięwzięć w programie specjalnym, podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2015 roku programu specjalnego. Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 11 głosów pozytywnych na 11 obecnych członków rady

Informacja o realizacji kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2015r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji KFS w 2015r. Łącznie w 2015 roku urząd pracy na finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego wydatkował kwotę 430 tys. zł.

Do Powiatowego Urzędu Pracy wpłynęło 61 wniosków pracodawców o realizacje KFS.

W 2015 r. zawarto umowy z 32 firmami z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

17 pracodawców i 291 pracowników w wieku 45 lat i więcej zostało objętych kształceniem ustawicznym z tego 295 różnego rodzaju szkoleniami i kursami oraz 9 osób podjęło studia podyplomowe.

Na wymienione zadania wydatkowano odpowiednio:

 • studia podyplomowe - 29.220 zł.
 • badania lekarskie - 125 zł.
 • kursy realizowane z inicjatywy pracodawcy – 301.415 zł.
 • egzaminy - 9.240 zł.

Co się zmieniło na rok 2016?

Procedury pozyskiwania środków w 2016 roku przez zakłady pracy nie uległy zmianie.

Ze względu na zmianę przeciętnego wynagrodzenia, zmianie uległa wysokość do której można finansować kształcenie jednego uczestnika tj., do 11 685,00 zł (300% p.w. w kw.).

Zniesiono kryterium wieku 45 + uczestnika kształcenia. Natomiast wprowadzono 3 priorytety wydatkowania środków, co oznacza, że urzędy pracy będą przyznawać wsparcie w pierwszej kolejności pracodawcom, których wnioski spełniają wymagania określone przynajmniej w jednym
z przyjętych priorytetów:

 • Priorytet pierwszy - wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Czas trwania kursu w zakresie kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania nie ma w tym wypadku znaczenia. Zakres kształcenia/szkolenia nie musi być tematycznie związany z głównym obszarem działalności wnioskującego, natomiast w/w priorytet nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tak zwanych kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych),
 • Priorytet drugi - wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej. Zatem, pierwszeństwo w uzyskaniu wsparcia będą mieć pracodawcy, którzy wnioskować będą o środki KFS na kształcenie ustawiczne osób z 15 letnim stażem pracy w ww. trudnych warunkach i bez prawa do emerytury pomostowej (są to osoby, które pracę w tych warunkach rozpoczęły po 1 stycznia 1999 r.).
 • Priorytet trzeci - wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów,
  o których mowa w art. 150f ust. 1* ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Pracodawcy, którzy otrzymają na podstawie art. 150f ustawy o promocji zatrudnienia (…) refundacje kosztów pracy młodych ludzi do 30 r. życia, w pierwszej kolejności będą mieli możliwość skorzystania ze środków KFS na sfinansowanie kształcenia ustawicznego tych osób.

Powiatowy Urząd pracy w Czarnkowie z chwilą otrzymania decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej o przyznaniu limitu środków KFS na 2016 rok - ogłosi na stronie internetowej www.pupczarnkow.pl nabór wniosków o dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców.

Wstępnie ustalony limit na 2016 r. wynosi 294 tys. zł.

Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia

Pozytywnie zaopiniowano kierunek kształcenia proponowany przez Zespół Szkół im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp., który zamierza wdrożyć kształcenie na poziomie technikum w zawodzie technik automatyk sterowania ruchem kolejowym.

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu w uzasadnieniu poinformował, iż z przedstawionej analizy danych statystycznych w latach 2014-2015 wynika, iż w pierwszym półroczu 2014 roku zarejestrowała się jedna osoba bezrobotna w tym zawodzie, absolwent Technikum Kolejowego w Krzyżu Wlkp., jak również nie zgłoszono żadnej oferty pracy, w okresie 2014-2015 dla absolwentów w tym zawodzie. Nie oznacza to jednak, iż nie ma zapotrzebowania na osoby w tym zawodzie, mogą być one bowiem rekrutowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.. Krzyż Wlkp. jest ważnym węzłem kolejowym w Polsce. Przez stację Krzyż przechodzą dwie ważne w kraju linie kolejowe: linia kolejowa nr 351 łącząca Szczecin z Poznaniem oraz niezelektryfikowana linia kolejowa nr 203 (dawniej Pruska Kolej Wschodnia) łącząca Tczew ze stacją graniczną Küstrin Kietz w Niemczech.

Obrady opuścili panowie Marek Tchórzka i Artur Oto.

Rozpatrzono wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przedstawił wniosek mieszkanki Krzyża Wlkp., której decyzją Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego stypendium w kwocie 950,90 zł brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów i wyjaśnień przychylili się do złożonego wniosku i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 950,90 zł nienależnie pobranego świadczenia (9 głosów pozytywnych na 9 obecnych członków rady).

Pani Marzena Jackowska – Kierownik Filii w Trzciance przedstawiła wniosek mieszkanki Trzcianki, którą decyzją Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego stypendium w kwocie 3.018,30 zł brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów i wyjaśnień przychylili się do złożonego wniosku i jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzeniu kwoty 3.018,30 zł nienależnie pobranego świadczenia (9 głosów pozytywnych na 9 obecnych członków rady).

Drugą sprawą przedstawioną przez Panią Marzenę Jackowską – Kierownika Filii w Trzciance był wniosek o umorzenie spłaty dotacji zmarłego męża.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o przesunięcie wniosku na następne posiedzenie PRZ celem, uzupełnienia o informacje dot.:

 • sytuacji materialnej poręczycieli udzielonej dotacji oraz
 • stanu zakupionego sprzętu do prowadzenia działalności (9 głosów pozytywnych na 9 obecnych członków rady).

Wolne wnioski i głosy

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Podpis protokolanta: Katarzyna Jessa

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2016-05-20 07:18
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-20 07:24

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12369
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-20 07:24:04