Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Deklaracja dostępności

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowy Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Data publikacji strony internetowej: 2010-12-31. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-11-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Ponad 70 z opublikowanych dokumentów (np. plików PDF) nie zawiera warstwy tekstowej - będą sukcesywnie poprawiane. W strukturze Biuletynu znajduje się 18 podstron których nazwy powtarzają się i/lub nie posiadają sensu poza kontekstem (którym są ich nadrzędne strony) - nazwy stron będą sukcesywnie uzupełniane.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-10-14. Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-04-09.

Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: extranet Joanna Paździerska.

Skróty klawiaturowe

Na niniejszej stronie internetowej dostępne są następujące skróty klawiszowe umożliwiające nawigację bez potrzeby używania urządzeń wskazujących (np. myszki):

 • 0 - wywołanie podstrony zawierającej niniejszą "Deklarację dostępności",
 • 1 - wywołanie strony głównej,
 • 2 - przejście do menu głównego,
 • 3 - przejście do treści strony,
 • 4 - wywołanie podstrony z mapą strony,
 • 5 - przejście do wyszukiwarki,
 • 6 - przejście do ułatwienia dostępności,
 • 8 - wywołanie strony w wersji graficznej.

Sposób użycia klawiszy dostępu jest zależny od posiadanego systemu operacyjnego:

 • Windows
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Edge / Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • Linux
  • Mozilla Firefox: Shift + Alt + litera/cyfra
  • Opera: Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Google Chrome/Brave: Alt + litera/cyfra
 • macOS
  • Safari: Ctrl + litera/cyfra
  • Mozilla Firefox: Shift + Ctrl + litera/cyfra
  • Opera: Ctrl + Alt + litera/cyfra (wymagany stosowny dodatek np. Accesskey Shortcuts)
  • Internet Explorer: Alt + litera/cyfra a następnie Enter
  • Google Chrome/Brave: Ctrl + Option + litera/cyfra

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mariusz Bakiera, mariusz.bakiera@pupczarnkow.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 672 538 580. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie siedziba w Czarnkowie

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Orłowskiego 1. Przed budynkiem wyznaczono dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Nawierzchnia przed wejściem głównym jest utwardzona. Do wejścia nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich. Przed drzwiami głównymi znajduje się 12 stopni schodowych pokrytych płytkami antypoślizgowymi i podest. Schody zostały wyposażone w poręcz. Pracownik PUP Czarnków schodzi do klienta z niepełnosprawnością ruchową po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta. Kontakt z PUP Czarnków możliwy jest poprzez: napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1, 64-700 Czarnków;

 • wysłanie maila na adres e-mail: pocz@praca.gov.pl,
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 67 255 37 16 i +48 67 255 37 17,
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku na pierwszym i ostatnim stopniu schodów jest oznaczenie kontrastowe. W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Trzciance

Budynek od ulicy 27 stycznia posiada zamontowany podnośnik dla osób z niepełnosprawnością ruchową umożliwiający swobodny dostęp na parter budynku, na którym znajduje się Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru. Dla osób chcących załatwić sprawy z zakresu Powiatowego Urzędu Pracy zorganizowany jest punkt obsługi na parterze budynku. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta. Kontakt z PUP Czarnków Filia w Trzciance możliwy jest poprzez:

 • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, Filia w Trzciance, ul. 27 Stycznia 42, 64-980 Trzcianka,
 • wysłanie maila na adres e-mail: pocztr@praca.gov.pl,
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 67 216 36 49, +48 67 216 36 58, tel: +48 67 216 36 42,
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania.

Dla osób na wózkach dostępny jest hol na parterze budynku. W budynku nie ma windy. Brak również toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie Filia w Trzciance nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. Wewnątrz budynku brak oznaczenia kontrastowego. W Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie Filia w Trzciance można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie Filia w Wieleniu

Do budynku prowadzi wejście od ulicy Międzyleskiej. Budynek Filii znajduje się na poziomie półpiętra. Przed drzwiami głównymi znajduje się 12 stopni schodowych i podest. Schody zostały wyposażone w poręcz i wycieraczki antypoślizgowe. Nie ma podjazdu dla wózków inwalidzkich, ale aby ułatwić osobie niepełnosprawnej - mającej trudności z samodzielnym wejściem do budynku - kontakt z pracownikiem Urzędu po lewej stronie schodów wejściowych na balustradzie został zamontowany włącznik sygnalizacji dźwiękowej. Po zawiadomieniu przez osobę wnioskującą o konieczności obsługi klienta z niepełnosprawnością ruchową pracownik schodzi do klienta. Kontakt z PUP Czarnków Filia w Wieleniu możliwy jest poprzez:

 • napisanie pisma/złożenie wniosku na adres: Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, Filia w Wieleniu, ul. Międzyleska 4,64-730 Wieleń,
 • wysłanie maila na adres e-mail: poczwi@praca.gov.pl,
 • skontaktowanie się telefonicznie lub przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: +48 67 256 14 09, +48 67 256 13 44,
 • skontaktowanie się osobiście zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania. 

W budynku nie ma windy bowiem wszystkie pomieszczenia biurowe znajdują się na jednym poziomie, jedynie salka szkoleniowa znajduje się na poziomie piwnicy, do której prowadzi podjazd/zjazd dla wózków inwalidzkich. W budynku brak toalety dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem brak miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W Powiatowym Urzędzie Pracy nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również druku (napisów) powiększonego dla osób niewidomych i słabowidzących. W Powiatowym Urzędzie Pracy można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Metryka

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2022-11-17 10:45
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2024-04-09 08:49

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9935
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-09 08:49:50