Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Status bezrobotnego przysługuje osobie, która: 

 1. Nie jest zatrudniona tzn. nie wykonuje pracy na podstawie stosunku pracy, stosunku służbowego oraz umowy pracę nakładczą.
 2. Nie wykonuje innej pracy zarobkowej lub nie świadczy usług na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych).
 3. Jest zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia:
  • w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, albo innej  pracy zarobkowej.
  • w połowie wymiaru czasu pracy - w przypadku osoby niepełnosprawnej, której stan zdrowia pozwala na podjęcie zatrudnienia.
 4. Nie uczy się w szkole, z wyjątkiem nauki w szkole dla dorosłych lub przystępującej do egzaminu eksternistycznego z  zakresu tej szkoły lub w szkole wyższej, gdzie studiuje w formie studiów niestacjonarnych.
 5. Ukończyła 18 lat.
 6. Nie ukończyła 60 lat - kobieta, a mężczyzna 65.
 7. Nie nabyła prawa do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, renty szkoleniowej, renty socjalnej renty rodzinnej w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę albo po ustaniu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, zaprzestaniu prowadzenia pozarolniczej działalności, nie pobiera nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego  lub zasiłku w  wysokości zasiłku macierzyńskiego.
 8. Nie pobiera na podstawie przepisów o pomocy społecznej zasiłku stałego.
 9. Nie pobiera na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, świadczenia pielęgnacyjnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania.
 10. Nie jest właścicielem lub posiadaczem samoistnym lub zależnym nieruchomości rolnej, w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, o powierzchni użytków rolnych przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
 11. Nie uzyskuje przychodów podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym z działów specjalnych produkcji rolnej, chyba że dochód z działów specjalnych produkcji rolnej, obliczony dla ustalenia podatku dochodowego od osób fizycznych, nie przekracza wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 2 ha przeliczeniowych ustalonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie przepisów o podatku rolnym, lub nie podlega ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym z tytułu stałej pracy jako współmałżonek lub domownik w takim gospodarstwie.
 12. Nie złożyła wniosku o  wpis do ewidencji działalności gospodarczej albo po złożeniu wniosku o wpis:
  • zgłosiła do ewidencji działalności gospodarczej wniosek o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął, albo
  • nie upłynął jeszcze okres do, określonego we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, dnia podjęcia działalności gospodarczej.
 13. Nie podlega, na podstawie odrębnych przepisów, obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, z wyjątkiem ubezpieczenia społecznego rolników.
 14. Nie jest tymczasowo aresztowana lub nie odbywa kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem kary pozbawienia wolności odbywanej poza zakładem karnym w systemie dozoru elektronicznego.
 15. Nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę, z wyłączeniem przychodów uzyskanych z tytułu odsetek lub innych przychodów od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.
 16. Nie pobiera po ustaniu zatrudnienia świadczenia szkoleniowego.
 17. Zarejestrowała się we właściwym dla miejsca zameldowania (stałego lub czasowego) - powiatowym urzędzie pracy lub - gdy nie posiada zameldowana - w powiatowym urzędzie pracy, na którego obszarze działania przebywa.

 

Utrata statusu bezrobotnego


Status bezrobotnego traci osoba zarejestrowana gdy:

 1. Nie spełnia warunków określonych w definicji bezrobotnego.
 2. Otrzymała pożyczkę z PFRON lub instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności pozarolniczej lub rolniczej, albo otrzymała jednorazowo środki z Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności.
 3. Otrzymała jednorazowo środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub z instytucji z udziałem środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej lub na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu otrzymania środków na podjęcie działalności lub na wniesienie wkładu.
 4. Rozpoczęła realizację indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisała kontrakt socjalny, o którym mowa w art. 50 ust. 2 pkt 2; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu rozpoczęcia realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego.
 5. Odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie lub poddania się badaniom lekarskim lub psychologicznym, mającym na celu ustalenie zdolności do pracy lub udziału w innej formie pomocy określonej w ustawie; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia odmowy na okres:
  • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
  • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
  • 270 dni w przypadku trzeciej i każdej kolejnej odmowy.
 6. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy w wyznaczonym terminie i nie powiadomiła w okresie do 7 dni o uzasadnionej przyczynie tego niestawiennictwa (utrata statusu od dnia niestawienia się w powiatowym urzędzie pracy w zależności od liczby niestawiennictw na okres  wskazany w pkt 5).
 7. Nie stawiła się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.
 8. Złożyła wniosek o pozbawienie statusu bezrobotnego.
 9. Z własnej winy przerwała szkolenie, staż lub wykonywanie prac społecznie użytecznych lub inną formę pomocy określoną w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od dnia przerwania na okres wskazany w pkt 5.
 10. Po skierowaniu nie podjęła szkolenia, przygotowania zawodowego dorosłych, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie - pozbawienie statusu bezrobotnego następuje od następnego dnia po dniu skierowania na okres wskazanyw pkt 5.
 11. Pozostaje niezdolna do pracy wskutek choroby lub przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego przez nieprzerwany okres 90 dni, przy czym za okres nieprzerwany uważa się również okresy niezdolności do pracy wskutek choroby oraz przebywania w zakładzie lecznictwa odwykowego w sytuacji, gdy każda kolejna przerwa między okresami niezdolności do pracy wynosi mniej niż 30 dni kalendarzowych; pozbawienie statusu bezrobotnego następuje z upływem ostatniego dnia wskazanego okresu 90-dniowego.
 12. Nie przedstawiła zaświadczenia o niezdolności do pracy wskutek choroby(na druku ZUS ZLA).
 13. Z własnej winy przerwała program przygotowania zawodowego dorosłych, nie przystąpiła do egzaminu kwalifikacyjnego, czeladniczego lub sprawdzającego.

 

Utrata statusu bezrobotnego powoduję utratę świadczeń należnych bezrobotnemu.

 

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9640
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-04-15 07:52:53