Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 1/2014
z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie
z dnia 30 stycznia 2014 roku

Posiedzeniu przewodniczyła wiceprzewodnicząca PRZ Beata Rączka, która otworzyła posiedzenie PRZ i powitała członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 13 na 16 członków (co oznacza,
że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Tadeusz Kasprzak.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

1.      Zaopiniowanie nowego kierunku kształcenia.
2.      Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2013 rok.
3.      Zaopiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2014 r.
4.      Zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2014 roku.
5.      Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2013 roku.
6.      Przedstawienie zadań i możliwości wynikających z ustawy z dnia 11 października 2013r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 1291).
7.      Rozpatrzenie wniosku o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.
8.      Wolne wnioski i głosy.

W trakcie spotkania:

1.      Pozytywnie zaopiniowano kierunek kształcenia proponowany przez Zespół Szkół 
im. Powstańców Wielkopolskich 1918-1919 w Krzyżu Wlkp., który od 01 września 2014r.  wdroży kształcenie na poziomie technikum w zawodzie technik spedytor.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak w uzasadnieniu poinformowała, iż z przedstawionej analizy danych statystycznych w latach 2011-2013 wynika, iż brak w ewidencji osób bezrobotnych osób w ww. zawodzie, jak również brak ofert pracy. Nie oznacza to jednak, iż nie ma zapotrzebowania na osoby w tym zawodzie, mogą być one bowiem rekrutowane przez podmioty agencji zatrudnienia lub bezpośrednio przez komórki kadrowe firm.

Ponadto udostępniono wykaz lokalnych pracodawców branży transportowej, z którego wynika,
iż na lokalnym rynku pracy jest ich blisko 40 dających szansę zatrudnienia osobom w zawodzie technik spedytor.

2.      Przedstawiono informację z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2013 rok.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2013r. Poinformowała, iż podstawowym źródłem finansowania programów dla osób bezrobotnych są środki Funduszu Pracy przyznawane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej  w ramach algorytmu oraz środki na realizację projektu systemowego Poddziałanie 6.1.3 POKL (z rezerwy samorządu województwa wielkopolskiego). Pozostałe źródła finansowania są fakultatywne i pozyskiwane przez urząd pracy np. z rezerwy Ministra lub ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów konkursowych. W 2013 roku urząd dysponował środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 8 797,2 tys. zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 8 711,9 tys. zł, tj. 99,03% planu finansowego. W porównaniu do roku 2012, środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych były wyższe o kwotę 758,6  tys. zł. tj. o 9,4% ( rok 2013 – 8 797,2 tys. zł, rok 2012 – 8 038,6  tys. zł). W ramach posiadanych środków zaplanowano w 2013 r. objąć programami aktywizacyjnymi 1534 osoby bezrobotne. Zaktywizowano ogółem 1 691 osób bezrobotnych,
z których 1 481 zostało skierowanych w 2013 r. tj. o 157 osób – 10,2 % więcej niż założono.
W porównaniu do 2012 r. nastąpił wzrost liczby zaktywizowanych bezrobotnych o 221 osób, na co wpływ miała większa kwota środków finansowych na aktywizację osób bezrobotnych w 2013 r. W wolnych głosach Pan Włodzimierz Albin - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadał pytanie odnośnie efektywności staży. Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż staże jako bardzo dobry instrument rekrutacji kadr w zakładach pracy stanowią największy udział w strukturze wydatków. Dowodzi tego także wysoki wskaźnik efektywności zatrudnieniowej w okresie 3 miesięcy po zakończeniu stażu.

3.      Zaopiniowano projekt planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2014 r.

Pani Krystyna Wawrzyniak - Dyrektor PUP poinformowała, iż w grudniu 2013r. Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie otrzymał decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawiadamiającą o ustalonych na 2014 rok kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 6 753 480 zł. Kwota ta obowiązuje do czasu ustalenia ostatecznych kwot na podstawie ustawy budżetowej na 2014 rok, a obecnie jest niższa o 210 317 zł w porównaniu do roku 2013. Informacja ta stanowiła podstawę do opracowania propozycji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 r. Limit środków na 2013 r. jest obciążony zobowiązaniami z umów zawartych w 2013 r. w wysokości 685 000 zł (stan na 20.01.2014r.).

W ramach propozycji planu finansowo-rzeczowego założono aktywizację 599 osób bezrobotnych. W ramach projektu systemowego założono aktywizację 598 osób, co łącznie daje 1 197 osób do objęcia aktywizacją w 2014 roku.

Ze względu na niską kwotę środków algorytmu w 2014 r. w jego ramach zaplanowano takie formy aktywizacji, jak: roboty publiczne, prace interwencyjne, prace społecznie-użyteczne,
w niewielkim zakresie staże. Pozostałe zadania, jak staże, szkolenia zawodowe grupowe
i indywidualne oraz jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej realizowane będą w ramach projektu systemowego. Realizacja projektu systemowego przebiega wg określonych przez Wojewódzki Urząd Pracy kryteriów dostępu.

Następnie Pani Dyrektor poinformowała o rozpoczęciu realizacji dwóch kolejnych projektów konkursowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania  6.1.1 POKL: ”Wsparcie na starcie” oraz „Aktywni na nowo”. Projekty mają na celu podniesienie aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia dwóch grup osób bezrobotnych, doświadczających największych problemów na rynku pracy. Są to osoby do 30 roku  życia oraz osoby powyżej 50 roku życia.

W wolnych głosach Pan Włodzimierz Albin - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadał pytanie odnośnie szkoleń w Klubie Pracy, czy przygotowują do podjęcia własnej działalności gospodarczej.

W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż podczas miękkich szkoleń w Klubie Pracy osoby zdobywają nowe umiejętności, ale nie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej. Klubowicze:

 • poznają techniki autoprezentacji, asertywnego zachowania i myślenia,
 • poznają tajniki pomagające w odnalezieniu się na rynku pracy,
 • poznają metody pozwalające przygotować się do efektywnej rozmowy z pracodawcą.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 roku.

Plan finansowo-rzeczowy aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 roku został zatwierdzony na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia dnia 30 stycznia 2014 roku.

4.      Zaopiniowano kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2014 roku.

Pan Włodzimierz Ratke – Zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie przestawił propozycje kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2014 roku wyjaśniając jednocześnie, iż opracowano je m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w zakładach pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 2013 roku, potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez: osoby uprawnione do szkoleń, zakłady pracy, pośredników pracy, doradców zawodowych, specjalistów ds. rozwoju zawodowego oraz na podstawie efektywności szkoleń zorganizowanych w 2012 r. i I – III kwartale 2013r.

W wolnych głosach Pan Włodzimierz Albin - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadał pytanie, dlaczego niektóre kierunki szkoleń zaplanowanych na 2014r. pokrywają się z wykazem zawodów nadwyżkowych, tj. takich w których liczba osób bezrobotnych reprezentujących dany zawód jest wyższa od liczby zgłoszonych ofert pracy.

W odpowiedzi Pan Tadeusz Kasprzak wyjaśnił, iż zaplanowane szkolenia na 2014 rok - pomimo zbieżnych nazw z zawodami nadwyżkowymi – zostały opracowane w oparciu o zgłoszone przez bezrobotnych potrzeby szkoleniowe i mają na celu wzmocnienie ich szans na podjęcie zatrudnienia poprzez zwiększenie posiadanych umiejętności/kwalifikacji.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2014 roku.

5.      Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2013 roku.

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec listopada 2013 roku.

6.      Przedstawiono zadania i możliwości wynikające z ustawy z dnia 11 października 2013r.

o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 1291).

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak pokrótce zreferowała zasady jakie określa ustawa, do kogo jest skierowana oraz w jakiej sytuacji można korzystać z pomocy oferowanej przez ww. ustawę.

7.      Rozpatrzono wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP  Filia w Wieleniu przestawił dwie sprawy dotyczące umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.

W pierwszej członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów negatywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 576,60 zł brutto nienależnie pobranego świadczenia.

Tymczasem w drugiej sprawie po wysłuchaniu dowodów członkowie PRZ po pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 3.325,30 zł nienależnie pobranego świadczenia.

8.      Wolne wnioski i głosy.

nie zgłoszono

Po wyczerpaniu porządku obrad posiedzenie zostało zakończone.

 

Protokolant: Ewa Marcińczak                             

 

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Marcińczak
  data wytworzenia: 2014.01.31
 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2014-01-31 14:56
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-31 14:57

Rejestr zmian

 • zmieniono 2014-01-31 14:57 przez Łukasz Mazur

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1860
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-09-12 11:49

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1
64-700 Czarnków

Dane kontaktowe

tel: +48 67 255-37-16, +48 67 255-37-17
fax: +48 67 255-37-18

e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
strona internetowa: https://czarnkow.praca.gov.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów: 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 538811
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-06 10:55

Stopka strony