Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Protokół Nr 2/2014
z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia

w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

z dnia 30 czerwca 2014 roku

 

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący PRZ Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 11 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Tadeusz Kasprzak.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Rozpatrzenie wniosku odnośnie umorzenia nienależnie pobranego świadczenia.
 2. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za okres styczeń – maj 2014 r.
 3. Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2014 r.
 4. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2014 r.
 5. Rozpatrzenie dalszych wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Przedstawienie informacji o zmianie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obowiązują od 27 maja 2014r. , w tym w zakresie organizacji i kompetencji rad rynku pracy. 
 7. Wolne wnioski i głosy.

W trakcie spotkania:

1. Rozpatrzono wniosek o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.

Z uwagi na gościnną obecność Naczelnika Wydziału Edukacji w Starostwie Powiatowym
w Czarnkowie Pana Ryszarda Jabłonowskiego w pierwszej kolejności rozpatrzono wniosek Pani, która odbywała staż w tejże jednostce.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów i wyjaśnień przychylili się
do złożonego wniosku i większością głosów pozytywnie zaopiniowali wniosek umorzenia kwoty 6.424,60 zł.

  2. Przedstawiono informację z realizacji planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń - maj 2014 rok.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń – maj 2014r.

Poinformowała, iż na koniec maja 2014 r. dysponowano środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację w 2014 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 7 352,7 tys. zł.

W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 1262 osób bezrobotnych, w tym 1 098 osób skierowanych w 2014 roku. W okresie styczeń – maj 2014 r. aktywizacją objęto 847 osób bezrobotnych, w tym 683 osoby skierowano w 2014 roku. Zaangażowanie środków
w zawartych umowach wg stanu na dzień 31 maja br. wynosi 63,2% planu finansowego na 2014 rok. W okresie styczeń – maj 2014 r. wydatkowano środki w wysokości 1 935,1 tys. zł,
tj. 26,3 % planu finansowego.

W 2014 roku rozpoczęła się również realizacja projektów konkursowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania  6.1.1 POKL  pn. ”Wsparcie na starcie” i  „Aktywni na nowo”. Odbiorcami projektów są osoby bezrobotne do
30 roku  życia oraz powyżej 50 roku życia.

Na dzień dzisiejszy zostały złożone i oczekują na rozstrzygnięcie 2 wnioski o przyznanie dodatkowych środków Funduszu Pracy:

1. na aktywizację osób bezrobotnych do 30 roku życia:

Środki przeznaczone są wyłącznie na finansowanie nowych form aktywizacji wprowadzonych nowelizacją ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązującej od 27 maja br., jak bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe, refundacja składki na ubezpieczenie społeczne, trójstronne umowy szkoleniowe, granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy, świadczenia aktywizacyjne.

Uczestnicy: 100 osób bezrobotnych do 30 roku życia,

Kwota:  503,7 tys. zł,

Termin realizacji: lipiec 2014 – lipiec 2015.

2. na finansowanie zlecania działań aktywizacyjnych:

Zaplanowano objęcie wsparciem 220 osób długotrwale bezrobotnych.

Planowane rozpoczęcie 18- miesięcznego programu – X, XI 2014r.

3. Zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych bezrobociu w 2014 r.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniaka poinformowała, iż do zagospodarowania pozostają wolne środki finansowe przeznaczone pierwotnie na realizację następujących zadań: prace interwencyjne, roboty publiczne i prace społecznie użyteczne oraz szkolenia w Klubie Pracy.

W związku z potrzebą zapewnienia środków na inne efektywne formy wsparcia, zmniejszono rezerwę środków przewidzianą na roboty publiczne. Zmniejszono również kwotę przeznaczoną na prace społecznie użytecznie, w związku z brakiem możliwości uzyskania efektywności po tej formie aktywizacji.

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, obowiązująca od 27 maja br. wprowadziła również ograniczenia w dostępności do ww. form wsparcia. Nowelizacją zniesione zostały również szkolenia w Klubie Pracy. Zachodzi zatem konieczność dokonania zmian w planie finansowo-rzeczowym.

Wolne środki finansowe proponuje się przeznaczyć w przeważającej części na staże dla osób bezrobotnych. Obecnie środki finansowe przeznaczone na staże zostały wyczerpane. Staż jest  formą, w ramach której corocznie aktywizowanych jest najwięcej osób bezrobotnych, ponieważ przy niskim koszcie jednostkowym daje wysoką efektywność zatrudnieniową,
a jednocześnie jest jedną z form najbardziej preferowanych przez pracodawców,
jak i osoby bezrobotne.

Zwiększone zostają również środki finansowe na szkolenia zawodowe, w związku z wnioskami osób bezrobotnych na szkolenia indywidualne, mające na celu podwyższenie kwalifikacji.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych w 2014 roku.

4. Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2014 roku.

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2014 roku.

5. Rozpatrzono dalsze wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP  Filia w Wieleniu przestawił dwie sprawy dotyczące umorzenia nienależnie pobranych świadczeń.

W pierwszej członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o rozłożeniu na raty kwoty 1.040,80 zł.

Tymczasem w drugiej sprawie po wysłuchaniu dowodów członkowie PRZ pozytywnie zaopiniowali wniosek o rozłożenie na raty kwoty 3.950,10 zł nienależnie pobranego świadczenia.

Ostatnią sprawę przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP  Filia w Trzciance.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 5.828,00 zł nienależnie pobranego świadczenia.

6. Przedstawiono informację o zmianie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, które obowiązują od 27 maja 2014r. , w tym w zakresie organizacji i kompetencji rad rynku pracy. 

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż wg znowelizowanej ustawy w miejsce dotychczasowych powiatowych rad zatrudnienia winny zostać powołane powiatowe rady rynku pracy, którymi  członkami mają być powołani przez starostę przedstawiciele działających na terenie powiatu terenowych struktur każdej organizacji związkowej oraz organizacji pracodawców, reprezentatywnych w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji, społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych oraz organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.  Członków rad rynku pracy powołuje się spośród kandydatów zgłoszonych przez organy i organizacje. Do zgłoszenia tymczasem winny być załączone opisy kariery zawodowej kandydata oraz informacje potwierdzające osiągnięcia i doświadczenia w zakresie rynku pracy. Ponadto starosta może powołać w skład rady rynku pracy trzech przedstawicieli spośród organów jednostek samorządu terytorialnego lub nauki o szczególnej wiedzy i autorytecie w obszarze działania tej rady.

W związku z tym, iż ustawodawca pozostawił do decyzji starosty termin powołania nowych rad rynku pracy, Pani Dyrektor poinformowała iż Starosta Czarnkowsko-Trzcianecki zdecydował pozostawić obecną Powiatową Radę Zatrudnienia w Czarnkowie w niezmienionym składzie do końca swojej kadencji, tj. do dnia 06.11.2016r.

7. Wolne wnioski i głosy

W wolnych głosach Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż nowelizacja ustawy
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła nowy instrument polityki rynku pracy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy, w skrócie KFS. Istotą rozwiązania jest przeznaczenie części składki odprowadzanej przez pracodawców na Fundusz Pracy na wsparcie kształcenia ustawicznego podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy.

Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno pozycję firm jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku pracy.

KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących. Jednocześnie w zarządzaniu środkami KFS będą brać udział partnerzy społeczni.  

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, że środki KFS zgodnie z art. 69a ust. 2 pkt. 1 ustawy, można przeznaczyć na:

określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się
o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia podyplomowe realizowane
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej
po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku
z podjętym kształceniem.

O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu przepisów ustawy, którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych  kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.

W odpowiedzi na zapytanie Pani Grażyny Kasperczak – Przedstawiciela Miasta i Gminy Trzcianka dotyczące możliwości korzystania z tego instrumentu przez Urząd Miejski, Pani Dyrektor udzieliła twierdzącej odpowiedzi tłumacząc, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy
o promocji zatrudnienia … pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.

Na koniec Pan Dariusz Jackowski - Zastępca Dyrektora PUP  Filia w Wieleniu poinformował,
iż w pierwszym okresie, tj. w 2014-2015 r. środki KFS będą przeznaczone na wsparcie kształcenia ustawicznego osób pracujących w wieku 45 lat i więcej.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się
z jego treścią podpisano.

 

Protokolant: Ewa Marcińczak                            

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Ewa Marcińczak
  data wytworzenia: 2014.07.08
 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2014-07-09 07:36
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2014-07-09 12:58

Rejestr zmian

 • zmieniono 2014-07-09 12:19 przez Łukasz Mazur
 • zmieniono 2014-07-09 12:19 przez Łukasz Mazur
 • zmieniono 2014-07-09 12:54 przez Łukasz Mazur
 • zmieniono 2014-07-09 12:55 przez Łukasz Mazur
 • zmieniono 2014-07-09 12:57 przez Łukasz Mazur
 • zmieniono 2014-07-09 12:58 przez Łukasz Mazur

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 1855
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-09-12 11:49

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1
64-700 Czarnków

Dane kontaktowe

tel: +48 67 255-37-16, +48 67 255-37-17
fax: +48 67 255-37-18

e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
strona internetowa: https://czarnkow.praca.gov.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów: 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 537063
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-06-06 10:55

Stopka strony