Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 2/2015 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 12 marca 2015 roku

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 12 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Tadeusz Kasprzak.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2015 roku.
 2. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec stycznia 2015 roku.
 3. Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2014 roku.
 4. Przedstawienie informacji o zmianie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z 6 listopada 2013r.
 5. Wolne wnioski i głosy.

Zaopiniowano kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2015 roku

Pan Włodzimierz Ratke – Zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie przestawił propozycje kierunków szkoleń osób bezrobotnych w 2015 roku wyjaśniając jednocześnie, iż opracowano je m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w zakładach pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 2014 roku, potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez: osoby uprawnione do szkoleń, zakłady pracy.

W wolnych głosach Pani Grażyna Kasperczak - Przedstawiciel Miasta i Gminy Trzcianka zadała pytanie, czy Powiatowa Rada Zatrudnienia może wnioskować do szkół o kształcenie w danym zawodzie.

W odpowiedzi Pani  Dyrektor Krystyna Wawrzyniak wyjaśniła, iż nowe kierunki kształcenia opiniuje teraz Wojewódzka Rada Zatrudnienia.

Pan Roman Bytyń – Przedstawiciel Związku Pracodawców Prywatnych „Lewiatan” stwierdził, iż bezrobocie kształtowane jest nieodpowiednim kształceniem i potrzebami gospodarki, jest konflikt miedzy rynkiem pracy a edukacją.

W odpowiedzi na zapytanie Pana Włodzimierza Albina - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego dotyczącego możliwości przekwalifikowania nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, Pani Dyrektor udzieliła twierdzącej odpowiedzi, iż nauczyciele mogą skorzystać z środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, w skrócie KFS, na sfinansowanie studiów podyplomowych. KFS jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy i umiejętności osób pracujących.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych w 2015 roku.

Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec stycznia 2015 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec stycznia 2015 roku.

Ocena sprawozdania z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2014 roku

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie w 2014 roku. Omówiła poszczególne zadania realizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie z zakresu promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych i poszukujących pracę.

W przeprowadzonym głosowaniu Rada jednogłośnie przyjęła przedstawione sprawozdanie, pozytywnie oceniając działalność Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

Przedstawienie informacji o zmianie przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy z 6 listopada 2013 r.

Pan Dariusz Jackowski – zastępca Dyrektora PUP w Wieleniu pokrótce zreferował zasady pomocy (do kogo są skierowane oraz w jakiej sytuacji można korzystać z pomocy oferowanej przez ww. ustawę) dla przedsiębiorców w okresie kryzysu gospodarczego - uregulowane przepisami ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, która została znowelizowana w związku z sytuacją na Ukrainie i załamaniem się rynku „wschodniego” (Dz. U. z 2013 r. poz. 1291 ze zm.).

Wolne wnioski i głosy

W wolnych głosach: Pani Beata Rączka – Przedstawiciel Miast Czarnków i Pan Włodzimierz Albin - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadali pytanie na jakim etapie jest realizacja programu specjalnego oraz Programu Aktywizacji i Integracji (PAI).

W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż do realizacji Programu Aktywizacji i Integracji została złożona tylko 1-na oferta przez Pana Stefana Wawrzyniaka – na wszystkie moduły. Grupa uczestników jest już wytypowana.

Pan Artur Oto – Przedstawiciel Miasta i Gminy Krzyż Wlkp. zadał pytanie o zatrudnienie obcokrajowców na terenie powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego.

W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, iż jest w urzędzie rejestracja oświadczeń pracodawców, a szczegółową informację dot. obcokrajowców członkowie rady otrzymają pocztą w terminie późniejszym.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Podpis protokolanta: Katarzyna Jessa

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2016-05-18 12:44
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 14:42

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18512
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-18 14:45:00