Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 1/2015 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 29 stycznia 2015 roku

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący Powiatowej Rady Zatrudnienia (PRZ) Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 11 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Tadeusz Kasprzak. Z uwagi na to, że pan przewodniczący Bogdan Tomaszewski i członek rady Janusz Białoskórski musieli wcześniej opuścić posiedzenie przegłosowano porządek obrad, aby zacząć od punktów które wymagały opinii rady. Po zmianach porządek posiedzenia wyglądał następująco.

Porządek posiedzenia po zmianach - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Zaopiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2015 r.
 2. Zaopiniowanie wysokości prowizji należnej za obsługę wypłat świadczeń osób bezrobotnych przez Bank Spółdzielczy w Wieleniu.
 3. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia.
 4. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2014 rok.
 5. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2014 roku.
 6. Informacja o realizacji kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2014 r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
 7. Wolne wnioski i głosy.

Zaopiniowano projekt planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2015 r.

Pani Krystyna Wawrzyniak - Dyrektor PUP poinformowała, iż decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej zawiadamiającą o ustalonych na 2015 rok kwotach środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 7 651,6 tys. zł. Z tego kwotę ustalona algorytmem w wysokości 4 253,90 tys. zł oraz na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektów inwestycyjnych: - Regionalny Program Operacyjny 1 186,6 tys. złotych i Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2 211,1 tys. złotych. Limit środków na 2015 r. jest obciążony zobowiązaniami z umów zawartych w 2014 r. w wysokości 1 285 245,00 zł (stan na 31.12.2014r.).

W ramach propozycji planu finansowo-rzeczowego w ramach środków Funduszu Pracy założono aktywizację 673 osób bezrobotnych, w tym do skierowania w 2015 roku 473 osoby.

Oprócz aktywizacji w ramach takich działań jak prace interwencyjne, staże, szkolenia, środki na podjęcie działalności gospodarczej, założono także nowe formy jak bony stażowe, bony szkoleniowe, bony zatrudnieniowe czy trójstronne umowy szkoleniowe.

W planie zabezpieczono także środki na realizację programu specjalnego. W związku z ogłoszonym naborem wniosków planowane jest przygotowanie programu specjalnego dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Pani Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację o indywidualnej pracy z osobami bezrobotnymi i profilowaniu w zakresie pomocy adekwatnej do potrzeb osób zarejestrowanych. Poinformowała zebranych, że wobec osób z III profilem pomocy aktywizacja zawodowa może być prowadzona jedynie w ramach programu specjalnego bądź Programu Aktywizacja i Integracja. Szczegółowo o złożeniach programu specjalnego powiedziała Pani Monika Szymanowicz. W ramach tego programu zaktywizowanych miało by zostać 85 osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Wobec tych osób planuje się, że 40 osób ukończy szkolenia zawodowe, po czym 30 z tychże osób podejmie staż, 15 osób podejmie pracę w ramach refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy a kolejne 30 osób podejmie pracę w ramach robót publicznych. Przyjęto, że 82,4 % uczestników uzyska zatrudnienie po ukończeniu programu, przy średnim koszcie na uczestnika nieco ponad 13 tysięcy złotych.

Pan Włodzimierz Albin - Przedstawiciel NSZZ „Solidarność” Zarząd Regionu Pilskiego zadał pytanie czy nie można tej kwoty pieniędzy przeznaczyć na coś innego, skoro ta grupa osób bezrobotnych jest bardzo mało aktywna i niezbyt chętna do podejmowania działań zmierzających do zatrudnienia.

W odpowiedzi Pani Dyrektor poinformowała, że nie można zostawić tej grupy osób bez propozycji aktywizacji w ramach aktywnych form . W założeniach do programów specjalnych jest mowa o kwocie na jednego uczestnika 38 tysięcy złotych u nas mamy 13 tysięcy co jest kwotą dużo niższą. Pani dyrektor dopowiedziała iż mogłaby ewentualnie zrezygnować z elementu specyficznego jakim jest – talon na rower. Pan Białoskórski wyraził opinię, że ten rower to akurat bardzo dobry pomysł, gdyż osoby bezrobotne, które nie posiadają własnego pojazdu, a nawet prawa jazdy, staną się bardziej mobilne.

Wobec braku więcej pytań w przeprowadzonym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2015 roku programu specjalnego. Uchwała została podjęta większością głosów tj. dziesięć głosów pozytywnych przy jednym głosie wstrzymującym ( pani Lilla Czerniecka).

Pan Dariusz Jackowski przedstawił po tym założenia do realizacji Programu Aktywizacji i Integracji na terenie powiatu czarnkowsko – trzcianeckiego. Program ma być skierowany do osób wobec których urząd pracy określił III profil pomocy korzystających jednocześnie ze świadczeń pomocy społecznej. Przewiduje się że na terenie powiatu z programu skorzysta 80 osób bezrobotnych wobec których określono dwa rodzaje aktywizacji. Aktywizację zawodową poprzez wykonywanie prac społecznie użytecznych oraz aktywizację w zakresie integracji społecznej. W wyniku wcześniejszych ustaleń z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu ustalono, że wybrany zostanie II model PAI gdzie urząd spisuje porozumienie o współpracy z OPS-em i jednocześnie sfinansuje działania w zakresie integracji społecznej. Okres realizacji programu maksymalnie 6 miesięcy z ewaluacją projektu po każdych 2 miesiącach. Przewiduje się, że około 20% uczestników programu podejmie dalszą pracę z czego 6 uczestników w ramach zatrudnienia wspieranego a pozostałe 10 osób zostanie zaktywizowanych w wyniku dostępnych aktywnych form, gdyż przewiduje się, że tyle osób powinno zmienić profil pomocy z III na II. Całkowity koszt programu powinien się zamknąć kwotą 228 tysięcy złotych. Pani Krystyna Wawrzyniak dodała tutaj na program Pai można przeznaczyć nie więcej niż 5% budżetu tj. 380 tysięcy, a my zamierzamy przeznaczyć jedynie 228 tysięcy złotych.

Z uwagi na to że realizacja Programu Aktywizacja i Integracja wymaga zaopiniowania przez członków Powiatowej Rady Zatrudnienia, podjęto wniosek przedstawiony przez Pana Jackowskiego pod głosowanie.

W przeprowadzonym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano celowość realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie w 2015 roku Programu Aktywizacja i Integracja. Uchwała została podjęta większością głosów tj. dziesięć głosów pozytywnych przy jednym głosie wstrzymującym ( pan Ryszard Woźny).

Na koniec przegłosowano przedstawioną propozycję planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego protokołu. W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku (11głosów pozytywnych na 11 obecnych członków rady).

Zaopiniowanie wysokości prowizji należnej za obsługę wypłat świadczeń osób bezrobotnych przez Bank Spółdzielczy w Wieleniu

Pani dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła wniosek jaki złożył Bank Spółdzielczy w Wieleniu w dniu 22.09.2014 roku o podwyższenie prowizji z tyt. Obsługi wypłat świadczeń dla osób bezrobotnych z 0,5 % do 0,8%. Swoje stanowisko uzasadniał kosztami jakie ponosi z tytułu obsługi wypłat m.in. dowozem gotówki do Punktu Kasowego w Drawsku. Wysokość prowizji zmieniłaby się o kwotę 1452 zł rocznie. Pani dyrektor dodała, że na terenie gminy Drawsko nie ma innej placówki bankowej. Pan Marek Dolny dodał, że bank zapewne szuka dodatkowych pieniędzy z uwagi na to, że wraz z końcem roku przestał obsługiwać finansowo Urząd Miejski w Wieleniu, z uwagi na przegrany przetarg.

Wniosek o podwyższenie prowizji bankowej poddano pod głosowanie. W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano podwyższenie prowizji dla banku Spółdzielczego w Wieleniu (11 głosów za /na 11 obecnych).

Rozpatrzono wnioski o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przestawił w pierwszej kolejności sprawę mieszkanki Krzyża Wielkopolskiego, którą zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 1 270,80 zł brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 1 270,80 zł brutto nienależnie pobranego świadczenia (11 głosów za /na 11 obecnych członków rady).

Kolejną sprawą przedstawioną do umorzenia, tym razem przez Pana Włodzimierza Ratke, była sprawa mieszkanki Czarnkowa, którą zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 831,10 zł. Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 831,10 zł (11 głosów za / na 11 obecnych).

Kolejną sprawą przedstawioną do umorzenia przez Pana Włodzimierza Ratke była sprawa mieszkanki Boruszyna, którą zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 6 258,70 zł. Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 6 258,70 zł (11 głosów za / na 11 obecnych).

Kolejną sprawą przedstawioną do umorzenia tym razem przez Pana Tadeusza Kasprzaka była sprawa mieszkańca Trzcianki, którego zobowiązano do zwrotu kosztów szkolenia w kwocie 1 678,75 zł (koszt jednostki 1648,75 zł + koszt badań lekarskich 30,00 zł).

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzenie kwoty 1.678,75 zł (11 głosów za / na 11 obecnych).

Obrady opuścił Pan Tomaszewski i Białoskórski. Ponieważ nieobecna była zastępca przewodniczącego pani Beata Rączka – pan Tomaszewski przekazał dalsze prowadzenie obrad panu Markowi Dolnemu, który pełnił funkcję wiceprzewodniczącego w poprzedniej kadencji.

Przedstawiono informację z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2014 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2014r. Poinformowała, iż podstawowym źródłem finansowania programów dla osób bezrobotnych są środki Funduszu Pracy przyznawane decyzją Ministra Pracy i Polityki Społecznej w ramach algorytmu oraz środki na realizację projektu systemowego Poddziałanie 6.1.3 POKL (z rezerwy samorządu województwa wielkopolskiego). Pozostałe źródła finansowania są fakultatywne i pozyskiwane przez urząd pracy np. z rezerwy Ministra lub ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację projektów konkursowych.

W 2014 roku urząd dysponował środkami finansowymi na aktywizację osób bezrobotnych w wysokości 10 280,4 tys. zł. Wydatki z tego tytułu wyniosły 10 116,1 tys. zł, tj. 98,89% planu finansowego. W porównaniu do roku 2013, środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych były wyższe o kwotę 1 483,2 tys. zł. tj. o 16,9% ( rok 2014 – 10 280,4 tys. zł, rok 2013 – 8 797,2 tys. zł). W ramach posiadanych środków zaplanowano w 2014 r. objąć programami aktywizacyjnymi 1642 osoby bezrobotne. Zaktywizowano ogółem 1 772 osoby bezrobotne, z których 1 608 zostało skierowanych w 2014 r. tj. o 130 osób – 7,9 % więcej niż założono. W porównaniu do 2013 r. nastąpił wzrost liczby zaktywizowanych bezrobotnych o 81 osób.

Obrady opuścił pan Marek Tchórzka.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec grudnia 2014 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Tadeusz Kasprzak – Zastępca Dyrektora PUP w Trzciance, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec listopada 2014 roku.

Informacja o realizacji kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w 2014 r. ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Pani dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację, ze w ubiegłym roku w wyniku działań urzędu wpłynęły 32 wnioski pracodawców o realizację KFS. Urząd otrzymał środki w wysokości 150 tys. złotych oraz na dodatkowy wniosek kwotę 227 tysięcy co dało łącznie kwotę 377 tys. złotych co pozwoliło na podpisanie umówi z 31 firmami (jeden pracodawca zrezygnował z podpisania umowy). W ramach podpisanych umów 14 pracodawców i 281 pracowników w wieku 45 lat i więcej objętych zostało kształceniem ustawicznym. Z tego 290 osób różnego rodzaju szkoleniami i kursami a 5 osób podjęło studia podyplomowe. W 2015 tut. urząd planuje podjąć działania kontynuujące kształcenie ustawiczne dla pracodawców i pracowników w wieku 45 +. Nie znana jest jeszcze kwota jaka ma być przeznaczona
na te działania.

Wolne wnioski i głosy

Nie zgłoszono.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Protokolant: Dariusz Jackowski

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2016-05-18 12:46
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 14:45

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16903
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-18 14:45:00