Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 3/2015 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie z dnia 29 czerwca 2015 roku

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący PRZ Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRZ i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia uczestniczyło 10 na 16 członków (co oznacza, że PRZ była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak oraz Zastępcy Dyrektora PUP: Włodzimierz Ratke, Dariusz Jackowski oraz Marzena Jackowska Specjalista ds. ewidencji i świadczeń z Filii Trzcianka.

Porządek posiedzenia - jednogłośnie przyjęty przez członków PRZ:

 1. Przedstawienie informacji o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2015 roku.
 2. Przedstawienie informacji z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za okres styczeń-maj 2015 r.
 3. Zaopiniowanie zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2015 r.
 4. Przedstawienie informacji o zarejestrowanych oświadczeniach o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie.
 5. Rozpatrzenie wniosków o umorzenie nienależnie pobranych świadczeń.
 6. Wolne wnioski i głosy.

Przedstawiono informację o sytuacji na powiatowym rynku pracy na koniec maja 2015 roku

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy przedstawił Pan Włodzimierz Ratkę – Zastępca Dyrektora PUP w Czarnkowie, który omówił zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, bezrobocie wg zawodów, poziom ofert pracy a także poinformował jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec kwietnia 2015 roku.

Przedstawiono informację z realizacji planu finansowo - rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń-maj 2015 rok

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z realizacji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych za okres styczeń–maj 2015 r.

Poinformowała, iż na koniec maja 2015 r. dysponowano środkami finansowymi Funduszu Pracy na realizację w 2015 roku programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości 8 436,9 tys. zł.

W ramach posiadanych środków finansowych zaplanowano aktywizację 1008 osób bezrobotnych, w tym 807 osób skierowanych w 2015 roku. W okresie styczeń – maj 2015 r. aktywizacją objęto 713 osób bezrobotnych, w tym 512 osób skierowano w 2015 roku. Zaangażowanie środków w zawartych umowach wg stanu na dzień 31 maja br. wynosi 50,5% planu finansowego na 2015 rok. W okresie styczeń – maj 2015 r. wydatkowano środki w wysokości 1 987,4 tys. zł, tj. 22,6 % planu finansowego.

W dniu 19 czerwca br. urząd otrzymał informację o pozyskaniu kolejnych środków z rezerwy Ministra w wysokości 166,3 tys. zł na realizację programu aktywizacji 38 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

Realizacja projektu w ramach RPO nie rozpoczęła się do dnia dzisiejszego z przyczyn niezależnych od urzędu, pomimo otrzymania decyzji przyznającej środki, ze względu na brak wytycznych dotyczących realizacji projektu.

W 2015 roku realizowany jest także program specjalny dla osób bezrobotnych z ustalonym III profilem pomocy. Dla osób z III profilem pomocy usługi i instrumenty rynku pracy, takie jak np., szkolenia, staże, refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy, roboty publiczne dostępne są wyłącznie w ramach programu specjalnego. Takie formy aktywizacji realizowane są właśnie w ramach programu. Na koniec maja br. do udziału w programie skierowano 85 osób bezrobotnych.

W 2015 roku realizowany jest również Programu Aktywizacja i Integracja PAI. Do programu kierowani są bezrobotni z III profilem pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej. Program obejmuje działania w zakresie aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych, w max. 3 etapach dwumiesięcznych. Działania w zakresie aktywizacji zawodowej są realizowane przez urząd pracy w formie prac społecznie-użytecznych. Działania w zakresie integracji społecznej, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, są realizowane w szczególności poprzez grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia, w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo. Działania te prowadził realizator wybrany w otwartym konkursie ofert.

I etap programu obejmował miesiące kwiecień – maj i realizowany był dla 80 osób bezrobotnych w 7 gminach powiatu (oprócz gminy Drawsko), I etap ukończyło 71 osób. Obecnie trwają przygotowania do II etapu, który rozpocznie się od lipca br.

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, jako jeden z pięciu urzędów w Wielkopolsce, przystąpił też do realizacji zleconych działań aktywizacyjnych. Agencja zatrudnienia, wybrana w drodze przetargu przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu realizować będzie pakiet działań, mających doprowadzić uczestników do podjęcia i utrzymania odpowiedniej pracy. Działania rozpocząć mają się od lipca br. Urząd skieruje do realizatora 220 osób długotrwale bezrobotnych.

W czerwcu 2015 roku kończy się realizacja projektów konkursowych, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 6.1.1 POKL pn. ”Wsparcie na starcie” i „Aktywni na nowo”, realizowanych od 2014 roku. Odbiorcami projektów były osoby bezrobotne do 30 roku życia oraz powyżej 50 roku życia – łącznie 100 osób. Budżet projektów to prawie 1 100,0 tys. zł. W projektach realizowano po kolei dla uczestników: warsztaty z aktywnego poszukiwania pracy, szkolenia z zawodów deficytowych oraz staże.

Zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych bezrobociu w 2015 r.

Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniaka poinformowała, iż do zagospodarowania pozostają wolne środki finansowe przeznaczone pierwotnie na realizację następujących zadań: szkolenia zawodowe, program PAI, bony zatrudnieniowe, bony szkoleniowe i zatrudnienie wspierane.

Szkolenia zawodowe oraz bony szkoleniowe realizowane będą w ramach projektu POWER. Zmniejszono również kwotę przeznaczoną, na program PAI, w związku z planowanym zakończeniem programu z II etapie. W związku z upływem czasu, zmniejszono także środki na zatrudnienie wspierane.

Wolne środki finansowe proponuje się przeznaczyć w przeważającej części na jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W planie został zawarty również kolejny wniosek z rezerwy FP, bowiem w dniu 19 czerwca br. Urząd otrzymał informację o pozyskaniu środków w wysokości 166,3 tys. zł na realizację programu aktywizacji 38 osób bezrobotnych w wieku 30-50 lat.

W przeprowadzonym głosowaniu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowano przedstawioną propozycję zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku (10 głosów pozytywnych na 10 obecnych członków rady).

Plan finansowo-rzeczowy aktywizacji osób bezrobotnych w 2015 roku zatwierdzony na posiedzeniu Powiatowej Rady Zatrudnienia dnia 29 czerwca 2015 roku stanowi załącznik do protokołu.

Przedstawiono informację o zarejestrowanych oświadczeniach o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przestawił informację o ilości oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy, zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie oraz Filii Wieleń i Trzcianka.

W 2014 roku do urzędu wpłynęło 166 oświadczeń a w okresie styczeń – czerwiec 2015r. 248, tj. o 82 więcej niż w całym 2014 roku. Najwięcej oświadczeń ponad 66% tj. 164 zarejestrowano w Filii Wieleń z zakładów:

 • Zakład Produkcyjno – Usługowy STOLARSTWO Zdzisław Szczęch ul. Portowa 6; 64 – 761 Krzyż Wielkopolski – 80 - oświadczeń obywatele Ukrainy;
 • Matkowski Komponenty Meblowe Spółka z o.o. ul. Drawska 1; 64-761 Krzyż Wielkopolski – 64 oświadczenia - obywatele Ukrainy;
 • oraz z 6 innych zakładów ale liczba w tym wypadku nie przekraczała 5 zgłoszeń – również obywatele Ukrainy.
 • Ponad 32% tj. 81 oświadczeń zarejestrowane zostały w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie z zakładów:
 • DG Kadry M. Dardas w Lubaszu (Agencja Pracy Tymczasowej) - najwięcej, ponadto
 • Gospodarstwo Rolne J.M. Jankowscy Kuźnica Czarnkowska,
 • PHU Waldemar Johymczyk Młynkowo i
 • PW "ADBESZ-STAL" A. Szymkowiak z Ciszkowa – tutaj również obywatele Ukrainy.

Rozpatrzono wnioski o umorzenie nienależnie pobranego świadczenia

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przestawił w pierwszej kolejności sprawę mieszkanki Łokacza Małego, którą zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego stypendium za szkolenie bezrobotnych w kwocie 997,40 zł. brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o rozłożeniu na raty kwoty 997,40 zł (10 głosów pozytywnych na 10 obecnych członków rady).

Drugą sprawą przedstawioną przez Pana Dariusza Jackowskiego była sprawa mieszkańca Krzyża Wlkp., którego zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych oraz dodatku aktywizacyjnego w łącznej kwocie 4.683,70 zł.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o odroczeniu spłaty nienależnie pobranego świadczenia w terminie oraz zaproponowanie pomocy w znalezieniu pracy (10 głosów pozytywnych na 10 obecnych członków rady).

Pani Marzena Jackowska – specjalista ds. ewidencji i świadczeń w Filii Trzcianka przedstawiła wniosek mieszkańca Trzcianki, którego decyzją Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 25.589,62 zł brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu przedstawionych dowodów i wyjaśnień przychylili się do złożonego wniosku i większością głosów pozytywnie zaopiniowali wniosek o umorzeniu kwoty 25.589,62 zł nienależnie pobranego świadczenia (8 głosów pozytywnych, 2 osoby się wstrzymały na 10 obecnych członków rady).

Ostatnią sprawą przedstawioną przez Panią Marzenę Jackowską – specjalistę ds. ewidencji i świadczeń w Filii Trzcianka był wniosek mieszkańca Białej, którego decyzją Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego zobowiązano do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia w kwocie 6.877,20 zł brutto.

Członkowie PRZ po wysłuchaniu powyższych dowodów jednogłośnie podjęli decyzję o rozłożeniu na raty kwoty 6.877,20 zł. (10 głosów pozytywnych na 10 obecnych członków rady).

Wolne wnioski i głosy

W wolnych głosach Pani Dyrektor Krystyna Wawrzyniak zwróciła się do Powiatowej Rady Zatrudnienia o możliwości udzielenia przez PRZ upoważnienia dla Pani Dyrektor do dokonywania zmian (przeniesień planowanych wydatków pomiędzy poszczególnymi paragrafami klasyfikacji budżetowej) w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2015r., na okres 3 miesięcy i do 10% wartości planu finansowego.

Członkowie PRZ jednogłośnie przychylili się do prośby o upoważnienie dla Pani Dyrektor do dokonywania zmian w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych na 2015r., na okres 3 miesięcy i do 10% wartości planu finansowego.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Zatrudnienia i protokół zakończono, i po zapoznaniu się z jego treścią podpisano.

Podpis protokolanta: Katarzyna Jessa

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2016-05-18 12:49
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2016-05-18 14:41

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16906
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2016-05-18 14:45:00