Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Informacja dotycząca ubiegania się o jednorazowe środki z funduszu pracy dla osób bezrobotnych na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Bezrobotnemu mogą być przyznane jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związane z podjęciem tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

W przypadku gdy bezrobotny podejmuje działalność na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych w rozumieniu przepisów prawa spółdzielczego, wysokość przyznanych środków nie może przekraczać:

 • 400% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka założyciela spółdzielni,
 • 300% przeciętnego wynagrodzenia na jednego członka przystępującego do spółdzielni po jej założeniu.

Przeciętne wynagrodzenie - należy przez to rozumieć przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale, od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004r. nr 39, poz. 353, z późn. zm.).

Wysokość przeciętnego wynagrodzenia jest przyjmowana na dzień zawarcia umowy.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej bezrobotnemu przyznaje w ramach posiadanych na ten cel środków z upoważnienia Starosty Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy na podstawie umowy cywilno-prawnej po zaopiniowaniu wniosku przez komisję ds. opiniowania wniosków.
Osoby uprawnione do ubiegania się o środki na podjęcie działalności gospodarczej:

 • osobami uprawnionymi do ubiegania się o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej i refundację kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa są bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy,
 • jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej nie są przyznawane na podjęcie działalności gospodarczej w ramach spółek.

Warunki, jakie musi spełniać osoba ubiegająca się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej:

 • nie korzystał/a dotychczas z bezzwrotnych środków Funduszu Pracy lub innych środków publicznych na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie prowadził/a działalności gospodarczej oraz nie posiadał/a wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej,
 • wykorzysta przyznane środki zgodnie z przeznaczeniem,
 • nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 m-cy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie był/a karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
 • zrezygnuje z możliwości zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie złożył/a wniosku o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej do innego starosty lub wniosku o przystąpieniu do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku,
 • nieodmówił/a bez uzasadnionej przyczyny, przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • z własnej winy nieprzerwał/a szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie;
 • po skierowaniu podjął: szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inna formę pomocy określoną w ustawie,
 • spełnia inne warunki określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r. nr 62, poz. 512),
 • złoży kompletny i prawidłowo sporządzony wniosek zgodnie z zawartym w nim pouczeniem wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.

Tryb postępowania

 • Bezrobotny zamierzający wnioskować o jednorazowe środki z Funduszu Pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej składa wniosek do powiatowego urzędu pracy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu , albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności wraz z oświadczeniem i informacją o otrzymanej pomocy publicznej i pomocy de minimis w zakresie wynikającym z art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej ( Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 oraz z 2008r. Nr 93, poz. 585 z późn. zm.).

Uwaga: nieczytelnie, niekompletne bądź nieprawidłowo wypełnione wnioski nie podlegają rozpatrzeniu!

 • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku powiadamia się wnioskodawcę w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku i innych niezbędnych do rozpatrzenia dokumentów,
 • Powiatowy Urząd Pracy zastrzega sobie prawo kontroli stopnia przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej oraz w trakcie realizacji umowy,
 • Powiatowy Urząd Pracy przeprowadza ocenę formalną i merytoryczną złożonych wniosków. Wnioski spełniające warunki są przekazywane do zaopiniowania przez komisję,
 • Na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy wymagane jest zabezpieczenie, możliwe do spełnienia przez wnioskodawców:
  • - weksel z poręczeniem wekslowym (aval),
  • - poręczenie z prawa cywilnego,
  • - gwarancja bankowa,
  • - blokada rachunku bankowego,
  • - zastaw na prawach lub rzeczach.

Dokumenty jakie wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku przy wyborze poszczególnych form zabezpieczenia realizacji umowy
Poręczenie z prawa cywilnego:

 • Poręczyciel pobierający rentę lub emeryturę – decyzja o przyznaniu świadczenia wraz z ostatnią waloryzacją i dokumentem potwierdzającym jego aktualną wysokość – odcinek ZUS oraz oświadczenie majątkowe poręczyciela i współmałżonka.
 • Poręczyciel uzyskujący dochody z tyt. zatrudnienia – zaświadczenie o zatrudnieniu i wysokości zarobków potwierdzone przez pracodawcę oraz oświadczenie majątkowe poręczyciela i współmałżonka.. W przypadku zatrudnienia na czas określony okres zatrudnienia nie może być krótszy niż 2 lata od dnia podpisania umowy.
 • Poręczyciel prowadzący działalność gospodarczą – wpis do ewidencji działalności gospodarczej, deklaracja PIT za rok ubiegły w stosunku do roku, w którym jest składany wniosek, oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z prowadzonej działalności gospodarczej wraz z dokumentami potwierdzającymi wysokość dochodów (np. PIT, VAT, rejestry, ewidencja podatkowa) oraz oświadczenie majątkowe poręczyciela i współmałżonka - wg wzoru.

Weksel z poręczeniem wekslowym aval – jw.

Blokada środków na rachunku bankowym - pismo z banku zawierające informacje o aktualnym stanie środków finansowych na rachunku, okresie trwania lokaty, możliwości ustanowienia blokady środków na rachunku lokaty na rzecz Powiatowego Urzędu Pracy. Minimalna wymagana wysokość środków na rachunku bankowym wynosi 1,3 – krotność wnioskowanej kwoty dotacji, lokata powinna zostać założona na okres co najmniej 16 m-cy.

Gwarancja bankowa – pismo z banku o możliwości udzielenia gwarancji.

Akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika – wykazanie posiadanego majątku oraz uzyskiwanych dochodów.

Zastaw na prawach lub rzeczach - majątek, ruchomości podlegające zastawieniu z wykazaniem ich wartości.

 • Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku starosta (powiatowy urząd pracy) zawiera z wnioskodawcą umowę,
 • Po podpisaniu umowy beneficjent otrzymuje środki w wysokości zawartej w umowie,
 • Przyznane środki muszą być wydatkowane w okresie od dnia zawarcia umowy do 30 dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej
 • Udokumentowanie i rozliczenie wydatkowania otrzymanych środków następuje w terminie do 2 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej

Postanowienia końcowe:

 • Przyznaje się bezrobotnemu jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, dla której z biznes planu wynika ekonomiczna opłacalność oraz ma szansę powodzenia.
 • Bezrobotny ubiegający się o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej powinien wskazać jakie podjął dotychczas działania związane z zamierzoną działalnością w szczególności dotyczące: pozyskania lokalu, uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz zaświadczeń o odbytych szkoleniach oraz informacji z rozpoznania rynku zakupu pod względem cen i nazwy. Po uwzględnieniu wniosku przed podpisaniem umowy niezbędne jest dostarczenie faktur pro-forma,
 • Rozliczenie zakupów w ramach przyznanych środków będzie następować w cenach brutto. Za rozliczenie uznaje się dokumenty przedłożone w oryginale i kopii dotyczące tylko zakupów objętych umową o przyznanie środków tj. faktury VAT oraz umowy kupna-sprzedaży wraz z wiarygodnymi dowodami uregulowania należności,
 • Bezrobotny zobowiązany jest do zwrotu, w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wezwania starosty, przyznanych środków wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia ich otrzymania, jeżeli:
  • otrzymane środki wykorzysta niezgodnie z przeznaczeniem, tj. dokona wydatków innych niż określono w umowie i nie rozliczy się z otrzymanych środków w ustalonym w umowie terminie,
  • będzie prowadził działalność gospodarczą lub będzie członkiem spółdzielni socjalnej przez okres krótszy niż 12 miesięcy. Do okresu prowadzenia działalności gospodarczej zalicza się przerwy w jej prowadzeniu z powodu choroby lub korzystania ze świadczenia rehabilitacyjnego,
  • podejmie zatrudnienie lub zawiesi prowadzenie działalności gospodarczej w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej,
  • złożył niezgodnie z prawdą oświadczenia,
  • naruszy inne warunki umowy.
 • Upoważnieni przez Dyrektora PUP pracownicy kontrolują prawidłowość wykorzystania przyznanych środków.
 • Umowa wiąże strony przez okres 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej i spełnienia pozostałych warunków umowy,
 • Celem potwierdzenia prowadzenia działalności gospodarczej przez okres minimum 12 m-cy należy przedłożyć dokumenty potwierdzające ten fakt tj.:
  • zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o okresie pozostawania w ewidencji jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
  • zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o pozostawaniu w ewidencji jako płatnik składek z tyt. prowadzenia działalności gospodarczej,
  • zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy o okresie pozostawania w ewidencji działalności gospodarczej,
  • oświadczenie o niepodejmowaniu zatrudnienia w okresie pierwszych 12 m-cy prowadzenia działalności gospodarczej oraz o nieprzerwanym prowadzeniu zarobkowo działalności w obrocie gospodarczym w ww. czasie,
 • W przypadku śmierci bezrobotnego w okresie od dnia zawarcia umowy o przyznanie ze środków Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej do upływu 12 miesięcy prowadzenia tej działalności, zwrotu wypłaconych środków dochodzi się w wysokości proporcjonalnej do okresu nieprowadzenia działalności gospodarczej. Od kwoty podlegającej zwrotowi nie nalicza się odsetek ustawowych.

Druki do pobrania:

doc.gif Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  
doc.gif Informacja o pomocy de minimis - zalacznik nr 2  
doc.gif Oświadczenie majątkowe poręczyciela  
doc.gif Oświadczenie dla firm poręczających  
doc.gif Zaświadczenie o zarobkach poręczycieli  
doc.gif Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa  
doc.gif Regulamin przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie  

doc.gif

Wzór umowy o jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej  

doc.gif

Wniosek o jednorazowe środki na założenie spółdzielni socjalnej  

pdf.gif

Wzór formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis  
pdf.gif Wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  
pdf.gif Informacja o pomocy de minimis - zalacznik nr 2  
pdf.gif Oświadczenie majątkowe poręczyciela  
pdf.gif Oświadczenie dla firm poręczających  
pdf.gif Zaświadczenie o zarobkach poręczycieli  
pdf.gif Oświadczenie dotyczące pokrewieństwa  
pdf.gif Regulamin przyznania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa przez Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie  
pdf.gif Identyfikator gmin  

Klasyfikacja działalności gospodarczej

Podstawa Prawna

 1. Ustawa z 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 roku Nr 69, poz. 415 z późn. zm.),
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 kwietnia 2009r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2009r. nr 62, poz. 512 z późn. zm.),
 3. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej(Dz. U. z 2007r. Nr 59, poz. 404 z późn. zm.),
 4. Ustawa z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U.z 2004r. nr 173, poz. 1807, z późn. zm),

Niezbędne informacje oraz druki wniosków można uzyskać w pok. Nr 9 w siedzibie powiatowego urzędu pracy.

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9914
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-03-17 15:25:20