Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Prace społecznie użyteczne

Wprowadzony od 1 listopada 2005 r., nowy instrument aktywizacji społeczno-zawodowej, którym są prace społecznie użyteczne – na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 64, poz. 1366) – stanowi istotny element aktywnych form pomocy na rzecz osób w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Definicja prac społecznie użytecznych

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 23a ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy: Prace społecznie użyteczne – to prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku na skutek skierowania przez starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.
 
Prace społecznie użyteczne mogą być organizowane przez gminę w:
 • jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, tj. ośrodkach pomocy społecznej, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo wychowawczych, ośrodkach wsparcia ośrodkach interwencji kryzysowej, w powiatowych jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej lub innych jednostkach utworzonych przez gminę na podstawie art. 111 ustawy o pomocy społecznej w celu realizacji zadań pomocy społecznej,
 • organizacjach pozarządowych statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej,
 • organizacjach pozarządowych realizujących zadania pomocy społecznej na zlecenie lub w ramach działań statutowych,
 • instytucjach działających na rzecz społeczności lokalnej nie działających w celach maksymalizacji zysku, do których nie mają zastosowania przepisy dotyczące pomocy publicznej tj. urzędzie gminy i jednostkach organizacyjnych utworzonych przez gminę nie posiadających osobowości prawnej, jeżeli są one jednostkami budżetowymi lub zakładami budżetowymi np. szkołach domach kultury, bibliotekach, żłobkach i przedszkolach.

Miejsce wykonywania prac społecznie użytecznych

Prace społecznie użyteczne mogą odbywać się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo jedynie w miejscu zamieszkania lub pobytu osoby bezrobotnej. Informacja o miejscu zamieszkania lub pobytu jest podawana przez osoby bezrobotne w trakcie rejestracji w powiatowym urzędzie pracy.

Cel organizowania prac społecznie użytecznych

Celem prac społecznie użytecznych jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób bezrobotnych, które nie uzyskują zasiłku dla bezrobotnych i korzystają ze świadczeń pomocy społecznej.

Kto może być skierowany do wykonywania prac społecznie użytecznych

Nowy instrument rynku pracy - skierowany jest do osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku jednocześnie korzystających ze świadczeń pomocy społecznej – wprowadzony został od 1 listopada 2005 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 164, poz. 1366).

Uprawnienia skierowanej osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku do prac społecznie użytecznych

Osoba wykonująca prace społecznie użytecznie zachowuje status osoby bezrobotnej w trakcie wykonywania tych prac.
Od świadczenia pieniężnego z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych nie jest odprowadzana składka na ubezpieczenia społeczne, wypadkowe ani zdrowotne przez gminę lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne.

Osoby, skierowane do prac społecznie użytecznych na rzecz społeczności lokalnej (w wymiarze maksymalnie do 10 godzin tygodniowo) będą otrzymywać świadczenie pieniężne, w wysokości ustalonej przez gminę, którego minimalna wysokość jest określona w art. 73a ust. 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i wynosi 6 zł a godzinę. Osoba wykonująca prace społecznie użyteczne jest objęta ubezpieczeniem zdrowotnym (z tytułu posiadania statusu osoby bezrobotnej) oraz ubezpieczeniem wypadkowym zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach (Dz. U. Nr 199, poz. 1674, z późn. zm.).

Rodzaj relacji pomiędzy gminą lub podmiotem, w którym organizowane są prace społecznie użytecznych a osobą przyjętą do ich wykonywani

Pomiędzy gminą lub podmiotem, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne a osobą przyjmowaną na podstawie skierowania starosty (urzędu pracy) nie jest zawierana żadna umowa. Nie występuje stosunek pracy. Ten rodzaj relacji ma charakter stosunku zobowiązaniowego według prawa cywilnego. Dwie strony będą miały wobec siebie zobowiązania, wyrażające się między innymi:
 1. po stronie gminy lub podmiotu w którym będą organizowane prace społecznie użyteczne, będą to:
  • zobowiązanie do stworzenia bezpiecznych i higienicznych warunków wykonywania pracy społecznie użytecznej oraz przestrzegania przepisów prawa pracy dotyczących wykonywania przez kobiety prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia,
  • zobowiązanie do uwzględnienia przy przydziale prac społecznie użytecznych wieku bezrobotnego, stanu jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadanych kwalifikacji,
  • zobowiązanie do pouczenia osoby bezrobotnej o konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku i dyscypliny,
  • zobowiązanie do zapoznania bezrobotnego z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • zobowiązanie do ustalenia wysokości przysługującego bezrobotnemu świadczenia (z uwzględnieniem rodzaju i efektów wykonywanej pracy) oraz do wypłaty tego świadczenia pieniężnego w okresach miesięcznych z dołu.
 2. po stronie osoby bezrobotnej, bez prawa do zasiłku i korzystającej ze świadczeń pomocy społecznej będzie to:
  • zobowiązanie wykonywania prac społecznie użytecznych w miejscu, czasie i w sposób wskazany przez gminę lub podmiot w którym te prace są organizowane,
  • zobowiązanie do przestrzegania ustalonego w miejscu wykonywania pracy społecznie użytecznej porządku, dyscypliny i zasad bezpieczeństwa.

Przydział prac społecznie użytecznych

Wykonywanie prac społecznie użytecznych może maksymalnie trwać 10 godzin na tydzień – zatem rozporządzenie nie przewiduje poddawania osób kierowanych do prac społecznie użytecznych badaniom lekarskim na zasadach dotyczących pracowników w celu ustalenia przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania tych prac. Jednakże, przy przydziale prac społecznie użytecznych należy uwzględniać stan zdrowia osoby bezrobotnej, kierowanej do nich.

Potwierdzenie zaznajomienia osoby skierowanej do prac społecznie użytecznych o przepisach BHP

Celowym jest stosowanie pisemnego potwierdzenia przez osobę skierowaną zaznajomienia się z warunkami wykonywania przydzielonych prac i obowiązującymi przepisami bhp.

Zapewnienie warunków wykonywania prac społecznie użytecznych

Gmina lub podmiot, w którym są organizowane prace społecznie użyteczne powinien zapewnić osobie bezrobotnej w miarę możliwości takie same warunki wykonywania powierzonych zadań w ramach tych prac, jakie mają zatrudnieni u niego pracownicy – przede wszystkim dotyczy 
to kwestii związanych z bhp, np.: odzież i obuwie robocze, napoje i posiłki regeneracyjne itp. Koszty stworzenia tych warunków ponosi gmina lub podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne.

Wypłata świadczenia za wykonanie prac społecznie użytecznych

Gmina lub podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne, wypłacają osobie bezrobotnej świadczenie pieniężne z tytułu wykonywania tych prac w okresach miesięcznych – z dołu. Jednocześnie należy zauważyć, iż nie odprowadzają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, ponieważ nie istnieje umowa pomiędzy gminą lub podmiotem, w którym organizowane są te prace - a osobą bezrobotną.

Zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych nie odprowadza też osoba bezrobotna otrzymująca świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych. 

Świadczenie to stanowi zatem dla osoby bezrobotnej przychód z tzw. innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednocześnie, jak wynika z postanowień art. 42a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gmina lub podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne, które dokonują wypłaty należności z innych źródeł, są obowiązane sporządzić informację według ustalonego wzoru o wysokości przychodów i w terminie do końca lutego następnego roku podatkowego przekazać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu, którym kieruje naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika.

W związku z tym, gmina lub podmiot, w którym organizowane są prace społecznie użyteczne dokonujący wypłaty świadczenia za wykonane prace społecznie użyteczne, obowiązany jest sporządzić i przekazać osobie bezrobotnej oraz organowi podatkowemu informację PIT - 8C. Kwoty ujęte w powołanej informacji osoba bezrobotna obowiązana jest wykazać w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-36.

Na osobie bezrobotnej będzie spoczywał obowiązek ewentualnego odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych – w przypadku osiągnięcia przez osobę wykonującą te prace określonego pułapu przychodów łącznie w trakcie całego roku kalendarzowego. Roczny dochód nie powodujący obowiązku zapłaty podatku wynosi w roku 2005 r - 2.790 zł.

Wysokość świadczenia za wykonywanie prac społecznie użytecznych w przypadku nieobecności skierowanej osoby, potwierdzonej zwolnieniem lekarskim

Zgodnie z art. 73 a ust.4 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy społecznie użytecznej, co dotyczy również nieobecności udokumentowanej. Dlatego też, wypłata świadczenia będzie dotyczyła jedynie faktycznych godzin wykonywania przydzielonych prac.

Zawiadamianie starosty i kierownika ośrodka pomocy społecznej

Gmina lub podmiot, w którym prace społecznie użyteczne są organizowane jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić starostę i kierownika ośrodka pomocy społecznej w sytuacji gdy osoba bezrobotna:

 1. nie zgłosi się do wykonywania tych prac,
 2. nie podejmie tych prac,
 3. opuści miejsce wykonywania prac,
 4. naruszy porządek i dyscyplinę w miejscu wykonywania prac.

Na podstawie w/w (określonych w pkt a-c) informacji starosta (powiatowy urząd pracy) pozbawia statusu bezrobotnego osobę, która dopuściła się w/w naruszeń – na podstawie art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – na okres 90 dni. Pozbawienie statusu wyklucza możliwość skierowania bezrobotnego do wykonywania prac społecznie użytecznych w trakcie tej karencji.

Refundacja części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych za wykonywanie prac społecznie użytecznych

Starosta (powiatowy urząd pracy) na wniosek gminy - dokonuje refundacji ze środków Funduszu Pracy części wydatków poniesionych na wypłaty świadczeń pieniężnych wypłaconych osobom bezrobotnym wykonującym prace społecznie użyteczne. Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy nie przewiduje możliwości wypłacania zaliczek na wypłatę świadczeń. Refundacja dokonywana jest w wysokości wynikającej z porozumienia, jednak nie wyższej niż 60 % od 6 zł za godzinę.

Wymiar „czasu pracy” osoby bezrobotnej wykonującej prace społecznie użyteczne

Wymiar „czasu pracy” osób bezrobotnych wykonujących prace społecznie użyteczne wynosi 10 godzin w tygodniu. Harmonogram – dni oraz godziny – nie musi oznaczać wykonywania tych prac w każdym kolejnym tygodniu w układzie powtarzalnym. Dni i godziny powinny wynikać z potrzeb podmiotów, w których prace społecznie użyteczne mogą być wykonywane. Nie ma także przeszkód, aby prace mogły być wykonywane na rzecz tego samego podmiotu.

Kwestia kierowania osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku do prac społecznie użytecznych, będących członkami jednej rodziny, będącej w trudnej sytuacji ekonomiczno-społecznej

Ocenę sytuacji takich osób dokonuje kierownik ośrodka pomocy społecznej, uwzględniając przede wszystkim aspekt korzystania przez te osoby z zakresu świadczeń z pomocy społecznej. Nie ma przeciwwskazań, aby do takich prac kierowani byli członkowie jednej rodziny.

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2010-10-22 08:18
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-02 14:48

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12879
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-11-02 14:48:38