Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Przygotowanie zawodowe

Kto i na jaki okres może zostać skierowany do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy?

 • Bezrobotny może być skierowany do odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy do pracodawcy jak i do przedsiębiorcy.
 • Proponowany okres odbywania przygotowania zawodowego nie może być krótszy niż 3 miesiące.

Na przygotowanie zawodowe w miejscu pracy można skierować na okres do 6 miesięcy bez nawiązywania stosunku pracy bezrobotnych:

 • długotrwale bezrobotnych,
 • powyżej 50 roku życia,
 • bez kwalifikacji zawodowych,
 • samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia,
 • jak i niepełnosprawnych

Podstawa odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy

 • Przygotowanie zawodowe w miejscu pracy odbywają się na podstawie umowy zawartej przez powiatowy urząd pracy z pracodawcą, według programu określonego w umowie,
 • Dopiero wówczas osoby bezrobotne spełniające kryteria zostają skierowane przez powiatowy urząd pracy do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy.

Stypendium dla bezrobotnego z tytułu odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy

 • Bezrobotnemu w okresie odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy przysługuje stypendium w wysokości 100% zasiłku ( art. 72 ust. 1), wypłacane przez powiatowy urząd pracy na podstawie wydanej decyzji;
 • Za okres, za który przysługuje stypendium z tytułu przygotowania zawodowego, zasiłek nie przysługuje.

Prawo do urlopu

 • Na wniosek bezrobotnego odbywającego przygotowanie zawodowe w miejscu pracy pracodawca jest zobowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy.
 • Za dni wolne przysługuje stypendium.

Utrata statusu bezrobotnego

Nowelizacja ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zaostrza przepisy dotyczące utraty statusu bezrobotnego.

Z dniem 1 listopada 2005r. pozbawione statusu bezrobotnego na okres 90 dni będą osoby:

 • które odmówiły bez uzasadnionej przyczyny wykonywania przygotowania zawodowego;
 • które z własnej winy przerwały odbywanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

Przerwanie przygotowania zawodowego w miejscu pracy

 • na wniosek bezrobotnego powiatowy urząd pracy może rozwiązać z pracodawcą umowę o odbycie przygotowania zawodowego w przypadku nie realizowania przez pracodawcę warunków odbycia przygotowania zawodowego, po wysłuchaniu pracodawcy
 • na wniosek pracodawcy lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii pracodawcy, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania przygotowania zawodowego w przypadku:
  • nieusprawiedliwionej nieobecności bezrobotnego podczas więcej niż jednego dnia pracy;
  • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do pracy w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania na stanowisku pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych.

Obowiązki bezrobotnego skierowanego do odbycia przygotowania zawodowego w miejscu pracy

 • przestrzega ustalonego przez pracodawcę rozkładu czasu pracy, regulaminu obowiązującego w zakładzie pracy;
 • sumiennie i starannie wykonuje zadania objęte programem przygotowania zawodowego oraz stosuje się do poleceń pracodawcy i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzega przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • na liście obecności potwierdza swoją obecność na stanowisku pracy;
 • sporządza sprawozdanie z przebiegu przygotowania zawodowego zawierające informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
 • w terminie 7 dni od dnia otrzymania opinii, (art. 53 ust. 5 ustawy), przedkłada w powiatowym urzędzie pracy tę opinię wraz z kartą sprawozdania z przebiegu przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

Obowiązki pracodawcy, u którego bezrobotny odbywa przygotowanie zawodowe w miejscu pracy

 • zapoznaje bezrobotnego z programem przygotowania zawodowego w miejscu pracy,
 • zapoznaje bezrobotnego z jego obowiązkami oraz uprawnieniami;
 • zapoznaje bezrobotnego z regulaminem obowiązującym w zakładzie pracy;
 • zapewnia bezrobotnemu profilaktyczną ochronę zdrowia w zakresie przewidzianym dla pracowników;
 • szkoli bezrobotnego na zasadach przewidzianych dla pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych oraz zapoznaje go z obowiązującym regulaminem pracy;
 • przydziela bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, odzież i obuwie robocze, środki ochrony indywidualnej oraz niezbędne środki higieny osobistej;
 • zapewnia bezrobotnemu, na zasadach przewidzianych dla pracowników, bezpłatne posiłki i napoje profilaktyczne;
 • niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, informuje powiatowy urząd pracy o przypadkach przerwania odbywania przygotowania zawodowego w miejscu pracy, o każdym dniu nieusprawiedliwionej nieobecności osoby bezrobotnej oraz o innych zdarzeniach istotnych dla realizacji programu;
 • wydaje bezrobotnemu opinię, (art.53 ust. 5 ustawy), niezwłocznie po zakończeniu przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
 • sporządza listę obecności dla skierowanego bezrobotnego na każdy miesiąc, na której bezrobotny potwierdza swoją obecność na stanowisku pracy, pracodawca przedkłada ją w powiatowym urzędzie pracy nie później niż do 5 dnia kalendarzowego następnego miesiąca, potwierdzoną przez opiekuna stażu, przygotowania zawodowego w miejscu pracy;

SŁOWNICZEK

 • bezrobotny powyżej 50 roku życia - oznacza to bezrobotnego, który w dniu zastosowania wobec niego usług lub instrumentów rynku pracy ukończył co najmniej 50 rok życia;
 • bezrobotny długotrwale - oznacza to bezrobotnego pozostającego w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy;
 • bezrobotnym bez kwalifikacji zawodowych - oznacza to bezrobotnego nieposiadającego kwalifikacji do wykonywania jakiegokolwiek zawodu poświadczonych dyplomem, świadectwem, zaświadczeniem instytucji szkoleniowej lub innym dokumentem uprawniającym do wykonywania zawodu;
 • działalność gospodarcza - jest to zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły; z wyłączeniem działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybołówstwa śródlądowego, a także wynajmowania przez rolników pokoi i miejsc na ustawienie namiotów, sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów;
 • pracodawca - oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one conajmniej jednego pracownika;
 • przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz mniemającą osobowości prawnej spółkę prawa handlowego, która zawodowo wewłasnym imieniu podejmuje i wykonuje działalność gospodarczą;
 • przygotowanie zawodowe w miejscu pracy - oznacza to zdobywanie nowych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych poprzez praktyczne wykonywanie zadań zawodowych na stanowisku pracy według ustalonego programu uzgodnionego pomiędzy starostą, pracodawcą i bezrobotnym;

Metryka

 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2010-10-22 10:11
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2010-11-02 14:53

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8786
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-11-02 14:53:25