Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Roboty publiczne

Podstawa prawna: art. 57 oraz art. 140 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004r. Nr 99, poz. 1001 z późń. zm.) oraz Rozporządzenie MGiP z dnia 13 lipca 2004r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne (Dz. U. z 2004r. Nr 161, poz. 1683 z późn. zm.).

Oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 m-cy przy wykonywaniu prac mających na celu reintegrację zawodową i społeczną, określoną na podstawie przepisów o zatrudnieniu socjalnym, organizowane przez ośrodki pomocy społecznej lub organizacje pozarządowe statutowe zajmujące się problematyką:

 1. ochrony środowiska,
 2. kultury,
 3. oświaty,
 4. sportu i turystyki,
 5. opieki zdrowotnej,
 6. bezrobocia oraz pomocy społecznej,
 7. spółki wodne i ich związki, jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

 1. Do pracy w ramach robót publicznych mogą zostać skierowani bezrobotni:
  • bezrobotni do 25 roku życia,
  • bezrobotni długotrwale,
  • bezrobotni powyżej 50 roku życia,
  • bezrobotni samotnie wychowujący co najmniej jedno dziecko do 7 roku życia.
 2. Bezrobotni do 25 roku życia oraz długotrwale bezrobotni na swój wniosek lub za ich zgodą, mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres 6 m-cy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy.
 3. Roboty publiczne mogą być organizowane przez pracodawcę, jeżeli innym podmiotom gospodarczym realizującym takie same zadania jak wykonywane u tego pracodawcy przez skierowanych bezrobotnych w ramach robót publicznych nie zagraża z tego powodu likwidacja lub upadłość.
 4. Pracodawca składa wniosek o organizację robót publicznych do PUP właściwego ze względu na miejsce wykonywania robót publicznych.
 5. Starosta w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z kompletem wymaganych dokumentów powiadamia wnioskodawcę o rozpatrzeniu wniosku i podjętej decyzji.
 6. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o organizację robót publicznych, między starostą a organizatorem zostaje zawarta umowa, w której określa się:
  • liczbę bezrobotnych i czas na jaki zostaną zatrudnieni,
  • rodzaj i miejsce wykonywanych prac,
  • terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne,
  • obowiązek informowania urzędu o wypadkach wcześniejszego rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym,
  • obowiązek zwrotu wypłaconych refundacji, w przypadku naruszenia wymogów dotyczących dopuszczalnej pomocy publicznej lub wykorzystania środków niezgodnie z umową oraz tryb i termin jego realizacji.
 7. Organizator robót publicznych lub upoważniony przez niego pracodawca zawiera z bezrobotnymi umowy o pracę.

Refundacja

 1. Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 m-cy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składek na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy (art.57 ust.1).
 2. Starosta może dokonywać zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 m-cy skierowanych bezrobotnych w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi 
  m-c ich zatrudnienia (art.57 ust.2).
 3. Na wniosek organizatora robót publicznych starosta może przyznawać zaliczki ze środków Funduszu Pracy na poczet wypłat wynagrodzeń oraz opłacenia składek na ubezpieczenia społeczne (art.57 ust.3).
 4. Bezrobotni do 25 roku życia oraz długotrwale bezrobotni na swój wniosek lub za ich zgodą, mogą zostać skierowani przez starostę, na zasadach dotyczących robót publicznych, do wykonywania przez okres 6 m-cy pracy niezwiązanej z wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru czasu pracy (art.57 ust. 4).
 5. Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił bezrobotnych skierowanych do prac część poniesionych kosztów na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty połowy minimalnego wynagrodzenia za pracę, łącznie ze składką na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia (art. 57 ust.6).

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8706
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2010-10-27 11:25:13