Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Prawa i obowiązki osób poszukujących pracę

Osoby poszukujące pracy mają prawo do:

 1. korzystania z usług pośrednictwa pracy polegających na udzielaniu pomoc w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia;
 2. informacji o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy;
 3. korzystania z usług poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej polegających na udzielaniu pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia oraz pracodawcom w doborze kandydatów do pracy;
 4. uzyskania pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, w szczególności poprzez uczestnictwo w szkoleniu w Klubie Pracy z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, zajęciach aktywizacyjnych, dostęp do informacji i elektronicznych baz danych służących uzyskaniu umiejętności poszukiwania pracy i samo zatrudnienia;
 5. przygotowania przy swoim udziale wspólnie z doradcą zawodowym indywidualnego planu działania;
 6. sfinansowania kosztów zorganizowanego przejazdu w związku z udziałem w targach pracy i giełdach pracy organizowanych przez wojewódzki urząd pracy w ramach pośrednictwa pracy, w szczególności w ramach sieci EURES;
 7. odwoływania się do wydanych decyzji administracyjnych.
 8. Poszukujący pracy, który:
  1. jest w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn zakładu pracy,
  2. jest zatrudniony u pracodawcy, wobec którego ogłoszono upadłość lub który jest w stanie likwidacji, z wyłączeniem likwidacji w celu prywatyzacji,
  3. otrzymuje świadczenie socjalne przysługujące na urlopie górniczym lub górniczy zasiłek socjalny
  4. uczestniczy w zajęciach w centrum integracji społecznej lub indywidualnym programie integracji, o którym mowa w przepisach o pomocy społecznej
  5. jest żołnierzem rezerwy
  6. pobiera rentę szkoleniową
  7. pobiera świadczenie szkoleniowe
  8. podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników jako domownik lub małżonek rolnika, jeżeli zamierza podjąć zatrudnienie, inna pracę zarobkową lub działalność gospodarczą poza rolnictwem,
  9. jest zatrudniony lub wykonuje inną pracę zarobkową lub działalność gospodarczą, jest zainteresowany pomocą w rozwoju zawodowym - w wieku 45 lat i powyżej,

może korzystać ze szkoleń w celu uzyskania, uzupełnienia lub doskonalenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych; sfinansowania kosztów studiów podyplomowych.

Poszukujący pracy określony w pkt 8 lit c - g może zostać skierowany do odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, w celu uzyskania kwalifikacji lub umiejętności zawodowych. Starosta może sfinansować koszty przejazdu ww. poszukującego pracy do miejsca odbywania przygotowania zawodowego dorosłych, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: został skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tego miejsca oraz uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku gdy przygotowanie zawodowe dorosłych odbywa się w miejscowości innej niż miejsce zamieszkania, starosta może sfinansować koszty zakwaterowania poszukującemu pracy, jeżeli spełnia łącznie następujące warunki: został skierowany przez powiatowy urząd pracy, czas dojazdu do tego miejsca i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad 3 godziny dziennie, mieszka w hotelu lub wynajętym mieszkaniu w miejscowości lub w pobliżu miejscowości, w której odbywa przygotowania zawodowe oraz uzyskuje wynagrodzenie lub inny przychód w wysokości nieprzekraczającej 200 % minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w miesiącu, z który jest dokonywany zwrot kosztów zakwaterowania.

Poszukującemu pracy wymienionemu w pkt 8 starosta może:

 • zwrócić koszt przejazdu na badania lekarskie lub psychologiczne i powrotu do miejsca zamieszkania, jeżeli na badania te został skierowany przez powiatowy urząd pracy i dojeżdża do tych miejsc,
 • zwrócić koszty zakwaterowania i wyżywienia poszukującego pracy skierowanego na szkolenie odbywane poza miejscem zamieszkania, jeżeli wynika to z umowy zawartej z instytucją szkoleniowa,
 • wyrazić zgodę na sfinansowanie, w formie zwrotu, całości lub części poniesionych przez poszukującego pracy, kosztów z tytułu przejazdu na szkolenie,

OBOWIĄZKI OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY

OBOWIĄZKI OSÓB POSZUKUJĄCYCH PRACY
OSOBA POSZUKUJĄCA PRACY MA OBOWIĄZEK: SKUTKI NIESTOSOWANIA SIĘ DO OBOWIĄZKU
utrzymywać kontakt z powiatowym urzędem pracy co najmniej raz na 90 dni w celu potwierdzenia zainteresowania pomocą określoną w ustawie
(art. 33 ust. 4a pkt 1*);
pozbawienie statusu poszukującego pracy na okres 120 dni po upływie 90 dni od dnia ostatniego kontaktu z powiatowym urzędem pracy
zgłaszania się do właściwego powiatowego urzędu pracy w wyznaczonym przez urząd terminie, który został ustalony między poszukującym pracy a tym urzędem, a także powiadomienia urzędu w terminie 7 dni od wyznaczonego dnia o przyczynie niestawiennictwa pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia niestawiennictwa na okres 120 dni
podjąć i nieprzerwanie uczestniczyć w szkoleniu, studiach podyplomowych, w tworzeniu Indywidualnego Planu Działania; uczestniczyć w programie specjalnym; przystąpić do egzaminu (którego koszty sfinansował Starosta z Funduszu Pracy) umożliwiającego uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych, licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu; podjąć przygotowanie zawodowe dorosłych
(art. 33 ust. 4a pkt. 3 i ust. 4b pkt 3 ustawy*);
 • pozbawienie statusu poszukującego pracy następuje od dnia niepodjęcia/przerwania/nieprzystąpienia na okres 120 dni od następnego dnia po dniu zaistnienia zdarzenia,
 • zwrot kosztów szkolenia/ przygotowania zawodowego dorosłych/ kwoty wydatkowanej na sfinansowanie studiów podyplomowych

* Ustawa z dnia z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U z 2008 Nr 69 poz. 415 z późn. zm.)

Otrzymałam pisemną informację o przysługujących mi jako osobie poszukującej pracy prawach i obowiązkach, zawartych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 


Data …………..………….. Podpis osoby poszukującej pracy……………………...........

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 10352
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-08-08 07:50:47