Ścieżka nawigacyjna

 • Ogłoszenia otwartego konkursu ofert

Treść strony

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego - 13.02.2015r.

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

działając z upoważnienia Starosty Czarnkowsko-Trzcianeckiego
na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 11 ust. 1 i 2, art. 13 ustawy z dnia
24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.),  art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 647 z późn. zm.),

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 roku zadania publicznego

w ramach Programu Aktywizacja i Integracja

Konkurs adresowany jest do organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzących działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

 

I.  RODZAJ ZADANIA

1. Celem Programu Aktywizacja i Integracja,  w ramach którego ogłaszany jest konkurs jest zwiększenie zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, dla których powiatowy urząd pracy ustalił III profil pomocy,
w szczególności realizujących kontrakt socjalny.

2. Program Aktywizacja i Integracja realizowany jest przez powiatowy urząd pracy i ośrodki pomocy społecznej na podstawie porozumienia o współpracy.

Program obejmuje dwa moduły:

• aktywizacyjny - realizowany z gminami powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego poprzez realizację prac społecznie użytecznych,
integracyjny - realizowany na podstawie umowy, przez podmiot wyłoniony w drodze niniejszego konkursu ofert.

3. Nazwa zadania konkursowego: Realizacja działań w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, korzystających ze świadczeń opieki społecznej uczestniczących w Programie Aktywizacja i Integracja w 2015 r.

4. Forma realizacji zadania: powierzenie wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie realizacji zadania.

5. Cele szczegółowe:

- rozwinięcie lub wzmocnienie aktywności i samodzielności życiowej i społecznej uczestników programu i  ich rodzin,
- zapobieganie procesom wykluczenia społecznego,
- podwyższenie jakości życia uczestnikom programu,
- przywracanie możliwości lub zdolności uzyskania zatrudnienia lub innej aktywności zawodowej,
- identyfikacja barier uniemożliwiających znalezienie lub utrzymanie zatrudnienia.

6.  Przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty:

Przewidywanym efektem jest stopień aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych uczestniczących w programie PAI.

Miernikami pozwalającymi ocenić efekty będą:

· Liczba osób, które ukończyły zaplanowaną ścieżkę realizacji programu,
· Liczba osób, które zadeklarowały wzrost kompetencji społecznych,
· Liczba osób, które zadeklarowały wzrost aktywności na rynku pracy,
· Liczba osób, które podjęły zatrudnienie.

Wzrost kompetencji społecznych i wzrost aktywności na rynku pracy będzie oceniany na podstawie badania ankietowego. Badanie efektywności zatrudnieniowej uczestników programu nastąpi do 3 miesięcy od dnia zakończenia udziału w programie.

7. Grupa docelowa: 80 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Czarnkowie, dla których ustalono III profil pomocy, korzystający ze świadczeń pomocy społecznej, w szczególności realizujących kontrakt socjalny, wg miejsca zamieszkania w gminach:

     miasto Czarnków – 1 grupa x 10 osób,

     gmina Czarnków – 1 grupa x 10 osób,

     gmina Lubasz – 1 grupa x 10 osób,

     gmina Połajewo – 1 grupa x 10 osób,

     miasto i gmina Wieleń – 1 grupa x 10 osób,

     miasto i gmina Krzyż Wlkp – 1 grupa x 10 osób,

     miasto i gmina Trzcianka – 2 grupy x 10 osób.

 

Osoby bezrobotne z ustalonym III profilem pomocy, które będą objęte modułem integracji są grupą specyficzną, borykającą się z wieloma problemami i deficytami nie tylko utrudniającymi powrót i utrzymanie się na rynku pracy, ale także mającymi znaczny wpływ na ich motywację do podejmowania zatrudnienia i powrót do aktywności społecznej.

8.  Zadanie składa się z 3 części. Oferent składa:

- ofertę na wybraną część lub

- ofertę na wybrane 2 części lub

- ofertę na wszystkie części.

                                         

Część 1 – dotyczy przygotowania i przeprowadzenia działań w zakresie integracji społecznej dla osób bezrobotnych z terenu miasta Czarnków, gminy Czarnków, gminy Lubasz i gminy Połajewo -  odpowiednio w każdej gminie 1 grupa x 10 osób,

     zajęcia odbywają się:

              dla miasta Czarnków i gminy Czarnków – w Czarnkowie,

              dla gminy Lubasz – w Lubaszu,

              dla gminy Połajewo – w Połajewie.

Część 2 – dotyczy przygotowania i przeprowadzenia działań w zakresie integracji społecznej dla osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy Wieleń oraz miasta i  gminy Krzyż Wlkp. -  odpowiednio w każdej gminie 1 grupa x 10 osób,

     zajęcia odbywają się:

              dla miasta i gminy Wieleń -  w Wieleniu,

              dla miasta i gminy Krzyż Wlkp. – w Krzyżu Wlkp.

Część 3 – dotyczy przygotowania i przeprowadzenia działań w zakresie integracji społecznej dla osób bezrobotnych z terenu miasta i gminy Trzcianka  - 2 grupy x 10 osób, zajęcia odbywają się w Trzciance.

Każdy ośrodek pomocy społecznej we wskazanych miejscowościach zapewnia nieodpłatnie odpowiedni lokal, w którym odbywać będą się zajęcia.

9. Działania w zakresie integracji społecznej odbywają się w wymiarze co najmniej 10 godzin tygodniowo dla każdego uczestnika – nie rzadziej niż  2- 3 razy  w tygodniu,  w dni robocze.

Działania w zakresie integracji społecznej realizowane są równolegle z aktywizacją zawodową w ramach prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminy.

Harmonogram działań integracji społecznej winien zostać skorelowany z harmonogramem prac społecznie użytecznych organizowanych przez gminy.

Prace społecznie użyteczne odbywają się w wymiarze do 10 godzin tygodniowo.

Dla każdego uczestnika Oferent opracuje w porozumieniu z ośrodkiem pomocy społecznej indywidualny harmonogram realizacji zadań, zawierający dni, opis działania i wymiar czasowy realizacji zajęć.

10. Działania w zakresie integracji społecznej osób bezrobotnych, służące kształtowaniu aktywnej postawy w życiu społecznym i zawodowym, mogą być realizowane w szczególności poprzez grupowe zajęcia warsztatowe, grupowe poradnictwo specjalistyczne, warsztaty trenerskie i grupy wsparcia.

Program integracji społecznej może być realizowany dla każdej grupy uczestników w trzech etapach. Jeden etap trwa 2 miesiące.

W ramach pierwszego etapu realizowane będą:

- grupowe zajęcia warsztatowe i grupowe poradnictwo specjalistyczne oraz inne niezbędne działania, mające na celu kształtowanie aktywnej postawy w życiu społecznym.

W ramach drugiego  etapu realizowane będą:

- warsztaty trenerskie i grupy wsparcia oraz inne niezbędne działania, mające na celu przygotowanie osób bezrobotnych do lepszego radzenia sobie na rynku pracy.

W ramach trzeciego etapu realizowane będą:

-  poradnictwo specjalistyczne  oraz inne niezbędne działania i formy aktywizacji, mające na celu doskonalenie umiejętności zdobytych w ramach pierwszego i drugiego etapu.

Zaproponowane formy działań stanowią katalog otwarty. Oferent, w pracy z osobami bezrobotnymi, może wykorzystywać szerokie spectrum działań doradczych, działań aktywizujących, zajęć warsztatowych, które będą zmieniać postawę osób bezrobotnych i wspomagać proces aktywizacji zawodowej.

Program zajęć powinien obejmować m.in. następujące zagadnienia:

w etapie pierwszym:

 • praca nad budowaniem pozytywnej samooceny, automotywacja, wzmocnienie skuteczności działania, zwiększenie samoświadomości,
 • radzenie sobie z emocjami, stresem, problemami oraz sytuacjami konfliktowymi,
 • kontrola nad pełnionymi rolami społecznymi, podejmowanie świadomych wyborów i decyzji oraz odpowiedzialność za ich wykonanie, zarządzanie czasem,
 • poprawna komunikacja interpersonalna, w tym w rodzinie oraz najbliższym otoczeniu,
 • autoprezentacja,
 • zagrożenie w funkcjonowaniu społecznym - przeciwdziałanie patologiom i dysfunkcjom społ.;
 • zarządzanie czasem i gospodarowanie budżetem domowym (planowanie i racjonalne wydatkowanie dostępnych środków finansowych).
   

w etapie drugim:

Poruszanie się po współczesnym rynku pracy

 • specyfika współczesnego  rynku pracy i sposoby poruszania się po nim,
 • metody aktywnego poszukiwania pracy,
 • przygotowanie dokumentów aplikacyjnych,
 • przygotowanie się do rozmowy kwalifikacyjnej,
 • autoprezentacja w poszukiwaniu pracy,
 • przebieg rozmowy kwalifikacyjnej.

Diagnoza preferencji zawodowych niezbędnych do poszukiwania i podjęcia pracy

 • typy osobowości zawodowych,
 • predyspozycje zawodowe,
 • możliwości zawodowe:
  - kwalifikacje i umiejętności zawodowe,
  -  doświadczenie zawodowe,
  -  zainteresowania,
  -  cechy: fizyczne, psychiczne, społeczne,
  -  ograniczenia np. zdrowotne,
  -  mocne i słabe strony,
 • określenie braków w kwalifikacjach niezbędnych do realizacji celów zawodowych.
 • identyfikacja barier uniemożliwiających znalezienie lub utrzymanie zatrudnienia
 • zagadnienia związane z prawem karnym, opiekuńczym, prawem pracy.

W związku z tym, że każda grupa uczestniczyć może w zajęciach w ramach trzech etapów, program powinien być tak ułożony, aby zakładał progres w tematyce zajęć prowadzonych przez 6 miesięcy tzn. tematyka zajęć przechodzi sukcesywnie od zagadnień ogólnych do bardziej szczegółowych.

11.  Oferent zobowiązany będzie do przeprowadzenia:

- badania ankietowego każdego uczestnika na początku i na końcu jego udziału
w programie w celu ustalenia wzrostu kompetencji społecznych i wzrostu aktywności na rynku pracy,

- rekomendacji dla każdego uczestnika na koniec każdego 2-miesięcznego etapu,
w oparciu o którą doradcy klienta w powiatowym urzędzie pracy oraz pracownicy socjalni w ośrodku pomocy społecznej będą mogli podjąć decyzję o sposobie dalszej pracy
z klientem.

12.  Oferent musi dysponować odpowiednimi osobami do realizacji zadania , które:

- posiadają wykształcenie wyższe psychologiczne, pedagogiczne lub z zakresu doradztwa zawodowego,

- posiadają niezbędne kwalifikacje do prowadzenia grupowych zajęć warsztatowych, grupowego poradnictwa specjalistycznego, warsztatów trenerskich i grup wsparcia.

Do przeprowadzenia zajęć w etapie pierwszym preferowany jest psycholog,  w etapie drugim – doradca zawodowy, w etapie trzecim – psycholog lub doradca zawodowy, w zależności od tematyki zajęć.

Oferent musi dysponować odpowiednią liczbą osób do równoległego przeprowadzenia zajęć w poszczególnych gminach.

13. Oferent zapewnia materiały szkoleniowe oraz  poczęstunek (kawa, herbata, ciasteczka).

II. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Na realizację zadania Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie przeznacza kwotę 134 400,00 zł,  w tym:

część 1 – 67 200,00 zł,

część 2 – 33 600,00 zł,

część 3 – 33 600,00 zł.

Kalkulację przewidywanych kosztów należy przedstawić z uwzględnieniem stawki godzinowej pracy trenera z 10-osobową grupą bezrobotnych, w wysokości nie wyższej niż 70 zł.

Dotacja dla wybranego Oferenta będzie skalkulowana w oparciu o stawkę godzinową pracy trenera. W związku z tym, PUP nie ma możliwości – oprócz kwoty przekazanych środków -  zwiększenia wysokości dotacji dotyczącej m.in. kosztów organizacji zajęć, materiałów szkoleniowych czy poczęstunku.

W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w PAI , Urząd nie będzie kierował na jego miejsce nowego uczestnika.

 Kwota dotacji  przyznawanej na realizację poszczególnych 2–miesięcznych cykli będzie ustalana w zależności od liczby uczestników rozpoczynających dany cykl.

W przypadku, gdy grupa bezrobotnych planowana do objęcia działaniami jest mniejsza niż 10 osób, wysokość stawki określa się proporcjonalnie.

III. ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI

1. Zasady przyznawania dotacji oraz postępowanie konkursowe odbywać się będzie zgodnie z  zasadami określonymi w:

 - ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z poźn. zm.),

- rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 6 poz. 25).

2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, o których mowa w art.3 ust.2 oraz  podmioty, o których mowa w art. 3, ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzący działalność statutową na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym lub przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

3. Warunkiem ubiegania się o przyznanie dotacji na finansowanie realizacji zadania publicznego przez Oferentów jest złożenie formularza ofertowego, zgodnie z obowiązującym wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczącej realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zdania z dnia 15 grudnia 2010 r.

4. Dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy z wybranym Oferentem w terminach  określonych w umowie.

5. PUP zastrzega sobie prawo kontroli prawidłowości wykorzystania środków publicznych na realizację zadania.

IV. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

1. Program integracji społecznej realizowany będzie w trzech etapach. Jeden etap trwa 2 miesiące.

Proponowane terminy realizacji zadań:

- I etap:  od 23.03.2015 r. do 22.05.2015 r.

- II etap: od 01.06.2015 r. do 31.07.2015 r.

- III etap: od 10.08.2015 r. do 09.10.2015 r.

Dopuszcza się możliwość zmiany terminu realizacji zadań w poszczególnych etapach i w poszczególnych miejscowościach, w uzgodnieniu z wybranym Oferentem.

2. .  Podstawą realizacji zadań jest umowa określająca, w szczególności:

1)  liczbę bezrobotnych;

2)  zakres działań i okres ich realizacji;

3)  przewidywane efekty, z podaniem mierników pozwalających ocenić indywidualne efekty;

4)  kwotę i tryb przekazania środków Funduszu Pracy przysługujących z tytułu realizacji działań w zakresie integracji społecznej;

5)  zasady i zakres dokumentowania działań w zakresie integracji społecznej podjętych wobec bezrobotnych;

6)  sposób kontroli i zakres monitorowania.

3. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilka podmiotów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

4. Zadanie publiczne przedstawione w ofercie, nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy.

5.   Nie dopuszcza się pobierania opłat od adresatów zadania.

6. Podmiot realizujący zadania, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

 

V. TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferty wraz z  załącznikami należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie, ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków

pokój 10 (II piętro) - Sekretariat – w terminie do dnia 9 marca 2015 r. do godziny 10:00.

2. Oferta powinna być złożona w zamkniętej kopercie posiadającej opis:

„Oferta na realizację w 2015 r. zadania publicznego

w ramach Programu Aktywizacja i Integracja"

część …………………………………

 

Nie otwierać przed  9 marca 2015 r. godz. 10.30

Na kopercie powinna znajdować się nazwa i adres Oferenta, który składa ofertę.

3. W razie nadania przesyłki pocztą lub kurierem decyduje data doręczenia.

4. Oferta złożona po tym terminie, nie będzie rozpatrywana i zostanie zwrócona bez otwierania.

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9 marca 2015 r. o godz. 10.30 pok. 17, w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie

Osoba do kontaktu:

Monika Szymanowicz

Kierownik Referatu Pozyskiwania Środków i Zarządzania Programami 

tel. (67) 253-85-84, e-mail: monika.szymanowicz@pupczarnkow.pl ,

 

Wymagane dokumenty:

1. Prawidłowo wypełniony formularz oferty, podpisany przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta – zgodnie z kopią odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru/ ewidencji. Formularz jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie  pod adresem www.pupczarnkow.pl.

2. Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji. Powyższy odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym.

3. Kopia aktualnego statutu oferenta

4. W przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji Oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - do oferty powinno być dołączone pełnomocnictwo do reprezentowania Oferentów w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

5. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego Oferenta, każdy z Oferentów zobowiązany jest do załączenia do oferty dokumentów wymienionych w pkt. 2, 3 i 4.

6. Poza wymienionymi dokumentami  Oferent dołącza rekomendacje i opinie, mające  wpływ na ocenę oferty w zakresie rzetelności i terminowości zleconych w latach poprzednich zadań publicznych. Ich brak nie skutkuje odrzuceniem oferty.

 

VI.  TRYB I KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE OFERT ORAZ TERMIN WYBORU OFERT

1. Wszystkie oferty będą oceniane przez komisję konkursową powołaną zarządzeniem  Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

2. Komisja konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert i w razie potrzeby może zwrócić się o ich uzupełnienie lub złożenie wyjaśnień w terminie nie dłuższym niż 5 dni.

3. Komisja konkursowa dokonuje oceny ofert zgodnie z Kartą oceny formalnej oferty oraz Kartą oceny merytorycznej oferty, stanowiącymi odpowiednio załącznik nr 2 i 3 do niniejszego ogłoszenia.

4. Po analizie złożonych ofert rekomendacje co do wyboru ofert przedkładane są Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Czarnkowie.

5. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Dyrektor PUP w Czarnkowie.

6. Rozstrzygnięcie konkursu ofert nastąpi nie później niż w ciągu 10 dni od terminu zakończenia składania ofert.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej, poprzez ich opublikowanie na stronach podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej PUP w Czarnkowie stronie internetowej PUP oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP w Czarnkowie.

 

VII.     INFORMACJE DODATKOWE

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie informuje, iż w roku bieżącym 2015 oraz poprzednim 2014  nie realizował zadań publicznych  na rzecz integracji społecznej i nie poniósł kosztów z tym związanych.

 

Czarnków, dnia 13 lutego 2015 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Szymanowicz
  data wytworzenia: 2015.02.13
 • opublikował: Łukasz Mazur
  data publikacji: 2015-02-13 09:15
 • zmodyfikował: Łukasz Mazur
  ostatnia modyfikacja: 2015-04-29 11:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 50022
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2015-03-12 14:49

Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- miejsce przeszukiwania

Menu

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1
64-700 Czarnków

Dane kontaktowe

tel: +48 67 255-37-16, +48 67 255-37-17
fax: +48 67 255-37-18

e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
strona internetowa: https://czarnkow.praca.gov.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów: 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 647150
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2020-05-26 12:06

Stopka strony