Biuletyn Informacji Publicznej
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CZARNKOWIE

Wyszukiwarka

Odnośniki

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.pupczarnkow.pl

Treść strony

Protokół Nr 1/2020 z posiedzenia Powiatowej Rady Rynku Pracy

Posiedzeniu przewodniczył przewodniczący PRRP Bogdan Tomaszewski, który otworzył posiedzenie PRRP i powitał członków rady.

W posiedzeniu Powiatowej Rady Rynku Pracy uczestniczyło 8 na 10 członków (co oznacza,
że PRRP była władna do wyrażania swojej opinii), Dyrektor PUP Krystyna Wawrzyniak, Zastępca Dyrektora PUP Dariusz Jackowski oraz Kierownik Filii w Trzciance Marzena Jackowska.

Przewodniczący PRRP przedstawił porządek posiedzenia PRRP, który został jednogłośnie przyjęty:

 1. Zmiany na powiatowym rynku pracy w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego.
 2. Informacja z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2019 rok.
 3. Zaopiniowanie projektu planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2020 roku.
 4. Zaopiniowanie kierunków szkoleń osób bezrobotnych na 2020 rok.
 5. Przekazanie - zgodnie z art. 59b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy-  zbiorczego wykazu pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy.
 6. Wolne wnioski i głosy.

 

W trakcie spotkania:

1. Przedstawiono zmiany na powiatowym rynku pracy w 2019 roku w porównaniu do roku poprzedniego.

Informację sygnalną o sytuacji na powiatowym rynku pracy w formie prezentacji multimedialnej  przedstawiła Pani Kierownik Filii w Trzciance, która omówiła zmiany w poziomie bezrobocia jakie nastąpiły w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim i poszczególnych gminach, strukturę bezrobocia, poziom zagospodarowanych ofert pracy a także poinformowała jak kształtowała się stopa bezrobocia na koniec  listopada 2019 roku w podregionie pilskim.

2. Przedstawiono informację z wykonania planu finansowo - rzeczowego i programów aktywizacji bezrobotnych za 2019 rok.

Pani Krystyna Wawrzyniak przedstawiła informację z wykonania planu finansowo-rzeczowego
i programów aktywizacji bezrobotnych za 2019 r.

Poinformowała, iż w porównaniu do roku 2018, środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych były niższe  o kwotę 2 593,6 tys. zł. tj. o 38,5 % (rok 2019  – 4 143,0  tys. zł,  rok 2018 – 6 737,0 tys. zł).

W ramach posiadanych środków zaplanowano w 2019 roku objąć programami aktywizacyjnymi 658 osób bezrobotnych. Zaktywizowano ogółem 713 osób bezrobotnych, z których 560  zostało skierowanych w 2019 r. (tj. o 55 osób  – 7,7% więcej niż założono w planie osobowym).

Najwięcej bezrobotnych objęto aktywizacją w formie stażu – 248 osób (34,8% ogółu osób zaktywizowanych). W 2019 r. 81 osobom bezrobotnym przyznano jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

W szkoleniach (grupowych i indywidualnych) uczestniczyło łącznie 50 osób. Odbyło się następujące szkolenie grupowe: uzyskanie uprawnień do pracy z wózkami jezdniowymi podnośnikami
z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą z ładunkiem.

54 osobom do 30 roku życia  sfinansowano koszty  wskazanego szkolenia w ramach bonu szkoleniowego. Wśród szkoleń indywidualnych i bonów szkoleniowych wymienić można: kursy prawa jazdy kat. C, CE wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną w zakresie przewozu osób lub rzeczy, szkolenie przygotowujące do egzaminu kwalifikacyjnego SEP w zakresie: urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, oraz operator koparko – ładowarki.

Na koniec  Dyrektor przedstawiła wielkości osiągniętych wskaźników efektywności zatrudnieniowej
i kosztowej.

3. Zaopiniowano projekt planu rzeczowo-finansowego aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu w 2020 roku.

Pani Krystyna Wawrzyniak poinformowała, iż decyzją Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymano na 2020 rok kwotę środków Funduszu Pracy na finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej w wysokości
3 499,0 tys. zł ustaloną algorytmem, w tym:

 • środki FP           673 165,29 zł,
 • na realizację projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego

- Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny (dla osób powyżej 30 roku życia)  1 137 257,76 zł,

- Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  (dla osób do 30 roku życia) 1 638 576,95 zł,

Informacja ta stanowiła podstawę do opracowania propozycji planu finansowo-rzeczowego aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 r.

Limit środków ustalony algorytmem na 2020 r. jest obciążony zobowiązaniami z umów zawartych w 2019 r. w wysokości 109 089,36 zł (stan na 31.12.2019 r.).

Zgodnie z art. 109 ust. 10 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, organy zatrudnienia mogą zawierać umowy dotyczące realizacji programów rynku pracy powodujące powstanie zobowiązań przechodzących na następny rok do wysokości 30% limitów ustalonych na dany rok kalendarzowy, tj. obecnie do kwoty 1 142,2 tys. zł.

W ramach propozycji planu finansowo-rzeczowego założono aktywizację 500 osób bezrobotnych (w tym 435 osób do skierowania w 2020 r.).

W ramach środków algorytmu zakładana jest aktywizacja osób bezrobotnych w następujących formach: prace interwencyjne, staże, szkolenia zawodowe, studia podyplomowe, roboty publiczne, prace społecznie-użyteczne, środki na działalność gospodarczą.

Ze względu na relatywnie niskie środki algorytmu, aktywizowane będą przede wszystkim osoby, nie kwalifikujące się do udziału w projektach pozakonkursowych w ramach POWER i WRPO tj. osoby nie posiadające kryteriów preferowanych w projektach jak np. kobiety, osoby niepełnosprawne, osoby długotrwale bezrobotne, osoby o niskich kwalifikacjach, a dla których brak odpowiednich ofert pracy i właściwa forma aktywizacji nie jest możliwa do realizacji w projektach.

W celu dalszych działań umożliwiających osobom bezrobotnym, szczególnie osobom
w szczególnej sytuacji na rynku pracy, podjęcie lub powrót do aktywności zawodowej planuje się złożenie zapotrzebowania na dodatkowe środki finansowe z rezerwy FP. Dotyczy to przede wszystkim następujących grup osób:

 • bezrobotnych rodziców powracających na rynek pracy oraz bezrobotnych opiekunów osób niepełnosprawnych,
 • bezrobotnych powracających z zagranicy,
 • bezrobotnych zamieszkujących na wsi.

Wnioski będą możliwe do złożenia w chwili ogłoszenia naboru przez MRPiPS.

Z tych środków będą też mogły skorzystać samorządy gminne na organizację robót publicznych i prac społecznie użytecznych, ze względu na złożone zapotrzebowanie przekraczające obecnie możliwości finansowe Urzędu.

W dalszej części spotkania Pan Ryszard Woźny-przedstawiciel Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej zauważył, że od kilku lat w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych nie uwzględnia się refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Jak zaznaczył wielu pracodawców jest zainteresowanych tą formą wsparcia, w związku z czym zaproponował, aby w planie finansowo-rzeczowym aktywizacji osób bezrobotnych w 2020 roku zabezpieczyć środki na refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.

W odpowiedzi Pani Marzena Jackowska wyjaśniła, iż jest to długa i trudna forma, która nie rozwiązuje problemu bezrobocia.

Członkowie PRRP stwierdzili, iż koszty związane z aktywizacją osób bezrobotnych poprzez refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy są zbyt wysokie, co nie przekłada się na dużą liczbę zaktywizowanych osób.

Po wysłuchaniu wyjaśnień, w przeprowadzonym głosowaniu pozytywnie zaopiniowano projekt planu finansowo-rzeczowego  aktywizacji osób bezrobotnych na 2020 r. zaproponowany przez urząd pracy (6 głosów opowiedziało się za akceptacją planu, 1 głos się wstrzymał na 8 obecnych członków rady).

 

Na koniec członkowie rady wystosowali prośbę o sporządzenie przez pracowników urzędu 5 –letniej analizy efektywności udzielonych dotacji.

Dyrektor PUP zobowiązała się do jej przedłożenia celem zobrazowania długofalowych efektów wsparcia i próby identyfikacji czynników sukcesu, wpływających na przeżywalność firm założonych w postaci dotacji, oraz zagrożeń powodujących upadek i zamykanie mikroprzedsiębiorstw.

4. Zaopiniowano kierunki szkoleń osób bezrobotnych na 2020 rok.

Pan Dariusz Jackowski – Zastępca Dyrektora PUP Filia w Wieleniu przedstawił propozycje kierunków szkoleń osób bezrobotnych na 2020 rok wyjaśniając jednocześnie, iż opracowano je m.in. na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w zakładach pracy powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego, zawodów deficytowych, zrównoważonych i nadwyżkowych w 2019 roku, potrzeb szkoleniowych zgłaszanych przez: osoby uprawnione do szkoleń, zakłady pracy.

Rada jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała kierunki szkoleń osób bezrobotnych na 2020 rok.

5. Wolne wnioski i głosy.

Przekazano - zgodnie z art. 59b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy-  zbiorczy wykaz pracodawców i osób, z którymi zawarto umowy.

Na koniec Pani Dyrektor poinformowała, iż w odpowiedzi na złożony do MRPiPS dnia 20 grudnia 2019 roku wniosek dotyczący potrzeby rozszerzenia katalogu firm mogących korzystać ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego o jednoosobowe firmy, otrzymano odpowiedź, iż przesłane sugestie członków rady, jako zgłoszone przez podmioty bezpośrednio zaangażowane w praktyczną realizację działań w zakresie KFS są niezwykle wartościowe i zostaną skrupulatnie przeanalizowane.

Na tym posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy i protokół zakończono, i po zapoznaniu się
z jego treścią podpisano.

Podpis protokolanta:                                                                     Podpis przewodniczącego:

Ewa Marcińczak                                                                                  Bogdan Tomaszewski

Metryka

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2020-02-21 10:11
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2020-02-21 10:12

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 5411
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-04-13 07:54:00