Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Rozporządzenie MGiPS z 14.05.2014r. w sprawie rad rynku pracy

Powiatowa rada rynku pracy:

Powiatowa rada rynku pracy jest organem opiniodawczo-doradczym starosty w sprawach polityki rynku pracy.

Funkcjonowanie rad rynku pracy reguluje art. 22 i 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r.
o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z  dnia 14 maja 2014r. w sprawie rad rynku pracy (Dz. U. 2014r. poz. 630).

Ustawa stanowi, że polityka rynku pracy realizowana przez władze publiczne, oparta jest na dialogu i współpracy z partnerami społecznymi. Jedną z form takiej współpracy jest działalność rad rynku pracy, podejmowana na szczeblu centralnym (Rada Rynku Pracy), województwa (wojewódzkie rady rynku pracy) i powiatu (powiatowe rady rynku pracy).

Do zakresu działania powiatowej rady rynku pracy należą zadania przypisane wojewódzkiej radzie rynku pracy, związane z opracowywanymi dokumentami strategicznymi i realizowanymi działaniami na obszarze powiatu, tj. w szczególności:

 1. inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do pełnego i produktywnego zatrudnienia
  w powiecie,
 2. ocena racjonalności gospodarki środkami Funduszu Pracy,
 3. opiniowanie projektu regionalnego planu działań oraz okresowych sprawozdań z jego realizacji,
 4. opiniowanie kryteriów podziału środków Funduszu Pracy na finansowanie programów dotyczących promocji zatrudnienia i finansowanie innych fakultatywnych zadań oraz opiniowanie opracowanych przez powiatowe urzędy pracy propozycji przeznaczenia środków Funduszu Pracy będących w dyspozycji samorządu powiatu i sprawozdań z ich wykorzystania,
 5. składanie wniosków i wydawanie opinii w sprawach dotyczących kierunków kształcenia, szkolenia zawodowego oraz zatrudnienia w powiecie,
 6. ocenianie okresowych sprawozdań z działalności powiatowych urzędów pracy oraz przedstawianie wojewódzkiej radzie rynku pracy okresowych sprawozdań i wniosków w sprawach zatrudnienia,
 7. delegowanie przedstawicieli do komisji konkursowej dokonującej wyboru kandydata na stanowisko dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 8. opiniowanie wniosków o odwołanie dyrektora powiatowego urzędu pracy,
 9. współpraca z powiatowymi komisjami dialogu społecznego, w szczególności
  w zakresie inicjowania programów i partnerstwa na rzecz wzrostu zatrudnienia
  i rozwoju rynku pracy.

Powiatowa rada rynku pracy opiniuje także:

 1. celowość realizacji programów specjalnych,
 2. proponowane przez starostę zmiany realizacji programów specjalnych,
 3. celowość realizacji Programu Aktywizacja i Integracja. 

W skład powiatowej rady rynku pracy wchodzą osoby powoływane przez starostę powiatu spośród działających na terenie powiatu:

 1. terenowych struktur każdej organizacji związkowej,
 2. terenowych struktur każdej organizacji pracodawców

- reprezentatywnej w rozumieniu ustawy o Trójstronnej Komisji,
         3. społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym związków zawodowych rolników indywidualnych i izb rolniczych,
         4. organizacji pozarządowych zajmujących się statutowo problematyką rynku pracy.

 • opublikował: Mariusz Bakiera
  data publikacji: 2014-10-06 14:09
 • zmodyfikował: Mariusz Bakiera
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-06 14:25

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2161
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2014-10-06 14:45

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie

ul. Ppłk. Z. Orłowskiego 1
64-700 Czarnków

Dane kontaktowe

tel: +48 67 255-37-16, +48 67 255-37-17
fax: +48 67 255-37-18

e-mail: pocz@pupczarnkow.pl
strona internetowa: https://czarnkow.praca.gov.pl

Godziny urzędowania

poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

Godziny przyjmowania interesantów: 8.00-14.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 568707
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-11 11:35

Stopka strony